Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2472. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7329.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007 – UPB) in v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah:
– parc. št. 1123/3 k.o. 2632 Sečovlje,
– delu parc. št. 4323 (cca 160 m2) k.o. 2631 Portorož in
– delu parc. št. 4286/1 (cca 139 m2) k.o. 2631 Portorož
se ustanovi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-160/2013
Piran, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento all'art. 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, No. 102/04 – testo unico, (14/05 – errata corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della CC, 120/06 Sentenza della CC, 126/07, 57/09 Sentenza della CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 Sentenza della CC, 57/2012, nel seguito del testo: Legge (ZGO-1), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 19ª seduta ordinaria il giorno 9 luglio 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili:
– particella catastale No. 1123/3 c.c. 2632 Sicciole,
– una parte della particella catastale No. 4323 (cca 160 mq) c.c. 2631 Portorose e
– una parte della particella catastale No. 4286/1 (cca 139 mq) c.c. 2631 Portorose
si costituisce il regime di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica.
2.
Gli immobili di cui al pt. 1 acquisiscono lo status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, sulla scorta della decisione dichiarativa rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di Pirano in ottemperanza ai vigenti doveri d’ufficio. Passata in giudicato la decisione sulla costituzione del regime di bene demaniale edificato, la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, sugli immobili di cui al pt. 1 della presente deliberazione.
3.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-160/2013
Pirano, 9 luglio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost