Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2393. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom, stran 6861.

Na podlagi drugega odstavka 79.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor) nad zagotovitvijo strokovnosti dela v zdravstvenih zavodih in pri zasebnih zdravstvenih delavcih (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), opravlja strokovni nadzor z namenom:
– nadzora nad strokovnostjo izvajanja zdravstvene dejavnosti in poklicnih kompetenc posameznih zdravstvenih delavcev,
– preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela,
– preverjanja izvajanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju ter timske obravnave pacienta,
– preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke,
– preverjanja in upoštevanja doktrin ter smernic na področju dela,
– preverjanja opravljanja strokovne dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi kodeksi,
– preverjanja ustrezne kadrovske zasedenosti,
– svetovanja na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.
3. člen
(1) Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
(2) Redni strokovni nadzor se opravlja po programu, ki ga za obdobje dveh let določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). Program se objavi na spletnih straneh ministrstva.
(3) Izredni strokovni nadzor lahko opravi ministrstvo po lastni presoji ali na predlog pacienta, njegovega svojca ali skrbnika, zdravstvenega zavoda, delodajalca, zdravstvenega delavca, pristojnega strokovnega združenja, sodišča ali na drug predlog.
(4) Ministrstvo lahko še pred nadzorom od izvajalca, za katerega je podan predlog za izredni strokovni nadzor, zahteva pojasnilo glede navedb v predlogu iz prejšnjega odstavka.
II. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA
4. člen
Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o začetku strokovnega nadzora, v katerem minister določi:
– izvajalca, pri katerem se opravi strokovni nadzor,
– člane komisije,
– namen strokovnega nadzora in vrsto nadzornih dejanj,
– rok, do katerega se opravi strokovni nadzor.
5. člen
(1) Nadzorna dejanja iz 6. člena tega pravilnika opravi najmanj tričlanska komisija, ki jo, glede na obseg strokovnega nadzora, iz nabora članov, pridobljenega na podlagi javnega poziva, objavljenega na spletni strani ministrstva, za vsak primer posebej imenuje minister.
(2) Za člana komisije se lahko imenuje osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju, ki se nadzira,
– v zadnjih petih letih neprekinjeno opravlja delo na področju, ki se nadzira.
(3) Za člana komisije iz prejšnjega odstavka ne more biti imenovana oseba:
– ki je v zadnjih treh letih z izvajalcem, pri katerem naj se opravi strokovni nadzor, poslovno sodelovala;
– ki je o vsebini, ki je predmet strokovnega nadzora, predhodno odločala v okviru druge institucije;
– za katero so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti.
(4) Član komisije ministrstvu posreduje izjavo, da pri njem ne obstajajo razlogi iz prejšnjega odstavka, v petih dneh od prejema sklepa o začetku strokovnega nadzora.
6. člen
(1) Pri opravljanju strokovnega nadzora komisija opravi naslednja nadzorna dejanja:
– pregled dokumentacije izvajalca ter ugotavljanje strokovnosti, kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti,
– ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil in razgovorov,
– ugotovitev zagotavljanja ustrezne organizacijske in kadrovske razporejenosti,
– pregled skladnosti plana in realizacije strokovnega izpopolnjevanja,
– razgovor z zdravstvenimi delavci in direktorjem,
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih,
– razgovor o povezovanju z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti,
– svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela,
– ogled posameznih objektov, prostorov ali opreme izvajalca,
– druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega nadzora.
(2) Komisija lahko poleg nadzornih dejanj iz prejšnjega odstavka opravi tudi razgovor s predlagatelji strokovnega nadzora.
7. člen
(1) Strokovni nadzor praviloma poteka v prostorih izvajalca, določena nadzorna dejanja pa se lahko opravijo tudi drugje.
(2) Izvajalec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo komisije.
(3) Komisija ima pravico, da opravi nadzorna dejanja v prostorih izvajalca tudi brez vnaprejšnje napovedi.
(4) Strokovni nadzor se opravi v navzočnosti izvajalca, izjemoma pa se opravi tudi v njegovi odsotnosti, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma če se ta očitno izmika izvedbi strokovnega nadzora.
8. člen
(1) Komisija najpozneje v 15 dneh po opravljenih nadzornih dejanjih iz 6. člena tega pravilnika sestavi ugotovitveni zapisnik s predlogi ukrepov in rokih za odpravo pomanjkljivosti, ki se posreduje izvajalcu.
(2) Izvajalec morebitne pripombe na ugotovitveni zapisnik poda v osmih dneh od prejema ugotovitvenega zapisnika.
(3) Komisija lahko izvajalca, pri katerem se je opravil strokovni nadzor, v zvezi s pripombami iz prejšnjega odstavka, povabi na usklajevalni sestanek.
(4) Komisija po prejemu pripomb na ugotovitveni zapisnik in morebitnem usklajevalnem sestanku o zaključkih strokovnega nadzora obvesti ministra in predlagatelja, kadar gre za izredni strokovni nadzor, opravljen na njegov predlog.
9. člen
(1) Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti, ministrstvo zahteva odpravo organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ali strokovnost dela in določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
(2) Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti, ki imajo za posledico trajne ali hujše posledice na zdravju pacienta ali celo smrt pacienta, lahko ministrstvo, poleg ukrepa iz prejšnjega odstavka, začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, prepove dejavnost zdravstvenega zavoda, njegove enote ali zdravstvenega delavca v javnem ali zasebnem sektorju.
10. člen
(1) Izvajalec o posameznih izvedenih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, v skladu z roki, določenimi v ugotovitvenem zapisniku, obvesti ministrstvo z evalvacijskim poročilom.
(2) Če je bil strokovni nadzor opravljen v javnem zdravstvenem zavodu, o ugotovitvah strokovnega nadzora, ukrepih in realizaciji ukrepov direktor javnega zdravstvenega zavoda obvesti svet zavoda.
11. člen
(1) Stroške izvajanja strokovnega nadzora krije ministrstvo.
(2) Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, stroške nadzora povrne izvajalec, pri katerem so nepravilnosti ugotovljene.
(3) Stroški nadzora obsegajo:
– potne stroške komisije;
– dnevnice članom komisije;
– plačilo za opravljeno delo.
(4) Članom komisije, ki so javni uslužbenci in katerih delo v komisijah predstavlja del njihovih rednih delovnih nalog, stroški pripadajo enako kot za zaposlene v državni upravi, in niso upravičeni do plačila za opravljeno delo, če je delo opravljeno v njihovem delovnem času.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2013/10
Ljubljana, dne 17. junija 2013
EVA 2013-2711-0013
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost