Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 331-1/2013 Ob-3177/13 , Stran 2133
Št. 331-1/2013 Ob-3177/13
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61-2615/08) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 52/13) z dne 21. 6. 2013, objavlja
razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Mestni občini Celje za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Mestne občine Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013 v višini 10.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% investicije oziroma največ 1500 EUR. DDV ni predmet sofinanciranja. 2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo: fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na območju Mestne občine Celje. 3. Pogoji: – da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in da ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče v občini; – ne velja za nove gradnje; – da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje; – mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10); – mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini; – mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen; – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi; – ocena obratovanja male komunalna čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave); – lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje; – upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev malih komunalnih čistilnih naprav; – čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja; – upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem; – v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave); – upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen; Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam: – čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov: SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma certifikatom. Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva je objavljen seznam nekaterih malih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije. (http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva), – čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov, – za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navedeno v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi. IV. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, do 16. 8. 2013. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis male čistilne naprave 2013«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. V. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 19. 8. 2013. Vloge bo komisija obravnavala do 19. 8. 2013. Če vloga ne bo popolna bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru, da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo imele prednost vloge, ki so prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu. Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila o plačilu računov, dokazila o opravljenih prvih meritvah) se morajo predložiti najkasneje do 10. 11. 2013. VI. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost