Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-265/2013 Ob-3196/13 , Stran 2160
Št. 478-265/2013 Ob-3196/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ID za DDV: SI83111697. 2. Predmet prodaje in opis predmeta odprodaje Prodaja nepremičnine parc. št. *119/0, stavbišče, v izmeri 162 m2, k.o. 1538-Dolenja Podgora. Na zemljišču parc. št. *119/0, k.o. 1538 – Dolenja Podgora stoji hiša, ki ni uporabna in ni vzdrževana že daljše obdobje, obnova ali posodobitev bi bila nesmotrna. Predmetni objekt ni vpisan v evidenco stavb pri GURS. Odprodaja nepremičnine parc. št. *119/0, stavbišče, v izmeri 162 m2, k.o. 1538 – Dolenja Podgora se izvede pod pogojem, da zainteresirani kupec naroči in poskrbi, da se v roku 1. leta od sklenitve prodajne pogodbe po tem razpisu v ustreznem geodetskem postopku uskladi katastrsko stanje nepremičnine z dejanskim stanjem, saj po delu zemljišča, ki je predmet odprodaje poteka javna pot, ki ni predmet odprodaje. Vse stroške povezane z geodetsko odmero nepremičnine in uskladitvijo katastrskega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnino, ki je predmet razpisa in vrisom poti, krije kupec nepremičnine. Kupec se tudi sam zavezuje pridobiti soglasje lastnikov nepremičnine parc. št. 1471/1, k.o. 1538 Dolenja Podgora, na podlagi katerega se bo izvedel vris poti, ki poteka tudi po tej nepremičnini in ustrezna soglasja lastnikov mejnih nepremičnin, ki bodo udeleženi kot stranke v geodetskem postopku uskladitve katastrskega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnino parc. št. *119/0, k.o. 1538 Dolenja Podgora. Po izvedbi geodetske odmere, ko bo znana površina zemljišča, ki bo predmet odprodaje oziroma nova ident. parc. št., se v aneksu, ki se bo sklenil k prvotni osnovni pogodbi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, določi nov identifikacijski znak nepremičnine, površina nepremičnine, kupnina za nepremičnino in zemljiškoknjižno dovolilo. Kupnina za nepremičnino bo enaka ponujeni ceni ponudnika z upoštevanim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v času sklenitve aneksa k osnovni pogodbi. Kolikor kupec ne uspe uskladiti katastrskega stanja z dejanskim stanjem nepremičnine v navedenem roku, se pogodba šteje za razvezano in je prodajalec iz tega naslova napram kupcu razbremenjen kakršnekoli odškodninske odgovornosti. Nepremičnina se odprodaja po načelu »videno–kupljeno«. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. V postopku javnega zbiranja ponudb se bo najprej ugotovil najugodnejši ponudnik. 3. Izhodiščna cena za nepremičnino znaša: 18,52 EUR/m2. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (22% DDV), ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS in izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. 6. Rok in način oddaje ponudbe Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici dostaviti do vključno 13. 8. 2013, do 8. ure dopoldan. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno: Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin! 7. Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra in samostojni podjetniki izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: Naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, – ponujeno ceno, pri čemer ponujena cena (brez 22% DDV), ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji in celotno razpisno dokumentacijo, – original dokazilo oziroma potrdilo o plačani varščini, – parafiran vzorec prodajne pogodbe (po razpisni dokumentaciji). 8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 300,00 EUR. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic: 00 478-265/2013. Potrdilo oziroma kopijo potrdila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ki bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča, ki je predmet odprodaje oziroma oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj (v nadaljevanju Komisija), ki bo po zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. Županja občine odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, lahko Občina Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 11. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik bo plačal kupnino po ceni, ki jo je ponudil v ponudbi z upoštevanim indeksom porasti cen življenjskih potrebščin, ki bo veljaven v času sklenitve aneksa k osnovni pogodbi; in sicer v roku 15 dni po izdaji računa s strani Občine Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru razdora pogodbe, ker ni bila v roku izvedena geodetska odmera kot je določeno s tem razpisom in postopek geodetske odmere ni bil pravnomočno končan, ima Občina Črnomelj pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku zbiranja ponudb. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Za izpolnjevanje obveznosti po prodajni pogodbi se upoštevajo določbe veljavnega Obligacijskega zakonika. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnino v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo bo vložil prodajalec nepremičnine. 12. Stroške overitve zemljiškoknjižnega dovolila krije prodajalec. Stroške DDV, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške geodetske odmere in uskladitve katastrskega stanja z dejanskim stanjem in morebitne druge stroške, povezane z realizacijo pravnega posla krije kupec. 13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina. 14. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb. 15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 13. 8. 2013 ob 8.30 dopoldan na sedežu Občine Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. Odpiranje ponudb je javno. 16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 17. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za prodajo ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana varščina. Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 18. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, kontaktna oseba Katarina Plut. (tel. 07/30-61-109, e-pošta: katarina.plut@crnomelj.si) oziroma na spletni strani občine http://www.crnomelj.si/.
Občina Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti