Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2431. Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava, stran 6932.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 36. /redni/ seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci do delitve enkratne denarne pomoči, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Lendava, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih povezanih z naravno ali drugo nesrečo. Denarna pomoč je namenjena tudi prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče, če jim je bil poškodovan ali uničen objekt, naprava ali zemljišče na območju Občine Lendava.
Po tem odloku se denarna pomoč izplačuje upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen
Naravna nesreča je uničujoče delovanje naravnih dejavnikov na premoženju, ki povzroča škodo. Med naravne nesreče po tem odloku spadajo poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in podobno.
Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi, predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari, prometne in delovne ter druge podobne nesreče, medtem, ko se za druge nesreče po tem pravilniku ne štejejo kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode.
IV. MERILA ZA DODELITEV POMOČI
5. člen
Do dodelitve denarne pomoči je upravičen posameznik oziroma družina, če izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega odloka in so na sedež občinske uprave podali vlogo.
a) pri nastali težki materialni situaciji zaradi naravne ali druge nesreče
+--------------------------------------+------------------------+
|   Število oseb v gospodinjstvu   | Višina enkratne denarne|
|                   |     pomoči     |
+--------------------------------------+------------------------+
|    Enočlansko gospodinjstvo    |    300,00 EUR    |
+--------------------------------------+------------------------+
|    Dvočlansko gospodinjstvo    |    600,00 EUR    |
+--------------------------------------+------------------------+
|    Veččlansko gospodinjstvo    |   1.000,00 EUR   |
+--------------------------------------+------------------------+
b) zaradi povzročene škode na premoženju
+--------------------------------------+------------------------+
|      Ugotovljena škoda     | Višina denarne pomoči |
+--------------------------------------+------------------------+
|      do 10.000,00 EUR      |   do 1.000,00 EUR  |
+--------------------------------------+------------------------+
|   od 10.000,00 do 25.000 EUR   |   do 2.500,00 EUR  |
+--------------------------------------+------------------------+
|      nad 25.000,00 EUR     |   do 5.000,00 EUR  |
+--------------------------------------+------------------------+
V primeru, kadar škoda presega 25.000,00 EUR, predlaga komisija županu in občinskemu svetu poseben sklep o zagotovitvi sredstev za pomoč prizadetim. Predlog komisije mora biti skladen z višino sredstev rezervnega sklada v proračunu občine.
V. POSTOPEK
6. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči na sedež Občine Lendava. Postopek se lahko ob soglasju upravičenca uvede tudi na vlogo Centra za socialno delo Lendava, humanitarnih organizacij in društev, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ter drugih zavodov ter sveta krajevne skupnosti na območju Občine Lendava.
7. člen
Vlogo obravnava in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči Komisija za reševanje vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Lendava. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil ter pridobljenega mnenja Centra za socialno delo in mnenja krajevne skupnosti, kjer upravičenec biva.
Komisija sprejme odločitev k vlogi najkasneje v 48 urah od prejema vloge in svojo odločitev posreduje pristojnemu upravnemu organu Občine Lendava, ki izda odločbo o dodelitvi enkratne denarne pomoči. Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Lendava.
8. člen
Oceno škode na premoženju iz naslova naravne ali druge nesreče opravi stalna cenilna komisija, imenovana s sklepom župana. Komisija je sestavljena iz strokovnih sodelavcev, v postopku sodeluje tudi občinska inšpekcijska služba.
9. člen
Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč se ne more dodeliti, če je bilo ugotovljeno, da je nastanku škode botrovalo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava (Uradni list RS, št. 14/09).
Št. 03504-0009/2013
Lendava, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost