Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2468. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi Gorici, stran 7318.

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 10. julija 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi Gorici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
OPPN Kulturni center v Novi Gorici obravnava namensko rabo, gradnjo, dozidavo objektov, komunalno ureditev, parcelacijo zemljišč in etapnost izvajanja posegov na območju urejanja. Pri podrobnejšem načrtovanju posegov v ureditvenem območju načrta je prišlo do rešitev, ki ne odstopajo od osnovnega namena prostorskega načrta, ponujajo in omogočajo pa bolj ustrezno oblikovanje in izvedbo načrtovanih vsebin. Popraviti in dopolniti je potrebno tehnično rešitev uvoza v parkirno hišo pod Travnikom, oblikovanje in ureditev parternega prostora Magistrale, preučiti je potrebno možnost drugačne izvedbe parkirne hiše za banko, umestitev paviljonskega objekta e-hiše v območje parka, dopolniti program posegov na mestu zunanjega amfiteatra, dopolnitev zunanje igralnica v območju casinoja Perla. Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato jih je mogoče in smiselno pripraviti po skrajšanem postopku.
2. Območje OPPN
Območje načrta se ne spreminja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za posege v območju Travnika in Magistrale bodo uporabljene strokovne rešitve, ki so bile pridobljene s projektom IDZ Celovita prenova Magistrale na odseku med Nebotičnikom in Jelinčičevo ulico, št. 10–12, marec 2013. Variantne strokovne rešitve za ostale posege bo pripravil izdelovalec načrta.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava osnutka načrta           |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev smernic in sklepa MKO o      |15 dni     |
|potrebnosti CPVO               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|dopolnjen osnutek načrta           |30 dni (s CPVO |
|                       |90 dni)     |
+---------------------------------------------+----------------+
|javna razgrnitev in obravnava        |15 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava predloga načrta           |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MKO o      |15 dni     |
|sprejemljivosti vplivov na okolje      |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|predložitev načrta Mestnemu svetu v sprejem |30 dni     |
|z odlokom                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Agencija RS za okolje;
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Ministrstvo za kulturo: ZVKDS OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so zagotovljena v letnem proračunu Mestne občine Nova Gorica, na postavki 16029003-08009.
7. Končna določba
Ta sklep velja takoj. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 3500-3/2013-1
Nova Gorica, dne 10. julija 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost