Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2421. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2013, stran 6913.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 21. redni seji dne 3. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2013 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+-------+------------------------------------------+------------+
|Konto |Opis                   | Proračun |
|    |                     | leta 2013 |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 18.955.789|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 11.911.446|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  9.186.977|
+-------+------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        |  7.816.955|
+-------+------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |  1.051.270|
+-------+------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   318.752|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.724.469|
+-------+------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.931.449|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine           |    5.780|
+-------+------------------------------------------+------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni       |   39.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   29.240|
+-------+------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |   718.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  3.014.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |  1.092.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  1.922.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   20.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |   20.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.977.683|
+-------+------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |  1.143.151|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna  |  2.834.532|
|    |iz sredstev proračuna EU         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   31.960|
+-------+------------------------------------------+------------+
|787  |Prejeta sredstva od drugih evropskih   |   31.960|
|    |institucij                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    | 19.603.955|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  4.546.093|
+-------+------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |   816.540|
+-------+------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno    |   133.638|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  3.332.081|
+-------+------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   41.970|
+-------+------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |   221.864|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  4.837.648|
+-------+------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                |   39.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  2.795.485|
+-------+------------------------------------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in  |   624.622|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  1.378.541|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.820.744|
+-------+------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  9.820.744|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   399.470|
+-------+------------------------------------------+------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in    |   116.685|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   282.785|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |  –648.166|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    1.780|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    1.780|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |    1.780|
+-------+------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   257.000|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |  –255.220|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |C RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)        |  1.162.733|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  1.162.733|
+-------+------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |  1.162.733|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)      |   370.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   370.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   370.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  –110.653|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   792.733|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   648.166|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |   110.653|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
«
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila v vrednosti 161.150 € za padavinsko kanalizacijo, v vrednosti 18.000 € za asfaltacijo LC 496 011 Korita–Ledinske Krnice, v vrednosti 90.000 € za preplastitev LC 130 120 Krnice, v vrednosti 202.680 € za investicijo vrtec Črni Vrh, v vrednosti 58.000 € za izgradnjo optičnega omrežja, v vrednosti 278.910 € za kanalizacijo Pustota v Spodnji Idriji in v vrednosti 353.993 € za obnovo kotlov v Idriji.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 3. julija 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost