Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2471. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Fiesa, stran 7325.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ((Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave PN, št. 46/2007 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Fiesa
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
V območju Fiese in Pacuga velja prostorsko izvedbeni akt Sprememba Zazidalnega načrta Fiesa – Pacug iz leta 2002 (Uradni obj. 36/02). Zazidalni načrt ima številne pomanjkljivosti. Ker ni bil izdelan na osnovi geodetskega načrta, so višinske kote prometne infrastrukture in nekaterih objektov napačne, kar otežkoča ali celo onemogoča njegovo izvedbo. Potrebno je ponovno preveriti in racionalizirati izvedbo gospodarske javne in prometne infrastrukture, saj je zastavljena na način, ki ne omogoča njegove izvedbe: predimenzionirano, preblizu obstoječih objektov, z velikimi potrebnimi gradbenimi deli in dodatnimi deli, npr. opornimi zidovi.
Podjetje Factor projekt d.o.o. – pobudnik, ki upravlja s parcelami, predlaga nov prostorski akt s pozidavo, ki je bolj prilagojena značaju Fiese, in hkrati tudi racionalnejša glede na obstoječi teren. V sklopu OPPN Fiesa je tudi območje garažne hiše in parcel v lasti občine Piran, za katere je tudi potrebno na novo preveriti višinske kote in komunalno infrastrukturo, na podlagi izdelanega geodetskega posnetka.
Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. Ureditveno območje
Ureditveno območje obsega skoraj v celoti območje FS 2/1 Fiesin breg iz veljavnega PIA ZN Fiesa. Meja območja poteka po zunanjem robu ali preko parcel številka 7209/5, 67/2, 60/1, 60/2, 60/3, 57, 56/2, 79/3 in 86, vse k.o. Portorož.
Območje OPPN-ja Fiesa zajema ureditev območja garažne hiše, predvidene pozidave individualnih objektov na območju FS 2/1 na parcelah v lasti občine Piran, območje v lasti podjetja Factor projekt d.o.o., ter cesto Arze–Fiesa od obstoječe garažne hiše do konca obravnavanega ureditvenega območja.
Glede na rezultate strokovnih podlag se meja območja lahko tudi spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag in obveznosti v zvezi s financiranjem
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnikov, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN in programa opremljanja krije pobudnik. Pobudnik izdelovalcu priskrbi geodetski posnetek obstoječega stanja svojega zemljišča in idejne zasnove predvidene gradnje. Pobudniki prav tako krijejo stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture itd.).
4. Terminski plan za pripravo spremembe OPPN oziroma posameznih faz
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2013 in 2014. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+-------------------------+------------------+------------------+
|FAZA           |NOSILEC      |ROK        |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Sklep o začetku priprave |UOP, župan,    |julij 2013    |
|OPPN           |načrtovalec    |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objava sklepa v uradnem |župan, UOP    |julij 2013    |
|glasilu in svetovnem   |         |         |
|spletu          |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Priprava osnutka     |načrtovalec    |julij/avgust 2013 |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Poziv nosilcem urejanja |načrtovalec    |30 dni      |
|prostora za pridobitev  |pripravi vlogo,  |avgust/september |
|smernic, pridobitev   |posreduje UOP   |2013       |
|smernic in pridobitev  |         |         |
|obvestila MKO za varstvo |         |         |
|okolja o izvedbi celovite|         |         |
|presoje vplivov na okolje|         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Analiza smernic, izdelava|načrtovalec    |september 2013  |
|strokovnih podlag in   |         |         |
|dopolnitev osnutka OPPN |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Javno naznanilo o javni |župan, UOP    |7 dni pred    |
|razgrnitvi in javni   |         |pričetkom javne  |
|obravnavi dopolnjenega  |         |razgrnitve    |
|osnutka OPPN; objava v  |         |oktober 2013   |
|svetovnem spletu in na  |         |         |
|krajevno običajen način |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in   |UOP, načrtovalec |oktober–november |
|obravnava dopolnjenega  |         |2013       |
|osnutka OPPN z      |         |         |
|evidentiranjem vseh   |         |         |
|pisnih pripomb      |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Priprava stališča do   |načrtovalec, UOP, |november 2013   |
|pripomb in predlogov iz |župan       |         |
|javne razgrnitve in javne|         |         |
|obravnave        |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Prva obravnava na OS   |občinski svet   |december 2013   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objava stališč do pripomb|UOP        |december 2013   |
|na krajevno običajen   |         |         |
|način, pisna seznanitev |         |         |
|lastnikov parcel na   |         |         |
|območju OPPN       |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Oblikovanje predloga OPPN|načrtovalec    |januar 2014    |
|na podlagi stališč do  |         |         |
|pripomb ter predlogov  |         |         |
|javnosti         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev|UOP, načrtovalec |januar/februar  |
|urejanja prostora na   |         |2013       |
|dopolnjen predlog OPPN in|         |         |
|opredelitev pristojnih  |         |         |
|ministrstev o      |         |         |
|sprejemljivosti OPPN, v |         |         |
|kolikor je potrebna   |         |         |
|celovita presoja vplivov |         |         |
|na okolje        |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Priprava usklajenega   |načrtovalec    |februar 2014   |
|predloga OPPN      |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Druga obravnava in    |župan, občinski  |marec 2014    |
|sprejem odloka na    |svet       |         |
|občinskem svetu     |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnih |UOP        |marec/april 2014 |
|objavah         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Pobudnik OPPN je podjetje Factor projekt d.o.o.
Pripravljavec OPPN je Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je Studio mediterana, d.o.o., Pittonijeva 9, 6310 Izola.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
– CPK d.d., Ul. 15. maja 14, 6000 Koper;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
– Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
– Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
– Petrol d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper;
– Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-10/2011
Piran, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto il quinto comma dell’art. 61 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), l'art 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/2010, 51/10, 84/10) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 19° seduta ordinaria del 9. 7. 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Fiesso”
1. Valutazione dello stato di fatto e motivazioni per la stesura del piano territoriale
La zona di Fiesso e Pazzugo è regolamentata dal vigente atto territoriale esecutivo di Modifica al Piano regolatore particolareggiato Fiesso – Pazzugo approvato nel 2002. (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 36/02). Tuttavia detto piano particolareggiato presenta una serie di carenze. Non essendo stato predisposto in osservanza del piano di rilevazione geodetica, le quote di elevazione delle infrastrutture viarie e di alcuni fabbricati risultano errate, rendendo difficile o addirittura impossibile la sua messa in atto. È necessario riesaminare e semplificare l'esecuzione dei servizi di rilevanza economica e delle infrastrutture di trasporto, visto che il modo in cui sono stati concepiti rende impossibile la loro realizzazione: sono stati progettati con elementi di ingombro oltremodo rilevanti, troppo vicino agli edifici esistenti, con la necessità di ulteriori interventi edilizi e la realizzazione di manufatti aggiuntivi, per esempio di muri di sostegno.
Il promotore della stesura del piano, la società Factor projekt, d.o.o. che gestisce le particelle interessate, propone la realizzazione di un’edificazione più consona al carattere dell’insediamento di Fiesso e più razionale, alla luce della configurazione del terreno. Nell’ambito del detto PRPC rientrano anche l’autosilo ed alcune particelle fondiarie di proprietà del Comune di Pirano, le cui quote di elevazione dovrebbero essere rilevate a nuovo, sottoponendo al riesame anche le infrastrutture fognarie, basandosi appunto sulla rilevazione geodetica elaborata a nuovo.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche gli interventi in oggetto sono suscettibili di ulteriori variazioni.
2. Area d’intervento
L’area d’intervento corrisponde quasi interamente alla zona FS 2/1 del versante di Fiesso, come nel vigente atto territoriale esecutivo Piano particolareggiato di Fiesso. La delimitazione dell’area rasenta il margine esterno della stessa e attraversa le seguenti particelle catastali n.: 7209/5, 67/2, 60/1, 60/2, 60/3, 57, 56/2, 79/3 e 86, tutte c.c. di Portorose.
Nell’ambito del PRPC di Fiesso sono previsti interventi di regolamentazione della zona dell'autosilo, di edificazione di singoli fabbricati che interesseranno la zona FS 2/1 ed il cui innalzamento avrà luogo sulle particelle fondiarie di proprietà del Comune di Pirano, la regolamentazione della zona di proprietà dell'impresa Faktor projekt d.o.o. nonché l’adeguamento del tratto stradale Arze–Fiesso, che parte dall'esistente autosilo e interessa tutta la zona osservata.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche i termini dell’area d’assetto ammettono ulteriori variazioni.
3. Metodo d’ottenimento delle analisi scientifiche, degli studi geodetici o di altra natura ed obblighi riguardanti il finanziamento del progetto
Le analisi scientifiche saranno realizzate dal progettista individuato dai promotori, il quale sulla base di dette analisi provvederà alla predisposizione del piano particolareggiato in linea con le leggi e con gli atti di rango minore.
I costi complessivi di predisposizione del PRPC e di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono a carico del promotore. Il promotore procura all’esecutore la rilevazione geodetica dello stato di fatto dei propri terreni ed il progetto ideale delle previste opere di costruzione. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, del progetto ideale delle infrastrutture, ecc.).
4. Cronoprogramma per l’inserimento di modifiche del prpc e per ogni fase
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2013–2014. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+--------------------------+-----------------+------------------+
|FASE           | RESPONSABILI  |   SCADENZA   |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Delibera d’avvio stesura |U.A.T. (Ufficio |Luglio 2013    |
|del PRPC         |ambiente e    |         |
|             |territorio),   |         |
|             |Sindaco,     |         |
|             |progettista   |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Pubblicazione della    |Sindaco, U.A.T. |Luglio 2013    |
|delibera attraverso i   |         |         |
|mezzi d'informazione   |         |         |
|ufficiali ed internet   |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Redazione della bozza   |Progettista   |Luglio/Agosto 2013|
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Invito ai responsabili  |Il progettista  |30 giorni     |
|della pianificazione   |prepara la    |Agosto/Settembre |
|territoriale in      |domanda, l’U.A.T.|2013       |
|relazione         |la inoltra    |         |
|all’acquisizione delle  |         |         |
|direttive, e ottenimento |         |         |
|delle direttive e delle  |         |         |
|informazioni da parte del |         |         |
|Ministero         |         |         |
|Agricoltura e Ambiente,  |         |         |
|relative alla tutela   |         |         |
|ambientale e concernenti |         |         |
|la necessita di      |         |         |
|esecuzione della     |         |         |
|revisione         |         |         |
|completa di tutti gli   |         |         |
|effetti sull'ambiente   |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Analisi delle direttive  |Progettista   |Settembre 2013  |
|ed integrazione della   |         |         |
|bozza del PRPC      |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Avviso pubblico      |Sindaco, U.A.T. |7 giorni prima  |
|sull'esposizione in    |         |dell’inizio    |
|libera visione e sul   |         |dell’esposizione |
|dibattito pubblico della |         |pubblica     |
|bozza integrata del PRPC; |         |Ottobre 2013   |
|pubblicazione su internet |         |         |
|e secondo prassi locale  |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Esposizione pubblica e  |U.A.T.,     |Ottobre–Novembre |
|dibattimento della bozza |progettista   |2013       |
|integrata del PRPC con la |         |         |
|rilevazione di tutte le  |         |         |
|osservazioni scritte   |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Presa di posizione in   |Progettista,   |Novembre 2013   |
|relazione alle proposte  |U.A.T., Sindaco |         |
|ed osservazioni      |         |         |
|presentate        |         |         |
|all'esposizione pubblica |         |         |
|e al dibattito pubblico  |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Prima lettura del     |Consiglio    |Dicembre 2013   |
|Consiglio comunale    |comunale     |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Pubblicazione, secondo  |U.A.T.      |Dicembre 2013   |
|prassi locale, delle   |         |         |
|posizioni in merito alle |         |         |
|osservazioni,       |         |         |
|informazione scritta ai  |         |         |
|proprietari delle     |         |         |
|particelle nella zona del |         |         |
|PRPC           |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Redazione della proposta |Progettista   |Gennaio 2014   |
|di PRPC in osservanza   |         |         |
|delle posizioni relative |         |         |
|alle proposte ed     |         |         |
|osservazioni espresse dal |         |         |
|pubblico         |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Acquisizione dei pareri  |U.A.T.,     |Gennaio/Febbraio |
|da parte dei responsabili |progettista   |2014       |
|per la          |         |         |
|pianificazione      |         |         |
|territoriale in merito  |         |         |
|alla proposta integrata  |         |         |
|del PRPC e dei pareri dei |         |         |
|ministeri competenti in  |         |         |
|merito alla compatibilita |         |         |
|del PRPC, ove sia     |         |         |
|necessaria una revisione |         |         |
|completa degli effetti  |         |         |
|sull'ambiente       |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stesura della proposta  |Progettista   |Febbraio 2014   |
|armonizzata del PRPC   |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Seconda lettura e     |Sindaco,     |Marzo 2014    |
|adozione dell’atto da   |Consiglio    |         |
|parte del Consiglio    |comunale     |         |
|comunale         |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Pubblicazione dell’atto  |U.A.T.      |Marzo/Aprile 2014 |
|nella Gazzetta ufficiale |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero Agricoltura e Ambiente si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. Responsabili della pianificazione territoriale che forniscono direttive e pareri
Promotore del PRPC è: la società Faktor projekt d.o.o.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC è: la società Studio mediterana, d.o.o., Via Pittoni 9, 6310 Isola.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
– Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
– Ministero della Difesa, Direttorato per la logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
– Ministero Infrastrutture e territorio, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,
– CPK d.d. – s.p.a.,Via 15 Maggio 14, 6000 Capodistria,
– Ministero per l’Istruzione, le Scienze, la Cultura e lo Sport, Direttorato ai beni culturali, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
– Ministero Agricoltura e Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, 6000 Capodistria,
– Istituto per la protezione della natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 6000 Capodistria,
– Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, 6330 Pirano,
– Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria,
– Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, 6000 Capodistria,
– Petrol, d.d., OEV Capodistria, Via Ferrara 14, 6000 Capodistria,
– Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero Agricoltura e Ambiente, Direttorato per l’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC si constata la necessità di includere anche altri organi ovvero portatori di pubbliche attribuzioni, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. Pubblicazione della delibera di stesura
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente eseguibile.
N. 3505-10/2011
Pirano, 9. luglio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost