Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2459. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B)

Drugi akti

2458. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2460. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih
2461. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič
2462. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Drugi akti

2463. Odločba o imenovanju pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2464. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2474. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013

Nova Gorica

2466. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
2467. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica
2468. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi Gorici

Piran

2469. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
2470. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran
2471. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Fiesa
2472. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Trebnje

2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti