Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2416. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, stran 6896.

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12), 2. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrI-A) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1. člen
Ta odlok določa vrsto, način in obliko zagotavljanja gospodarskih javnih služb v Občini Brežice.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Brežice, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so določene z zakoni in se delijo na obvezne in izbirne.
(2) Na območju Občine Brežice se zagotavljajo naslednje lokalne gospodarske javne službe:
1. Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
2. Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
(3) Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb, določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da pomeni izraz »upravljanje in urejanje« zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost ter vzdrževanje.
(4) Gospodarske javne službe iz drugega odstavka tega člena se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če s statutom ali z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
(5) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom za posamezne primere ni določeno drugače.
(6) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
5. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
6. člen
Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti lokalne skupnosti.
7. člen
(1) Gospodarsko javno službo lahko opravlja fizična ali pravna oseba (koncesionar) v svojem imenu za svoj račun na podlagi pooblastila občine (koncedenta).
(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
8. člen
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe sprejme občinski svet.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
(4) Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) koncedent sklene koncesijsko pogodbo.
9. člen
(1) Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
2. s podelitvijo koncesije:
– vzdrževanje občinskih cest,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(2) V statutu občine in odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe, skladno z zakonom.
10. člen
Občina Brežice skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
11. člen
Strokovnotehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah in tem odloku, opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
12. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
(2) Za izvajanje nalog, ki se z odlokom lahko prenesejo na izvajalca gospodarske javne službe morajo biti zagotovljena sredstva v proračunu Občine Brežice.
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Brežice ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Brežice. Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa določi Občinski svet Občine Brežice s posebnim aktom o ustanovitvi.
14. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna Občine Brežice in
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
15. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določi zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
16. člen
Kadar uporabniki javnih dobrin niso določljivi ali kadar uporaba javnih dobrin ni izmerljiva, se financiranje javnih služb zagotovi iz proračuna.
17. člen
Za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb lahko občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
18. člen
Koncesijske pogodbe sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi veljajo do njihovega izteka.
19. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08, 99/08, 87/11, 104/11 in 36/12).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2013
Brežice, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost