Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2413. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014, stran 6893.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       |  proračun 2014|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  17.549.546,80|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  12.214.629,20|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček    |  10.229.313,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 davki na premoženje        |   1.522.841,20|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve |    462.475,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   2.395.566,85|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od |   2.061.659,85|
|   |premoženja              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 takse in pristojbine       |    11.300,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 denarne kazni           |    10.500,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in   |    30.607,00|
|   |storitev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki      |    281.500,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    385.026,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih   |    215.000,00|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč in  |    170.026,00|
|   |neopredmetenih osnovnih sredstev   |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |      500,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov |      500,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   2.106.964,75|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih   |   1.578.206,03|
|   |javnofinančih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega   |    528.758,72|
|   |proračuna in proračuna EU       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |    446.860,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |782 prejeta sredstva iz proračuna EU |    426.610,00|
|   |za strukturno politiko        |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |787 prejeta sredstva iz drugih    |    20.250,00|
|   |evropskih institucij         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI            |  20.461.345,42|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   3.569.090,57|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim |    786.362,58|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno|    127.254,41|
|   |varnost                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve   |   2.397.033,58|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |403 plačila domačih obresti      |    50.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve   |    208.440,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   6.598.247,64|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 subvencije            |    78.252,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 transferi posameznikom in     |   3.464.456,60|
|   |gospodinjstvom            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 transferi neprofitnim       |    778.037,16|
|   |organizacijam             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi   |   2.277.501,88|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   9.400.903,21|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev|   9.400.903,21|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    893.104,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 investicijski transferi fiz. in  |    85.248,00|
|   |prav. osebam, ki niso proračunski   |         |
|   |uporabniki              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 investicijski transferi      |    807.856,00|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |  –2.911.798,62|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev    |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0,00|
|   |DELEŽEV                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0,00|
|   |DELEŽEV                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev in |       0,00|
|   |naložb                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0,00|
|   |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE             |   3.402.419,62|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |   3.402.419,62|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 zadolževanje           |   3.402.419,62|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |    490.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |    490.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 odplačilo domačega dolga     |    490.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |       0,00|
|   |RAČUNIH                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |    490.621,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   2.911.798,62|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|       0,00|
|   |PRETEKLEGA LETA            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
«
2. člen
V 12. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 3.402.419,62 evrov, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, ulica Vilharjeva – Qulliano, športno dvorano in zaklonišče in pokopališča po vaseh.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2013
Ajdovščina, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost