Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico (ZD 5) v Rogaški Slatini, stran 7027.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je župan Občine Rogaška Slatina dne 10. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico (ZD 5) v Rogaški Slatini
1. člen
(predmet Sklepa)
S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, roki in posamezne faze, pristojni nosici urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico (ZD 5) v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OPPN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03). Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (v fazi pridobivanja mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora) za obravnavano območje predvideva enoto urejanja ZD 5 s predpisano obvezno izdelavo OPPN za predmetno enoto urejanja. Obravnavano območje so trenutno pretežno stavbna zemljišča namenjena zdraviliškim dejavnostim. Občinski prostorski načrti za obravnavano območje predvideva širitev zdraviliških kapacitet.
(2) Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi so za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina in zasebnega investitorja za ureditev območja in širitev zdraviliških kapacitet. Območje je danes zapuščeno pretežno v rabi za parkiranje na terenu. Lokacija je v neposredni bližini zdravilišča.
Predvidena ureditev OPPN:
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev objektov za turistično dejavnost s spremljajočim programom. Zaradi nepredvidljivih gospodarskih in finančnih razmer bodo končne ureditve predvidene z možnostjo fazne gradnje.
Upoštevati je potrebno veljavno gradbeno dovoljenje za objekt Hotel Alfa, Rogaška Slatina št. 351-344/2007-6 z dne 13. 7. 2007, ki ga je izdala Upravna enota Šmarje pri Jelšah, in sicer se vse gradnje in ureditve predvidene z gradbenim dovoljenjem povzamejo v OPPN, kar pomeni da se z OPPN ne načrtujejo.
3. člen
(Območje urejanja OPPN)
(1) Velikost območja OPPN je približno 5 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 80/2, 84, 85/1, 125, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2, 317/3, 318, 349, 350, 351, 352, 353/10, 353/11, 353/12, 353/13, 353/20, 353/21, 353/22, 353/23, 353/24, 353/26, 353/30, 353/31, 353/35, 353/37, 353/4, 353/5, 353/6, 353/8, 353/9, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 371/1, 371/2, 372/5, 398, 399, 401, 402, 403, 405/1 in 1770 – vse parcele so del k.o. Rogaška Slatina.
(2) Meja območja urejanja se lahko natančneje določi v postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN.
(3) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko segajo tudi izven območja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag. Investitor pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih vodov in naprav, cest in protipoplavnih ukrepov kolikor bodo potrebni.
(2) V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)
(1) Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa naprej in so okvirni:
– izdelava strokovnih podlag (30 dni po objavi sklepa)
– priprava osnutka OPPN (75 dni)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– dopolnitev osnutka OPPN (60 dni po prejemu vseh smernic)
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi (15 dni)
– izdelava predloga (45 dni po končani javni razgrnitvi)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (60 dni)
– izdelava predloga sprememb OPPN in sprejem predloga na seji občinskega sveta (15 dni po pridobitvi vseh mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in sklepa o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN)
– objava OPPN v Uradnem listu RS.
(2) Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika posamezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje – kolikor bo zahtevana)
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
7. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina
8. Adriaplin d.o.o., dunajska cesta 7, Ljubljana
9. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina – promet
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
12. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.
(2) Kolikor se med pripravo OPPN izkaže, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja dodatnih nosilcev urejanja prostora, se te pridobi in upošteva pri pripravi OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Naročnik in investitor OPPN je S. P. PLOD d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina.
Št. 350-0002/2013
Rogaška Slatina, dne 10. julija 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost