Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 271/13 Ob-3178/13 , Stran 2143
Št. 271/13 Ob-3178/13
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZSPDSLS), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2013 in 2014 ter Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 22. redni seji dne 13. 6. 2013, naslednjo
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: 1) zemljišča parc. št. 195/21, k.o. 2141 – Podljubelj (ID 3955154), travnik, v izmeri 1.131,00 m2, parc. št. 195/22, k.o. 2141 – Podljubelj (ID 1602790), travnik, v izmeri 37,00 m2, parc. št. 195/23, k.o. 2141 – Podljubelj (ID 2779098), travnik, v izmeri 236,00 m2, ki se nahajajo v območju za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 20 SK2, ureditvena enota vas – oznaka v, in so po namenski rabi nezazidana stavbna zemljišča; zemljišča se prodajajo skupaj kot celota. Izklicna cena: 59.599,80 EUR. 2) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 12, v stavbi št. 1006, k.o. 2144 – Bistrica (ID 5600462), ID znak: 2144-1006-12; nezasedeno dvosobno stanovanje v 5. etaži, s pripadajočo kletjo, skupaj, v izmeri 53,54 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cesta na Loko 11, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 161/13, k.o. 2144 – Bistrica. Izklicna cena: 54.300,00 EUR. 3) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 29 v stavbi št. 345, k.o. 2144 – Bistrica (ID 5575120), ID znak 2144-345-29; nezasedeno dvosobno stanovanje v 11. etaži, s pripadajočim pomožnim prostorom v 1. etaži, v izmeri 58,45 m2 (po SIST ISO 9836), v stanovanjski stavbi v Tržiču, Deteljica 3, z ident. številko stavbe 2144-345, stoječe na parc. št. 235/7, k.o. Bistrica. Izklicna cena: 56.200,00 EUR. 4) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 2, v stavbi št. 115, k.o. 2143 – Tržič (ID 5681187), ID znak: 2143-115-2; nezasedeno dvosobno stanovanje v 3. etaži – v 1. nadstropju, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v izmeri 44,02 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 9, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 395/23, k.o. 2143 – Tržič. Izklicna cena: 38.600,00 EUR. 5) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 5, v stavbi št. 14, k.o. 2143 – Tržič (ID 5606070), ID znak: 2143-14-5; nezasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 66,20 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 392/3, k.o. 2143 – Tržič. Izklicna cena: 54.400,00 EUR. 6) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 6, v stavbi št. 14, k.o. 2143 – Tržič (ID 5606071), ID znak: 2143-14-6; nezasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v izmeri 55,65 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 392/3, k.o. 2143 – Tržič. Izklicna cena: 46.700,00 EUR. 7) nezasedeno enosobno stanovanje – št. dela stavbe 12, št. stanovanja 12, v stavbi št. 136, k.o. 2143 – Tržič, v mansardi, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v izmeri 35,99 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 15, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičninah parc. št. 395/43 in 394/2, k.o. 2143 – Tržič, etažna lastnina še ni urejena. Izklicna cena: 32.800,00 EUR. 8) nezasedeno enosobno stanovanje, št. dela stavbe 19, št. stanovanja 3, v stavbi št. 128, k.o. 2143 – Tržič, v pritličju, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj, v izmeri 34,66 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 26, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 408/1, k.o. 2143 – Tržič, etažna lastnina še ni urejena. Izklicna cena: 31.500,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Navedene izklicne cene ne vključujejo 2% davka na promet nepremičnin (za stanovanja) oziroma 22% DDV (za zemljišče), ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v sredo, dne 4. 9. 2013, s pričetkom ob 15. uri za zemljišča pod zap. št. 1, ob 15.45 za stanovanje pod zap. št. 2, ob 16.30 za stanovanje pod zap. št. 3, ob 17.15 za stanovanje pod zap. št. 4, in v četrtek, dne 5. 9. 2013, s pričetkom ob 15. uri za stanovanje pod zap. št. 5, ob 15.45 za stanovanje pod zap. št. 6, ob 16.30 za stanovanje pod zap. št. 7 ter ob 17.15 za stanovanje pod zap. št. 8. 8. Varščina: dražitelji morajo najkasneje do srede, 4. 9. 2013, do 14.30, za nepremičnine pod zap. št. 1-4, oziroma do četrtka, 5. 9. 2013, do 14. ure, za nepremičnine pod zap. št. 5-8 plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo »Varščina za dražbo predmeta pod zap. št. ___«. Plačilo varščine v zgoraj navedenem roku je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu stanovanja oziroma nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, seznanijo pri Tomažu Ropretu, tel. 04/597-15-27. 11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ``Javna dražba predmeta pod zap. št. _____ – Ne odpiraj``, posredovali prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti na Občino Tržič najkasneje do srede, 4. 9. 2013, do 14.30, za nepremičnine pod zap. št. 1-4, oziroma do četrtka, 5. 9. 2013, do 14.30, za nepremičnine pod zap. št. 5-8. Prijava mora vsebovati: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine za predmete, ki jih dražijo, – pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 13. Drugi pogoji: – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. – Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale stroške v zvezi s pogodbo krije kupec. – Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine. – Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo poskrbel prodajalec. – Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 14. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič

AAA Zlata odličnost