Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Ob-3194/13 , Stran 2159
Ob-3194/13
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10 in 34/11) in sprejetega sklepa občinskega sveta št. 900-0004/2013-5 z dne 16. maja 2013 o spremembi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kuzma za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks 02/555-80-18. 2. Predmet prodaje: a) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trdkova 16): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1569/1 (stanovanjska hiša, v izmeri 63 m2, gospod. poslopje, v izmeri 45 m2 in dvorišče, v izmeri 1478 m2); kmetijska zemljišča parc. št. 923 (gozd), v izmeri 2110 m2, parc. št. 978 (gozd), v izmeri 608 m2, parc. št. 986 (gozd), v izmeri 249 m2, parc. št. 934 travnik), v izmeri 781 m2. Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj z 22% DDV 20.993,95 €. b) nepremičnine v k.o. Gornji Slaveči: kmetijska zemljišča parc. št. 836 (njiva), v izmeri 722 m2 po ceni 180,50 € m2 in parc. št. 93/2, v izmeri 123 m2 po ceni 24,60 €; nepremičnine v k.o. Dolič: kmetijska zemljišča parc. št. 115 (pašnik), v izmeri 107 m2 po ceni 21,40 € in parc. št. 866 (gozd), v izmeri 803 m2; nepremičnine v k.o. Trdkova: kmetijska zemljišča parc. št. 1641 (pašnik), v izmeri 4064 m2 po ceni 812,80 € in parc. št. 1569/2 (travnik), v izmeri 2069 m2 po ceni 724,15 €. 3. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je v ceno vključen 22% davek na dodano vrednost. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga plača prodajalec. Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik na Občino Kuzma predloži ponudbo za odkup zgoraj navedenih nepremičnin, na Upravno enoto Murska Sobota pa izjavo o sprejemu ponudbe za nakup kmetije ali kmetijskega zemljišča ter gozda. 4. Vsa navedena kmetijska zemljišča se bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS, št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski Upravne enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter na enotnem državnem portalu e-uprava. 5. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Vsa navedene nepremičnine se prodajajo kot celota. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni posel neveljaven. 7. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške notarja, vpisa v zemljiško knjigo in ostale stroške. 8. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnosti ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so članice Evropske skupnosti. 9. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet prodaje so določene v skladu s cenitvijo cenilca gradbene stroke. 10. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in predložijo program prenove objektov, kjer mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek prenove ter oživitve objekta na podeželju. 11. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – opis stanovanjskih razmer kupca ter namembnost kupljenega objekta, – navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja, – ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni. b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. d) Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15. dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil. e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Kuzma, št. 01256-0100011902. f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. 12. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana. 13. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnem občinskem glasilu Uradne objave Občine Kuzma. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a) ali b)«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri. 14. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel. 02/555-80-16 oziroma 041/327-388. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma

AAA Zlata odličnost