Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0260 Ob-3240/13 , Stran 2101
Št. 2130-13-0260 Ob-3240/13
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – Uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju: PPIPRS), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul. l. RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ul. l. RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen razpisa: namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s tem javnim razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma. 3. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji. Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji: 1. Promocijska funkcija: – Promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu. 2. Distribucijska funkcija: – Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije. 3. Razvojna funkcija: – Priprava strategije razvoja turistične destinacije, – Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistične destinacije. 4. Operativna funkcija: – Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije. Prijavitelj mora predložiti osnutek modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, v katerem bodo zajete aktivnosti s področja vseh funkcij regionalne destinacijske organizacije. Prijavitelj mora predložiti tudi izjavo odgovorne osebe pristojnega organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije. 4. Pogoji za kandidiranje 4.1 Splošni pogoji vezani na prejemnike sredstev Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis. Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/10, dne 28. 5. 2010. Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje: – opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji, – ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD in 23/12) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike), – ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije. 4.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje: 1. skladnost prijave s predmetom in namenom razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno dokumentacijo; 2. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju z gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost, ki skupaj predstavljajo vsaj dve tretjini razpoložljivih turističnih nastanitvenih zmogljivosti na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije (vir: Statistični urad RS, najnovejši končni razpoložljivi podatki), ob upoštevanju, da sme posamezna gospodarska družba in podjetnik posameznik izraziti podporo zgolj enemu prijavitelju. Prijavitelj lahko priloži tudi sporazume s kolektivnimi predstavniki turističnega gospodarstva, ki imajo preverljivo članstvo in v katerem ti predstavniki izkazujejo podporo prijavitelju za opravljanje funkcij regionalne destinacijske organizacije. Kolektivni predstavniki s preverljivim članstvom so lahko območne obrtno-podjetniške zbornice, območne zbornice GZS, samostojne regionalne zbornice GZS ipd. Na tem sporazumu morajo biti predstavniki turističnega gospodarstva (podjetij) navedeni posamično. Kolikor predstavniki turističnega gospodarstva na takšnem sporazumu ne predstavljajo dveh tretjin razpoložljivih nastanitvenih kapacitet v regiji, prijavitelj za razliko priloži dodatne sporazume oziroma sporazum; 3. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s področno turistično zvezo (kjer le-te obstajajo) oziroma dvema tretjinama turističnih društev na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki so bila ustanovljena najkasneje 1 leto pred prijaviteljevo prijavo na razpis; 4. prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo sveta regije ali pisno izraženo podporo vseh občin na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj treh let od dneva prijave na razpis; 5. prijavitelj mora podati izjavo, da na ta razpis z upravičenimi stroški prijavljene aktivnosti niso in ne bodo prijavljene na katerega izmed drugih razpisov za isti namen; 6. prijavitelji, ki so neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma, morajo priložiti fotokopijo statuta organizacije oziroma pogodbe o ustanovitvi, s katero dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo nazaj v organizacijo; 7. ponudnik mora priložiti izjavo, da se zavezuje, da bo aktivnosti izvajal v skladu s smernicami trajnostnega oziroma zelenega turizma (http://www.slovenia.info/si/Zeleni-turizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1); 8. prijavitelj se mora zavezati, da se bo v primeru uspešnega kandidiranja najmanj vodja regionalne destinacijske organizacije udeležil obveznega usposabljanja s področja destinacijskega managementa, ki ga bo organiziralo ministrstvo; 9. prijavitelj mora podati izjavo, v kateri se zaveže, da bo uporabljal aktualno trženjsko znamko Slovenije na vseh tržno-komunikacijskih orodjih, kjer je to mogoče. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bodo zavrnjene. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Podatki v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije niso predmet dopolnitve vloge. 4.3 Prijave regionalnih destinacijskih organizacij v okviru razvojnih regij Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije. Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/10, dne 28. 5. 2010. Kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih destinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene. Kolikor bo v času izvajanja aktivnosti v okviru javnega razpisa, prišlo do sprememb, ki bi zagotovile sistemski vir financiranja regionalnih destinacijskih organizacij (npr. nova pokrajinska zakonodaja), se lahko več regionalnih destinacijske organizacij združi v eno regionalno destinacijsko organizacijo. Le-ta bo lahko (po predhodni obvestitvi in odobritvi s strani ministrstva) izvajala aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, katerim je bilo odobreno sofinanciranje v okviru tega razpisa, in tudi črpala njim odobrena sredstva. Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo opravljala regionalna destinacijska organizacija morajo biti striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj morebiti opravlja. 5. Upravičeni stroški Sofinancirani bodo projekti, ki so skladni s predmetom razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Kot upravičeni se štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV): 5.1. Promocijska funkcija: 5.1.1 stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, 5.1.2 stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški), 5.1.3 stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih, 5.1.4 organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini, 5.1.5 organizacija promocijskih dogodkov v tujini. 5.2. Distribucijska funkcija: 5.2.1 stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije, 5.2.2 stroški vzpostavitve spletne strani destinacije, 5.2.3 stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani turistične destinacije na domačih in tujih iskalnikih (npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.), 5.3. Razvojna funkcija: 5.3.1 izdelava strategije razvoja turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani, 5.3.2 stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov. 5.4. Operativna funkcija: 5.4.1 stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov. Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je opredeljena v razpisni dokumentaciji. Upravičeni stroški so lahko zgolj stroški za aktivnosti, opredeljene v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki že niso bile predmet kakšnega drugega sofinanciranja. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti po prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta s strani ministrstva. Upravičene bodo aktivnosti naročene v obdobju od dneva izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do datuma oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo. Če je prejemnik prejel plačilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno ali je bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje projekta lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev realne vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 6. Višina sofinanciranja Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov je določena glede na število izvedenih nočitev v posamezni razvojni regiji (po končnih podatkih SURS-a za leto 2009). Posamezen prijavitelj lahko pridobi največ znesek, ki mu pripada glede na izvedeno število nočitev v občinah, ki jih pokriva: 1. prijavitelji, ki delujejo na področju občin, ki so skupaj ustvarile manj kot 1% vseh nočitev: 200.000,00 EUR, 2. prijavitelji, ki delujejo na področju občin, ki so skupaj ustvarile nad 1% – 10% vseh nočitev: 300.000,00 EUR, 3. prijavitelji, ki delujejo na področju občin, ki so skupaj ustvarile nad 10% vseh nočitev: 400.000,00 EUR. Vsaka občina v Sloveniji je lahko upoštevana le pri izračunu ene regionalne destinacijske organizacije. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov ne sme obsegati manj kot polovico najvišje dovoljene višine sofinanciranja na posamezno regionalno destinacijsko organizacijo in ne več kot: – 50% upravičenih stroškov za stroške sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, vključno s potnimi stroški, – 50% upravičenih stroškov za stroške organizacije medijskih dogodkov doma in v tujini, – 60% upravičenih stroškov za vse ostale stroške, navedene v poglavju o upravičenih stroških. Upravičeni stroški, opredeljeni v točkah 5.3. in 5.4. v točki 5. smejo doseči največ 20% vrednosti vseh upravičenih stroškov prijavitelja. Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, v skladu z dinamiko, opredeljeno v pogodbi, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije. 7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša: 700.000 EUR. – 595.000 EUR – namenska sredstva EU – ESRR – 105.000 EUR – slovenska udeležba Sredstva bremenijo proračunski postavki: 683710 Razvoj turističnih destinacij-07-13-EU 695910 Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%. Sredstva so zagotovljena na navedenih proračunskih postavkah. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2013, 2014 in 2015. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 30. 6. 2015. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 8. Obdobje za porabo sredstev Upravičeni stroški lahko nastanejo po prejemu sklepa o sofinanciranju. Vse prijavljene aktivnosti iz osnutka modela morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku, ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje 30. 6. 2015. Sredstva bodo posameznemu prejemniku izplačana po terminskem planu določenem v pogodbi o sofinanciranju. Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo (največ dveh na leto) in sicer v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju, po realizaciji aktivnosti iz osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije. Zahtevek za izplačilo mora biti v določenem letu predložen najkasneje do 15.10. istega leta oziroma v letu 2015 najkasneje do 30. 6. 2015. Zahtevki izdani po 15.10. zapadejo v plačilo v naslednjem proračunskem letu, kolikor so sredstva planirana oziroma so na razpolago. Prenosljivost sredstev med leti je možna iz utemeljenih razlogov, kolikor se ministrstvo s tem strinja in ima za to v predvidenem spremenjenem terminu na razpolago sredstva in to ne vpliva na uspešnost črpanja EU sredstev. 9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število možnih točk je 60. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 36 točk, pri čemer mora minimalno skupno število doseženih točk pri sklopu št. 1 (kvaliteta projekta) znašati najmanj 50% vseh možnih točk pri tem sklopu in pri sklopih meril št. 3., 4. in 5. najmanj 50% vseh skupaj možnih točk pri teh sklopih. V primeru, da skupno število točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje. Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije. Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/10, dne 28. 5. 2010. Kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih destinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene. 10. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej, pred oddajo vloge na razpis, označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. 11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: Ministrstvo sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev posreduje prijavitelju najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. 12. Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog bo 20. 8. 2013. Datum bo objavljen tudi na spletni strani ministrstva (www.mgrt.gov.si). Odpiranje ni javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do 16. 8. 2013, najkasneje do 14. ure oziroma bodo priporočeno oddane na pošto do vključno 16. 8. 2013. Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij – ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju. 13. Ostale dolžnosti prejemnikov sredstev Prejemniki sredstev morajo: – Upravičenci, ki niso naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo), bodo dolžni pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela veljavnega Zakona o javnem naročanju. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga in storitev, katerih vrednost presega znesek 20.000 EUR, ministrstvu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. Kolikor prejemnik sredstev ne more pridobiti treh ponudb, ministrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca. Upravičenci, ki so naročniki po Zakonu o javnem naročanju morajo pri izvajanju aktivnosti striktno spoštovati veljavni Zakon o javnih naročilih in vse postopke izbire izvajalcev vodili v skladu s tem zakonom. – Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne usmeritve, ter njihovim pooblaščencem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor tako da bo možna kontrola realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe še pet let po zaključku financiranja. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča, ter računskega sodišča Republike Slovenije. – Prejemnik mora zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za kontrole in revizijske postopke skladno s pravili Skupnosti (90. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006), najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša. – Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov. – Kolikor se bo pri kontroli projekta po njenem zaključku izkazalo, da projekt ni v skladu z razpisom in pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od prejemnika vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. – Prejemnik bo moral tekoče obveščati ministrstvo o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi. – Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med običajnim delovnim časom omogočati dostop v objekte, za izvajanje morebitnih pregledov, povezanih z projektom. – Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti. – V primeru, da se bo izkazalo, da je prejemnik posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. – Prejemnik bo moral spoštovati določila o informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom Uredbe 1828/20006/ES in Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, ki jih je izdal organ upravljanja. – Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo kot pogoj glede na vsebino projekta: – Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). – Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so vključene v izvajanje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. – Upravičenec bo v skladu z 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval določilo, da v petih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo ali pogoje izvajanja projekta in ki bi podjetju oziroma javni organizaciji podelili neupravičeno prednost. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. – Prejemniki sredstev se morajo zavezati, da projekt, ki je predmet tega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov od projekta. – Prejemniki sredstev sprejmejo morajo sprejeti dejstvo, da dopolnilno sofinanciranje projekta v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), ni dovoljeno. Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni izrecno navedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve navedbe, razveže pogodbo o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 14. Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, kontakt Nataša Pance, natasa.pance@gov.si, 01/400-32-31 in na spletni strani ministrstva (www.mgrt.gov.si).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost