Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2439. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice, stran 6949.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 15. seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Špice.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
2. Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN Špice, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice.
(2) Program obravnava dve obračunski območji, ki obsegata celotno območje OPPN. V odloku je prikazana tudi infrastruktura, ki je načrtovana na območju OPPN, vendar ne služi pretežno stavbam na območju OPPN, zato ni upoštevana pri obračunu komunalnega prispevka in je označena kot infrastruktura »izven obračunskih območij«.
III. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo ter prispevek za obstoječo infrastrukturo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
– prometna infrastruktura,
– plinovodno omrežje,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– toplovod.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
(1) Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije in nadzora, kot podlaga za obračun komunalnega prispevka, je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Infrastruktura  |   I.   |  II.  |  Izven  |  Znesek  |
|         | obračunsko |obračunsko| obračunskih|      |
|         |  območje | območje |  območij |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Ceste z javno  |1.168.767,00|264.748,00|955.168,00 €|2.388.683,00|
|razsvetljavo   |      €|     €|      |      €|
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Kanalizacija   |261.227,00 €| 42.098,00|158.339,00 €|461.664,00 €|
|         |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Vodovod     | 59.402,00 €|114.040,00|147.600,00 €|321.042,00 €|
|         |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Telekomunikacije |   0,00 €|  0,00 €|   0,00 €|   0,00 €|
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Elektroenergetsko|127.930,00 €|135.385,00|   0,00 €|263.315,00 €|
|omrežje     |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Toplovod     |   0,00 €| 79.600,00|   0,00 €| 79.600,00 €|
|         |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Plinovod     |   0,00 €| 10.000,00|   0,00 €| 10.000,00 €|
|         |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|SKUPAJ      |1.617.326,00|645.871,00|1.261.107,00|3.524.304,00|
|investicija   |      €|     €|      €|      €|
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Služnosti    |  19.882,50| 23.430,00| 8.452,50 €| 51.765,00 €|
|         |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Tehnična     |162.895,04 €| 47.930,54|135.730,98 €|346.556,56 €|
|dokumentacija,  |      |     €|      |      |
|inženiring,   |      |     |      |      |
|nadzor      |      |     |      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|SKUPAJ      |1.800.103,54|717.231,54|1.405.290,48|3.922.625,56|
|celotni     |      €|     €|      €|      €|
|stroški     |      |     |      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|Povračilo za   | –127.930,00|     –|   0,00 €| –352.915,00|
|energetska    |      €|224.985,00|      |      €|
|omrežja     |      |     €|      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
|SKUPAJ osnova  |1.672.173,54|492.246,54|1.405.290,48|3.569.710,56|
|za komunalni   |      €|     €|      €|      €|
|prispevek    |      |     |      |      |
+-----------------+------------+----------+------------+------------+
(2) Prispevek za obstoječo infrastrukturo v tem odloku ni obravnavan, obračuna se ga skladno z odlokom, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino stavb)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino stavb.
(2) Površina I. obračunskega območja znaša 23.273 m2, ocenjena skupna neto tlorisna površina načrtovanih novih stavb znaša 12.200 m2. II. obračunsko območje je že pozidano, zato se komunalni prispevek določi le na podlagi načrtovanih dozidav obstoječih stavb. Načrtovano je povečanje neto tlorisne površine stavb za 11.504 m2.
(3) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti za vse vrste infrastrukture.
(4) Cena opremljanja obračunana na kvadratni meter stavbnega zemljišča (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) je naslednja:
+----------------------------------------------+-------------+
|Cena na enoto                 |   €/m2  |
+----------------------------------------------+-------------+
|I. obračunsko območje             |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|C(p) [€/m2 stavbnih zemljišč]         |  71,85  |
+----------------------------------------------+-------------+
|C(t) [€/m2 neto tloris. površ. objekta]    |  119,78  |
+----------------------------------------------+-------------+
|II. obračunsko območje            |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|C(t) [€/m2 neto tloris. površ. objekta]    |  122,25  |
+----------------------------------------------+-------------+
(5) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji C(p) in C(t) iz zgornjih tabel, faktorja deleža parcele in neto tlorisne površine D(p) in D(t) sta 0,3 in 0,7 (D(p) + D(t) = 1).
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 7. 2013.
V. TERMINSKI PLAN
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Izgradnja vse načrtovane infrastrukture iz tega odloka je predvidena do 31. 3. 2016, kar je tudi rok do katerega najkasneje občina omogoči zavezancem za plačilo komunalnega prispevka priključitev na infrastrukturna omrežja.
(2) Posamezne faze izgradnje bodo predvidoma dokončane najkasneje v naslednjih rokih:
+----------------------------------------------+---------------+
|Faza                     |Rok      |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI)  |31. 12. 2013  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev pravice graditi (odkupi, služnosti)|30. 6. 2014  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev gradbenega dovoljenja       |30. 9. 2014  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Razpis in izbor izvajalca za izvedbo del   |31. 12. 2014  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izgradnja infrastrukture na območju      |31. 12. 2015  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Uporabno dovoljenje za infrastrukturo     |31. 3. 2016  |
+----------------------------------------------+---------------+
VI. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil objekt.
VII. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
(1) Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj I. obračunskega območja po izgradnji infrastrukture iz 3. člena tega odloka za I. obračunsko območje.
(2) Stavbna zemljišča na II. obračunskem območju so že komunalno opremljena, ne glede na to ali bodo izvedene načrtovane rekonstrukcije in dograditve infrastrukture na območju OPPN.
VIII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju OPPN, rekonstrukcijo ali gradnjo po rušenju obstoječega objekta.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino načrtovanih in obstoječih stavb.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka za nove stavbe se določi po naslednji formuli:
KP = (D(p) * C(p) * površina parcele + D(t) * C(t) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i
pri čemer je:
   KP     komunalni prispevek
  C(p)    cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
  C(t)    cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
        stavbe
  D(p)    delež površine parcele pri izračunu
  D(t)    delež neto tlorisne površine pri izračunu
  K(dej)   faktor dejavnosti
  i     povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga
        objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
        Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela
        – ostala nizka gradnja«.
(4) V primeru rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe oziroma v primeru povečave in prizidkov k obstoječim stavbam se višina komunalnega prispevka določi po formuli:
KP = D(t) * C(t) * (skupna neto tlorisna površina stavb po izvedeni gradnji/dozidavi * K(dej) novih stavb – neto tlorisna površina obstoječih stavb * K(dej) obstoječih stavb) * i
(5) Faktorji C(p), C(t), D(p) in D(t) so določeni v 5. členu tega odloka, K(dej) pa v 12. členu tega odloka. Komunalni prispevek za gradnjo stavb na območju se vedno obračuna v celoti za vso komunalno opremo.
IX. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti (K(dej)) se za stavbe na območju OPPN določi glede na vrsto rabe skladno s klasifikacijo CC-SI. V primeru različnih vrst rabe v isti stavbi se faktor dejavnosti določi za vsak posamezen del in ustrezno obračuna komunalni prispevek kot vsoto prispevkov posameznih delov stavbe z različnimi rabami. Faktorji dejavnosti so podani v naslednji tabeli:
+-----------------------------------------------+---------------+
|Vrsta stavbe                  |   Faktor  |
|                        | dejavnosti (K |
|                        |   (dej))  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|11220 Tri- in večstanovanjske stavbe      |   1,3   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene  |        |
|dejavnosti                   |   1,3   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1242 Garažne stavbe              |   0,9   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|125 Industrijske stavbe in skladišča      |   1,3   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|126 Stavbe splošnega družbenega pomena, razen |        |
|stabve za kulturo in razvedrilo (12610)    |   0,7   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Druge stavbe                  |   1,0   |
+-----------------------------------------------+---------------+
13. člen
(oprostitev plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Postojna in se financirajo iz občinskega proračuna.
X. POSTOPEK ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
(3) Kot dokazilo o plačilu komunalnega prispevka velja tudi izjava občine, da ima investitor z občino sklenjeno pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč po kateri bodo urejene obveznosti v zvezi s komunalnim prispevkom na drugačen način.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(2) Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja možnost priključitve na vso komunalno infrastrukturo v rokih iz 7. člena tega odloka.
16. člen
(zbrana sredstva)
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
(2) Občina lahko s pogodbo o opremljanju opredeli način plačila komunalnega prispevka za zavezance, ki sami investirajo v javno infrastrukturo ter način financiranja infrastrukture iz zbranih sredstev komunalnega prispevka.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Postojna.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2013
Postojna, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost