Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«, stran 7330.

Na podlagi 2., 9., 10., 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 Odl. US, 87/11 – ZavMS in 47/12) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
1. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
– kotiček župana
– prispevke občinske uprave (obvestila, razpisi, pozivi, informacije)
– prispevke o delu občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta
– prispevke političnih strank, neodvisnih svetniških skupin in samostojnih svetnikov
– prispevke javnosti (društva, zavodi, občani ...) o življenju in delu v občini
– prispevke krajevnih skupnosti
– prispevke s področja kmetijstva, gospodarstva, turizma
– prispevke s področja sociale, kulture, športa, mladinske dejavnosti
– prispevke in obvestila Upravne enote in državnih organov
– oglasna sporočila
– komentarje, reportaže, mnenja, pobude, literarne prispevke,
– spomini na pokojne (zahvale, osmrtnice)
– napovednik pomembnih dogodkov«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za besedilom 1/8 strani doda besedilo »oziroma 750 znakov« in besedilo »2. členu« nadomesti z besedilom »4.a členu«.
3. člen
V četrtem odstavku 3. člena se številka »20« nadomesti s številko »40« in v drugi povedi izbriše beseda »in« za besedo društev in na istem mestu doda besedilo »s sedežem v Občini Trebnje ter«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »občinski svet« nadomesti z besedo »župan« in črta beseda »lahko« ter se beseda »šestnajstih« nadomesti z besedo »dvajsetih«.
5. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in sicer praviloma enkrat mesečno (razen v poletnih mesecih). Glasilo lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo se objavi na spletni strani Občine Trebnje.
Glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva, gospodarske družbe, javni zavodi in podjetniki posamezniki v občini Trebnje.
Glasilo se pošlje tudi sosednjim občinam in občanom občine, ki začasno živijo izven Občine Trebnje, če tako želijo.«
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu prve povedi doda nov stavek »Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.« ter se besedilo: »Sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.« nadomesti z besedilom: »Viri financiranja so proračunska sredstva izdajatelja, prihodek od oglasnih in drugih sporočil ter drugi prihodki.«
7. člen
V drugem odstavku 15. člena se doda nova zadnja alineja, ki se glasi: »druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila«.
8. člen
V drugem stavku prvega odstavka 16. člena se črta besedilo »postavke stroški občinskega informiranja, na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z občinsko upravo.«
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2013
Trebnje, dne 15. julija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost