Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 351-7/2011/20 Ob-3215/13 , Stran 2145
Št. 351-7/2011/20 Ob-3215/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Poslovni prostor v 1., 2. in 3. etaži stavbe na naslovu Trg maršala Tita 11, Tolmin, v skupni izmeri 614,08 m2 (ID znak 2248-571-6) in poslovni prostor v 1., 2. in 3. etaži stavbe na naslovu: Trg maršala Tita 11, Tolmin, v skupni izmeri 447,67 m2 (ID znak 2248-571-10). Lastnik poslovnih prostorov: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnini znaša 506.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo 6. 8. 2013, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in potrdilo o plačilu davka. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 5. 8. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene: Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39912013. Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Dušanom Štokom, tel. 041/300-048. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Drugi pogoji: – nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec. 10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost