Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2469. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013, stran 7318.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07)
R A Z G L A Š A M
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013
Št. 410-2/2013
Piran, dne 16. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) in 4. členom Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
1. člen
Za izvedbo zaščitnih ukrepov in nujne sanacije podpornih zidov in brežin na več različnih lokacijah v občini, ki so posledica obilnega deževja se z namenom preprečitve nadaljnjega rušenja, zagotovi do 164.700,00 € (skupaj z DDV) iz sredstev proračunske rezerve Občine Piran.
2. člen
Sanirajo se naslednji podporni zidovi:
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|     |   OBJEKT    |  POTREBNI UKREPI  |  OCENA  |
|     |          |           |VREDNOSTI Z|
|     |          |           |  DDV  |
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|1.    |Sanacija hribine  |Izvedba podporne   |65.000,00 €|
|     |med Kajuhovo in  |konstrukcije –    |      |
|     |Podvozno cesto – I.|kamnite zložbe    |      |
|     |faza        |           |      |
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|2.    |Sanacija podpornega|– pazljivo rušenje  |50.000,00 €|
|     |zidu v       |obstoječega zidu z  |      |
|     |Adamičevi ulici – |oštevilčenjem    |      |
|     |I. faza      |posameznih kamnov  |      |
|     |          |– temeljenje zidu  |      |
|     |          |– sanacija      |      |
|     |          |posameznega dela   |      |
|     |          |zidu,        |      |
|     |          |vključno z      |      |
|     |          |ureditvijo      |      |
|     |          |odvodnjavanja,    |      |
|     |          |statično utrditev  |      |
|     |          |zidu in pravilne   |      |
|     |          |izvedbe zaključka  |      |
|     |          |zidu         |      |
|     |          |– zidanje zida z   |      |
|     |          |peščenjakom,     |      |
|     |          |fugiranje in     |      |
|     |          |utrjevanje zidu   |      |
|     |          |(injektiranje)    |      |
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|3.a   |Sanacija podpornega|– odstranitev    |20.000,00 €|
|     |zidu V Novi vas – |pokrivnih plošč zidu |      |
|     |pod Cerkvijo, med |deb.         |      |
|     |parc.št. 2267 – I. |10 cm, velikosti   |      |
|     |faza (v lasti   |povpr. 80x50 cm   |      |
|     |Župnije Krkavče) in|– odstranitev dela  |      |
|     |3709/1 (javno   |zidu na dveh mestih, |      |
|     |dobro), K.o. Nova |skupaj približno 15 |      |
|     |vas        |m2          |      |
|     |          |– delno injeciranje |      |
|     |          |spodnjega dela zidu, |      |
|     |          |da se doseže     |      |
|     |          |stabilnost v temelju |      |
|     |          |in          |      |
|     |          |na predelu, kjer je |      |
|     |          |zid še primerno   |      |
|     |          |ohranjen       |      |
|     |          |– ponovno zidanje  |      |
|     |          |odstranjenih     |      |
|     |          |nevarnih       |      |
|     |          |delov zidu v     |      |
|     |          |betonski malti    |      |
|     |          |– izvedba AB vezi  |      |
|     |          |nad celotnim zidom v |      |
|     |          |dolžini 25 m     |      |
|     |          |– ponovna vgradnja  |      |
|     |          |pokrivnih plošč na  |      |
|     |          |AB vez, da se doseže |      |
|     |          |enak izgled zidu   |      |
|     |          |– Fugiranje zidu   |      |
|     |          |(globinsko s fino  |      |
|     |          |malto in mivko)   |      |
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|3.b   |Sanacija kamnitega |Pred izvedbo     |      |
|     |podpornega     |sanacije se dodatno |      |
|     |zidu med parcelami |prouči prioriteta  |      |
|     |5456 (javna pot) in|izvedbe 3.a in 3.b  |      |
|     |448/2, 452, 451,  |točke        |      |
|     |450 vse k.o.    |ter se odločitev   |      |
|     |Sečovlje (Parecag).|sporoči Občinskemu  |      |
|     |          |svetu Občine Piran«. |      |
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|SKUPAJ  |          |           | 135.000,00|
|     |          |           |     €|
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|DDV – 22 |          |           |29.700,00 €|
|%    |          |           |      |
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
|VSE   |          |           | 164.700,00|
|SKUPAJ  |          |           |     €|
+---------+-------------------+---------------------+-----------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2013
Piran, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O
Il Decreto sull'utilizzo dei mezzi del fondo di riserva del bilancio per l'anno 2013
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 9 luglio 2013.
N. 410-2/2013
Pirano, 16 luglio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale RS, no. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 e 49/09), l'art. 37 della Legge sulla protezione da calamità naturali ed altri eventi calamitosi (Testo unico – ZVNDN-UPB1 (Gazzetta Ufficiale RS, no. 51/2006), l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice no. 46/2007) e l'art. 4 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2013 (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 106/12), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 19ª seduta ordinaria del 9 luglio 2013 approva il seguente
D E C R E T O
sull'utilizzo dei mezzi del fondo di riserva del bilancio per l’anno 2013
Art. 1
Per attuare le urgenti misure di protezione e di risanamento dei muri di contenimento e dei declivi localizzati in diverse aree di pertinenza comunale, il cui cattivo stato è dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, nonché al fine di evitare l’ulteriore franamento degli stessi, si garantiscono dal fondo di riserva del bilancio del Comune di Pirano i mezzi complessivi nell'importo pari a 164.700 Euro, IVA compresa.
Art. 2
I mezzi di cui all'art. 1 del presente Decreto sono destinati al risanamento dei muri di contenimento, come segue:
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|     |   IMPIANTO   |  PROVVEDIMENTI  | STIMA DEL |
|     |          |   NECESSARI   |  VALORE  |
|     |          |          |IVA ESCLUSA |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|1.    |Risanamento del  |Realizzazione della | 65.000,00 €|
|     |pendio tra la Via |struttura di    |      |
|     |Kajuh e la Strada |contenimento in   |      |
|     |del sottopassaggio |blocchi di pietra  |      |
|     |– I. fase     |          |      |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|2.    |Risanamento del  |– demolizione    | 50.000,00 €|
|     |muro di      |accurata del muro  |      |
|     |contenimento in Via|esistente con la  |      |
|     |Adamič – I. fase  |numerazione delle  |      |
|     |          |singole pietre   |      |
|     |          |– consolidamento  |      |
|     |          |delle fondamenta  |      |
|     |          |del muro      |      |
|     |          |– risanamento delle |      |
|     |          |singole parti del  |      |
|     |          |muro, comprese le  |      |
|     |          |opere di drenaggio, |      |
|     |          |consolidamento   |      |
|     |          |statico del muro ed |      |
|     |          |esecuzione a regola |      |
|     |          |d'arte della    |      |
|     |          |finitura del muro  |      |
|     |          |– realizzazione di |      |
|     |          |un muro in pietra  |      |
|     |          |arenaria, la    |      |
|     |          |stuccatura e il   |      |
|     |          |consolidamento del |      |
|     |          |muro (con      |      |
|     |          |iniezioni)     |      |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|3.a   |Risanamento del  |– rimozione delle  | 20.000,00 €|
|     |muro di      |lastre di copertura |      |
|     |contenimento a Nova|del muro dello   |      |
|     |Vas – sotto la   |spessore di 10 cm e |      |
|     |Chiesa, e cioe del |delle dimensioni di |      |
|     |muro perimetrale  |80x50 cm circa   |      |
|     |tra le part. cat. |– rimozione di una |      |
|     |No. 2267 – I. fase |parte del muro in  |      |
|     |(di proprieta della|due punti, per un  |      |
|     |Parrocchia Krkavče)|totale di circa 15 |      |
|     |e la Part. Cat.  |mq         |      |
|     |3709/1 (bene    |– iniezione     |      |
|     |demaniale), c.c.  |parziale della   |      |
|     |Nova vas      |parte inferiore del |      |
|     |          |muro, al fine di  |      |
|     |          |raggiungere il   |      |
|     |          |consolidamento   |      |
|     |          |delle fondamenta e |      |
|     |          |della parte del   |      |
|     |          |muro ancora in   |      |
|     |          |buono stato     |      |
|     |          |– ricostruzione del |      |
|     |          |muro nelle parti  |      |
|     |          |rimosse poiché   |      |
|     |          |pericolanti,    |      |
|     |          |realizzata in    |      |
|     |          |cemento armato   |      |
|     |          |– realizzazione di |      |
|     |          |legamenti tipo AB  |      |
|     |          |per tutta la    |      |
|     |          |lunghezza del muro |      |
|     |          |pari a 25 m     |      |
|     |          |– re-installazione |      |
|     |          |delle lastre,    |      |
|     |          |coprendo i     |      |
|     |          |legamenti tipo AB  |      |
|     |          |per ottenere un   |      |
|     |          |aspetto uniforme  |      |
|     |          |del muro      |      |
|     |          |– stuccature del  |      |
|     |          |muro (realizzate  |      |
|     |          |fino in fondo con  |      |
|     |          |malta e sabbia   |      |
|     |          |fine)        |      |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|3.b   |Risanamento del  |Preliminarmente   |      |
|     |muro di      |alla realizzazione |      |
|     |contenimento di  |delle opere di cui |      |
|     |pietra – muro   |ai punti 3a e 3b  |      |
|     |perimetrale tra le |esaminare a cui   |      |
|     |particelle     |dare la priorita e |      |
|     |catastali No. 5456 |comunicare la    |      |
|     |(strada pubblica) e|decisione al    |      |
|     |448/2, 452, 451,  |Consiglio comunale |      |
|     |450 tutte c.c. di |del Comune di    |      |
|     |Sicciole      |Pirano«.      |      |
|     |(Parezzago).    |          |      |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|TOTALE  |          |          |135.000,00 €|
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|IVA – 22 |          |          | 29.700,00 €|
|%    |          |          |      |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
|TOTALE  |          |          |164.700,00 €|
|IVA   |          |          |      |
|INCLUSA |          |          |      |
+---------+-------------------+--------------------+------------+
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2013
Pirano, 9 luglio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost