Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2412. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013, stran 6892.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 13/12, 12/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       |  proračun 2013|
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  17.667.621,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  12.168.054,55|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček    |  10.229.313,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 davki na premoženje        |  1.516.765,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve |   421.976,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.636.926,10|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od |  2.102.688,05|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 takse in pristojbine        |    14.300,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 denarne kazni           |    17.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in    |    32.577,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki      |   470.361,05|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   469.977,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih    |   106.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč in  |   363.977,00|
|   |neopredmetenih osnovnih sredstev    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    31.375,43|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov |    31.375,43|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.904.976,62|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih   |  1.495.744,96|
|   |javnofinančih institucij        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega   |   409.231,66|
|   |proračuna in proračuna EU       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   444.537,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |782 prejeta sredstva iz proračuna EU  |   419.787,00|
|   |za strukturno politiko         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |787 prejeta sredstva iz drugih     |    24.750,00|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |  21.815.174,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.445.376,97|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim |   854.198,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno |   127.132,85|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve    |  2.939.458,54|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 plačila domačih obresti      |    40.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve    |   484.587,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  7.429.434,10|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 subvencije             |   352.418,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 transferi posameznikom in     |  3.986.462,97|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 transferi neprofitnim       |   777.650,72|
|   |organizacijam             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi   |  2.312.902,73|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  9.315.026,56|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev |  9.315.026,56|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   625.336,94|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 investicijski transferi fiz. in  |   101.775,00|
|   |prav. osebam, ki niso proračunski   |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 investicijski transferi      |   523.561,94|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |  –4.159.327,87|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    11.775,15|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    11.775,15|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 podaja kapitalskih deležev     |    11.775,15|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   114.006,90|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   114.006,90|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev in  |   114.006,90|
|   |naložb                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   –102.231,75|
|   |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |   438.489,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   438.489,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 zadolževanje            |   438.489,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |   490.621,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |   419.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 odplačilo domačega dolga      |   419.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –4.242.170,35|
|   |RAČUNIH                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |    19.389,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  4.375.566,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |  4.242.170,35|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
«
2. člen
V 12. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 438.489,27 eur, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, ulica Vilharjeva – Quilliano in za pokopališča po vaseh.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2012
Ajdovščina, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost