Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2458. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013), stran 7045.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.) in 110/11 – ZDIU12 in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 79/12 Odl.US) je Državni zbor na seji dne 11. julija 2013 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013)
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2013 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 61/13).
Št. 411-02/13-6/
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EPA 1287-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost