Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 71/2013 Ob-3218/13 , Stran 2123
Št. 71/2013 Ob-3218/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 9. 7. 2013, in Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12; v nadaljnjem besedilu: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus (156. javni razpis)
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je štipendiranje individualne mobilnosti oseb s statusom študenta ali študentke (v nadaljnjem besedilu: študent), vpisanih na višješolske ali visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus univerzitetne listine, v okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), sektorski podprogram Erasmus 2013 (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus) in sicer za sodelovanje v aktivnosti Erasmus individualna mobilnost in za morebitno udeležbo na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 2.000.000,00 EUR. 3. Štipendija Štipendija se izplača kot dodatek k finančni podpori iz programa Erasmus (v nadaljnjem besedilu: Erasmus dotacija) za sodelovanje v Erasmus individualni mobilnosti 2013 in za udeležbo na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju 2013, če so izpolnjeni vsi pogoji iz naslednje točke tega razpisa. Štipendija znaša 150,00 EUR mesečno in se izplača za vsak mesec, za katerega študent prejme mesečni znesek finančne podpore iz programa Erasmus. Štipendija se lahko izplačuje tudi po dnevih v višini 5,00 EUR dnevno za obdobje, v katerem študent prejema finančno podporo iz programa Erasmus, vendar največ v višini 150,00 EUR v posameznem koledarskem mesecu. 4. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij za prakse (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je nosilec ustrezne Erasmus univerzitetne listine (EUC – Erasmus University Charter) in – mu je bilo odobreno sofinanciranje študentske mobilnosti za študij ali prakso v okviru programa Erasmus v akciji Erasmus individualna mobilnost (IM) 2013 (pogodbeno leto 2013) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS). Če se na razpis z enotno prijavo prijavi konzorcij za prakse, morajo pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka izpolnjevati vsi tisti člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus individualne mobilnosti za prakso. Konzorcij lahko prijavi le nosilec konzorcija oziroma en član konzorcija z ustreznim pooblastilom s strani ostalih članov konzorcija. Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva izključno za štipendiranje individualne mobilnosti študentov z namenom študija ali z namenom prakse, vpisanih na izobraževalni program pri prijavitelju, ki se bodo v okviru programa Erasmus udeležili Erasmus individualne mobilnosti 2013 ter Erasmus Intenzivnih jezikovnih tečajev 2013, če se ga bodo študenti udeležili. Prijavitelj lahko za posameznega študenta uveljavlja štipendijo v višini največ 150,00 EUR za vsak mesec sodelovanja na Erasmus individualni mobilnosti 2013 in udeležbe na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju 2013, za število mesecev, kot jih določa pogodba med študentom in prijaviteljem, vendar skupno ne več kot 12 mesecev. Prijavitelj lahko štipendijo po tem razpisu za udeležbo na Intenzivnem jezikovnem tečaju Erasmus (EILC) uveljavlja in izplača le tistim študentom, ki se bodo udeležili EILC za redkeje uporabljan in poučevan jezik, ki se izvaja v državi gostiteljici, kjer se ta jezik govori, in sicer v naslednjih državah gostiteljicah in za upravičene jezike, ki so navedeni v oklepajih: Belgija (nizozemščina), Bolgarija (bolgarščina), Ciper (grščina), Češka (češčina), Danska (danščina), Estonija (estonščina), Finska (finščina in švedščina), Grčija (grščina), Hrvaška (hrvaščina), Madžarska (madžarščina), Islandija (islandščina), Italija (italijanščina), Latvija (latvijščina), Litva (litovščina), Malta (malteščina), Nizozemska (nizozemščina), Norveška (norveščina), Poljska (poljščina), Portugalska (portugalščina), Romunija (romunščina), Slovaška (slovaščina), Španija (katalonščina, valencijščina, baskovščina in galicijščina), Švedska (švedščina), Švica (italijanski) in Turčija (turščina). Prijavitelj štipendije za EILC ne more uveljavljati in izplačati študentom, če: – je glavni predmet študija študenta jezik države gostiteljice, ki organizira Intenzivni jezikovni tečaj Erasmus 2013 ali – se bo študent udeležil jezikovnega tečaja, ki ni del Erasmus intenzivnih tečajev 2013, ali – če se Intenzivni jezikovni tečaj Erasmus 2013 odvija sočasno z Erasmus individualno mobilnostjo 2013. 5. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Če vlogo oddaja predstavnik konzorcija za prakse, mora prijavnici priložiti: – dokazilo, iz katerega izhaja, da je nosilec konzorcija ali – ustrezno pooblastilo s strani članov konzorcija za prakse. Če vlogo oddaja član konzorcija za prakse, mora prijavnici priložiti pooblastilo iz druge alineje prejšnjega odstavka. Ob prijavi od 1. 10. 2013 dalje, kadar ne gre za prijavo glede na Prilogo 1 tega razpisa in kadar je prijavitelj upravičen do dodatnih sredstev s strani CMEPIUSA, mora prijavi priložiti tudi potrdilo CMEPIUSA o upravičenosti do dodatnih sredstev glede na rezervno listo ali kopijo sklepa o dodelitvi sredstev. Skladno z 2.a točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) so plačila upravnih taks za ta razpis oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava. Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 96091-7111002-110156. O plačilu upravne takse prijavitelj predloži dokazilo. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek razpisa se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter SPP-ji. Razpis določa odprti rok prijave. Za sofinanciranje bodo najprej izbrani prijavitelji, ki bodo prijavo vložili do vključno 30. 9. 2013 glede na Prilogo 1 tega razpisa, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bodo po tem še na voljo sredstva po tem razpisu, bodo za sofinanciranje izbrani prijavitelji, ki bodo vložili vlogo od vključno 1. 10. 2013 dalje, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva razdelijo med te vloge in sicer se vsakemu prijavitelju dodeli sorazmerni delež preostalih sredstev glede na število prijavljenih mesecev mobilnosti (zaokroženo na celo število). Vloge prijaviteljev, vložene po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 7. Obravnavanje vlog: sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo. 8. Pogodbeno razmerje Pogodba se izvršuje le za individualne mobilnosti po programu Erasmus za leto 2013. Sklad izvrši plačilo sredstev za štipendiranje študentov na poslovni račun prijavitelja in sicer: – 80% pogodbene vrednosti praviloma v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, – preostanek upravičenega zneska, vendar največ do 20% pogodbene vrednosti po predložitvi popolnega končnega poročila s strani prijavitelja in potrditvi tega poročila s strani sklada. Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila podeljena in sicer izključno za izplačilo štipendije študentu, v višini kot je določena s tem razpisom. Prijavitelj mora pridobljena sredstva po tem razpisu izplačati študentom, pri čemer mora vsak študent celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero mu bo izplačana Erasmus štipendija po tem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije oziroma ima status kot ga določa drugi odstavek 18. člena SPP-jev, – je vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za prakse, ki ga predstavlja prijavitelj, – hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije, – ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji, – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – izpolnjuje najmanj minimalne pogoje za Erasmus individualno mobilnost, kot jih določa slovenska nacionalna agencija za program Erasmus (CMEPIUS), razen državljanstva, ki ga opredeljuje prva alineja tega odstavka, – je sprejet na Erasmus individualno mobilnost 2013, – mu bo matična izobraževalna ustanova v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi, – mu za to individualno mobilnost 2013 ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2012/2013 v okviru programa Erasmus (Uradni list RS, št. 47/12 in 50/12), – zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj. Končno poročilo prijavitelja mora vsebovati: – skupen pregled realizacije na predpisanem obrazcu, – seznam študentov v enaki obliki in vsebini kot ga predpisuje poročilo za CMEPIUS, v katerem je dodan stolpec s podatkom o višini izplačila po tem razpisu za vsakega študenta, ki mu je bila štipendija po tem razpisu izplačana in stolpec, v katerem je naveden datum izplačila ali datum zahtevka za izplačilo štipendije po tem razpisu, – dokazila o izplačilu finančne podpore iz programa Erasmus (Erasmus dotacija) in izplačilu štipendije po tem razpisu oziroma drugo ustrezno potrdilo. Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, ki jih posreduje prijavitelj, ter namenske porabe sredstev, lahko sklad izvede tehnično, administrativno ali finančno kontrolo projekta ali dokumentov pri prijavitelju. Prijavitelj je dolžan skladu zaradi nadzora porabe sredstev vsak čas omogočiti dostop do finančnih podatkov in dokumentacije ter vpogled vanjo. Izbrani prijavitelj se s podpisom pogodbe zaveže, da bo skladu omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem obveznosti po pogodbi. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »Ad futura – Erasmus 2013 (156. JR)« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS. Do vključno 30. 9. 2013 lahko štipendiranje individualne mobilnosti 2013 uveljavljajo prijavitelji, navedeni v Prilogi 1 k temu razpisu, vendar največ do števila mesecev iz te priloge. Od vključno 1. 10. 2013 dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 5. 2014, lahko prijavo vložijo tudi vsi prijavitelji, ki bodo realizirali več mesecev mobilnosti, kot je to določeno v Prilogi 1, vendar največ do števila mesecev, do katerega so lahko upravičeni ob dodeljevanju minimalne dotacije, določene s strani CMEPIUS. Prav tako se v tem roku lahko prijavijo vsi tisti prijavitelji, ki so jim bila dodeljena dodatna sredstva za mobilnosti na rezervni listi oziroma s posebnim sklepom CMEPIUS, o čemer mora prijavitelj prijavi predložiti potrdilo oziroma kopijo sklepa. Vsak prijavitelj bo imel po tem razpisu največ eno pogodbo o štipendiranju. Morebitne nadaljnje odločbe o dodelitvi sredstev se bodo realizirale z aneksom k začetni pogodbi. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro, ter ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane podatke. Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj prijave ne bo dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad tako prijavo zavrgel. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa ali odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Petri Bajt, tel. 01/434-15-62, e-pošta:petra.bajt@sklad-kadri.si. Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim številom mesecev prijave Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost