Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2411. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Ajdovščina, stran 6889.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10, 57/11), 33. člena Energetskega zakona /EZ/ (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Ajdovščina
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Ajdovščina.
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
4. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki javne službe so končni odjemalci v občini.
(2) Končni odjemalci so fizične in pravne osebe, ki kupujejo toploto za lastno uporabo.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 2. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje energetike.
6. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen z zakonom, ki ureja področje energetike.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Izključno pravico za izvajanje javne službe po tem odloku se dodeli občinskemu javnemu podjetju Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
8. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na območju naselja Ajdovščina.
3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
9. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega distribucijo in dobavo toplote iz distribucijskega omrežja končnim odjemalcem.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– dobavo toplote odjemalcem.
(3) Izvajalec javne službe opravlja dejavnost daljinskega ogrevanja kot gospodarsko javno službo.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
10. člen
(splošni pogoji za zagotavljanje storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe opravlja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo področje energetike.
(2) Izvajalec ima pri izvajanju javne službe zlasti naslednje obveznosti:
– zagotavljati zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– zagotavljati obratovanje, vzdrževanje in razvoj infrastrukture lokalnega pomena,
– zagotavljati dolgoročno zanesljivost infrastrukture lokalnega pomena,
– zagotavljati učinkovito rabo energije,
– zagotavljati okoljsko učinkovitost infrastrukture lokalnega pomena in izvajanja javne službe,
– zagotavljati konkurenčnost cene storitve javne službe,
– opravljati druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) O načinu opravljanja javne službe se Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) in izvajalec javne službe natančneje dogovorita s pogodbo.
11. člen
(priključitev na toplovodno omrežje)
(1) Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev.
(2) Pogoje za izdajo soglasja za priključitev določajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote, ki jih po javnem pooblastilu sprejme izvajalec javne službe po pridobitvi soglasja občinskega sveta občine.
(3) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po pooblastilu izvajalec javne službe z odločbo v upravnem postopku.
(4) Uporabnik nima pravice do priključitve:
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev;
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi ali
– če bi priključitev operaterju omrežja povzročila nastanek nesorazmernih stroškov.
(5) V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka ima uporabnik omrežja pravico do priključitve v skladu s splošnimi pogoji iz prejšnjega odstavka, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške.
(6) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča Agencija za energijo.
(7) Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje.
(8) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha (pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa z objektom v času izdaje soglasja in priključitvijo, se soglasje za priključitev lahko prenese na pravno ali fizično osebo, ki na podlagi navedenih sprememb pridobi te objekte, naprave ali napeljave.
(9) Novi uporabnik mora najkasneje v tridesetih dneh po prejemu sodne ali upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti izvajalca javne službe in o tem predložiti ustrezne dokaze, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(10) Po pravnomočnosti izdanega soglasja iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe z uporabnikom skleniti pogodbo o dobavi in odjemu toplote iz toplovodnega omrežja. V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca javne službe, lahko uporabnik od pristojnega organa občine v petnajstih dneh zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu javne službe ustrezno ravnanje.
12. člen
(začasna prekinitev daljinskega ogrevanja)
(1) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti daljinsko ogrevanje zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno prekinitev mora izvajalec javne službe izbrati čas, ki čim manj prizadene odjemalca. Izvajalec javne službe mora o predvideni prekinitvi obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj oseminštirideset (48) ur pred prekinitvijo.
13. člen
(ustavitev daljinskega ogrevanja)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku omrežja ustavi daljinsko ogrevanje ob pogojih določenih z zakonom, ki ureja področje energetike.
14. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za daljinsko ogrevanje urejajo sistemska obratovalna navodila.
(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti predpiše:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje omrežij z namenom zanesljivega in kvalitetnega daljinskega ogrevanja,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanje omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje omrežij različnih upravljavcev.
(3) Sistemska obratovalna navodila za posamezno omrežje izda izvajalec javne službe. Pred njihovo objavo mora pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za energijo.
15. člen
(splošni pogoji za dobavo in odjem toplote)
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja sprejme po javnem pooblastilu izvajalec javne službe s soglasjem občine. Splošni pogoji morajo biti skladni z metodologijo, ki jo določi Agencija Republike Slovenije za energijo.
16. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec javne službe mora uporabnike redno obveščati o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic uporabnikov.
17. člen
(informacije o motnjah pri daljinskem ogrevanju)
Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informacije uporabnikov o motnjah pri dobavi toplotne energije in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča odjem toplotne energije v ustrezni količini in kakovosti, odpravi takoj, oziroma najkasneje v roku, ki ga določajo splošni pogoji dobave toplote.
18. člen
(odgovornost izvajalca javne službe)
(1) Odgovornost v zvezi z izvajanjem javne službe nosi izvajalec javne službe.
(2) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo občini, uporabnikom oziroma tretjim osebam, na stvareh, osebah oziroma premoženju.
(3) Izvajalec javne službe mora infrastrukturo lokalnega pomena ustrezno škodno zavarovati.
19. člen
(vzdrževanje in gradnja infrastrukture)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan vzdrževati in graditi infrastrukturo lokalnega pomena, tako da ves čas ohranja njeno nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno sposobnost in varnost delovanja.
(2) Po dokončanju posameznih del na infrastrukturi je izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno stanje na površinah, zajetih pri izvajanju del.
20. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
21. člen
(letni program in poročilo o izvajanju javne službe)
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Izvajalec javne službe je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto najkasneje do 31. 10. vsakega tekočega leta in ga predložiti v uskladitev in potrditev občini. Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– vrsto in obseg predvidenih del z viri financiranja,
– obseg predvidene prodaje toplote,
– druge pomembne podatke za izvajanje javne službe.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan najkasneje ob obravnavi njegovega letnega poročila občini predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe v preteklem letu, ki vsebuje podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve odstopanj od letnega programa. Poročilo mora tako vsebovati podatke o:
– vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu,
– prikazu stroškov glede na razpoložljive vire financiranja,
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec javne službe,
– pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o reševanju le-teh,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja pogodbe,
– koriščenju zavarovanj,
– interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov,
– odstopanjih od letnega programa izvajanja javne službe in razloge ter obrazložitve teh odstopanj,
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje javne službe.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
22. člen
(trajno, nemoteno in kvalitetno izvajanje javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju izvajanja javne službe.
23. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki na območju Občine Ajdovščina, na katerem se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in do daljinskega ogrevanja na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja področje energetike in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom, izdanim po javnem pooblastilu.
(2) Priključitev na toplovodno omrežje ni obvezna, razen v primerih, določenih z lokalnim energetskim konceptom, ki ga občina sprejme na podlagi določil zakona, ki ureja področje energetike.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
24. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
25. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture lokalnega pomena se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
26. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Objekti, naprave in omrežja za distribucijo toplote so infrastruktura lokalnega pomena.
(2) Infrastrukturo iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi izdanimi na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
(3) Za opravljanje javne službe občina nameni objekte, naprave in omrežja za distribucijo toplote, ki jih ima v lasti, in sicer je to toplovod na parcelnih številkah 267, 1725, 285, 287, 501, 504, 503 in 502/1, vse k.o. Ajdovščina.
(4) Občina odda izvajalcu javne službe infrastrukturo iz prejšnjega odstavka v najem z neposredno pogodbo, na podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(5) Preostalo infrastrukturo zagotovi izvajalec javne službe.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
27. člen
(oblikovanje cen)
(1) Dobava toplote iz omrežja se obračunava na podlagi tarifnega sistema. Tarifni sistem je predpis, ki določa elemente za obračunavanje dobavljene toplote za različne skupine odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema, ki omogočajo izračun cene toplote v obračunskem obdobju. Tarifni sistem lahko določa tarifne postavke v različnih višinah, odvisno od sezone in dinamike odjema.
(2) Tarifni sistem za daljinsko ogrevanje javno objavi izvajalec javne službe potem, ko da nanj soglasje občinski svet občine. Višino tarifnih postavk za daljinsko ogrevanje izdela in javno objavi izvajalec javne službe potem, ko da zanj soglasje občinski svet občine.
9. PREPOVEDANA RAVNANJA
28. člen
(prepovedana ravnanja)
Prepovedano je:
– namerno poškodovati objekte ali naprave toplovodnega omrežja,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini ali na trasi toplovodnega omrežja brez predhodnega dovoljenja izvajalca javne službe,
– onemogočati dostop do objektov in naprav toplovodnega omrežja,
– graditi oziroma postaviti objekte na trasi toplovodnega omrežja ali v območju predpisanega odmika od trase, brez predhodnega dovoljenja izvajalca javne službe.
10. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
29. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata Občinski inšpektorat Občine Ajdovščina ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko Občinski inšpektorat Občine Ajdovščina izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Občinska uprava občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
11. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– infrastrukture javnega pomena škodno ne zavaruje (tretji odstavek 18. člena tega odloka),
– po dokončanju posameznih del na infrastrukturi ne vzpostavi prvotnega stanja na površinah, zajetih pri izvajanju del (drugi odstavek 19. člena tega odloka).
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.
31. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– namerno poškoduje objekte ali naprave toplovodnega omrežja (prva alineja prvega odstavka 28. člena tega odloka),
– sadi drevje in grmičevje v neposredni bližini ali na trasi toplovodnega omrežja brez predhodnega dovoljenja izvajalca javne službe (druga alineja prvega odstavka 28. člena tega odloka),
– onemogoča dostop do objektov in naprav toplovodnega omrežja (tretja alineja prvega odstavka 28. člena tega odloka),
– gradi oziroma postavi objekte na trasi toplovodnega omrežja ali v območju predpisanega odmika od trase, brez predhodnega dovoljenja izvajalca javne službe (četrta alineja prvega odstavka 28. člena tega odloka).
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori katerokoli dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemska obratovalna navodila iz 14. člena tega odloka mora izvajalec javne službe izdati takoj po prejemu soglasja Agencije Republike Slovenije za energijo.
33. člen
(splošni pogoji za dobavo in odjem toplote)
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz 15. člena tega odloka mora izvajalec javne službe predložiti občinskemu svetu občine v potrditev v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o načinu opravljanja javne službe.
34. člen
(tarifni sistem)
Tarifni sistem in višino tarifnih postavk iz 27. člena tega odloka mora izvajalec javne službe predložiti občinskemu svetu občine v potrditev v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o načinu opravljanja javne službe.
35. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-2/2013
Ajdovščina, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost