Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2459. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B), stran 7309.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-4
Ljubljana, dne 19. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014 (ZIPRS1314-B)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) se v drugem odstavku 2. člena na koncu 30. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata nova 31. in 32. točka, ki se glasita:
»31. »obratna sredstva« so zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga ter stroški dela;
32. »investicija« je vsak izdatek finančnih sredstev za nabavo zemljišča, zgradbe, proizvajalne opreme ter ostalih opredmetenih osnovnih sredstev.«.
2. člen
Za osmim odstavkom 24. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na peti in osmi odstavek tega člena o uvrstitvi projektov kohezijske politike v finančni perspektivi 2007–2013 v NRP odloča vlada na predlog organa upravljanja.«.
Dosedanji deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »2. in 3. točke prvega odstavka« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka«.
4. člen
V prvem odstavku 39. člena se število »3.095.325.052« nadomesti s številom »4.077.187.121«.
5. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V polletnem poročilu iz prejšnjega odstavka se izkazujejo:
– podatki o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta,
– podatki o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar–junij tekočega leta in
– ocena realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Če iz polletnega poročila izhaja presežek odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja javne službe« nadomesti z besedilom »Če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni proračunski uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki«.
6. člen
V prvem odstavku 62.a člena se beseda »izplačana« črta.
7. člen
Za 63.a členom se doda nov 63.b člen, ki se glasi:
»63.b člen
(finančni inženiring)
Z ukrepom finančnega inženiringa iz petega odstavka 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 14/13 – popr.) država zagotavlja del sredstev tudi za investicije in obratna sredstva.«.
8. člen
V 64. členu se v peti alineji besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s tretjim«.
9. člen
67. člen se črta.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/13-7/17
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EPA 1288-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti