Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2407. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice, stran 6873.

Na podlagi pete alineje 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12 in 56/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 22/10, 85/10, 62/11 in 22/12) se besedilo 1.a člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113).«.
2. člen
Deveti, deseti in enajsti odstavek 3. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(9) Določila prvega do osmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar nameravajo uporabljati pristop IRB v bančni skupini EU nadrejena banka in njene podrejene institucije ali banka in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu in na podlagi 291. člena ZBan-1 skupaj vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo pristopa IRB.
(10) Banka Slovenije izda dovoljenje za uporabo pristopa IRB EU nadrejeni banki ali banki, ki jo obvladuje EU nadrejen finančni holding ali EU nadrejeni mešani finančni holding, na podlagi odločitve iz tretjega in četrtega odstavka 291. člena ZBan-1. Pri tem v dovoljenju določi ali in v kolikšnem obsegu lahko ta EU nadrejena banka z njenimi podrejenimi institucijami ali ta banka z drugimi institucijami, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, skupaj izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa.
(11) Banka Slovenije izda dovoljenje za uporabo pristopa IRB podrejeni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja skupaj z EU nadrejeno banko ali banko, ki je podrejena EU finančnemu holdingu ali EU mešanemu finančnemu holdingu, na podlagi odločitve iz tretjega, četrtega in šestega odstavka 291. člena ZBan-1.«.
3. člen
Osmi, deveti in deseti odstavek 5. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(8) Določila prvega do sedmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar nameravajo uporabljati lastne ocene LGD (in CF) v bančni skupini EU nadrejena banka in njene podrejene institucije ali banka in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu in na podlagi 291. člena ZBan-1 skupaj vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo lastnih ocen.
(9) Banka Slovenije izda dovoljenje za uporabo lastnih ocen EU nadrejeni banki ali banki, ki jo obvladuje EU nadrejen finančni holding ali EU nadrejeni mešani finančni holding na podlagi odločitve iz tretjega in četrtega odstavka 291. člena ZBan-1. Pri tem v dovoljenju določi ali in v kolikšnem obsegu lahko ta EU nadrejena banka z njenimi podrejenimi institucijami ali ta banka z drugimi institucijami, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, skupaj izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa.
(10) Banka Slovenije izda dovoljenje za uporabo lastnih ocen podrejeni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja skupaj z EU nadrejeno banko ali banko, ki je podrejena EU finančnemu holdingu ali EU mešanemu finančnemu holdingu, na podlagi odločitve iz tretjega, četrtega in šestega odstavka 291. člena ZBan-1.«.
4. člen
V točki (e) prvega odstavka 10. člena se za besedo »holding« doda besedilo: »ali mešani finančni holding«.
5. člen
V PRILOGI I se v ODDELKU A.4. za besedo »holdingu« doda besedilo: »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
6. člen
V PRILOGI II se v ODDELKU A.4. za besedo »holdingu« doda besedilo: »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost