Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 430-97/2013 Ob-3211/13 , Stran 2161
Št. 430-97/2013 Ob-3211/13
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/11), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, ki je priloga k Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in sklepov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (št. 16.1-289 z dne 10. 9. 2012, št. 11.4-422 z dne 18. 6. 2013 in št. 5.3-230 z dne 9. 7. 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v Mestni občini Slovenj Gradec
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 5883903, davčna številka: SI92076912. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje so nepremičnine: A. Stanovanjski objekt Cankarjeva 6/a), 2380 Slovenj Gradec, neto tlorisna površina 582,20 m2, identifikacijska številka stavbe 850-1586, stoječe na parc. št. 409/4, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izhodiščna cena nepremičnine znaša 80.000,00 EUR (varščina 8.000,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. B. Poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi Glavni trg 51, 2380 Slovenj Gradec, pritličje, v izmeri 29,30 m2, identifikacijska številka 850-1595-10. Izhodiščna cena poslovnega prostora znaša 33.690,00 EUR (varščina 3.369,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. C. Garaža na Gubčevi ulici, 2380 Slovenj Gradec, garaža-del stavbe z ident. št. 850-2165-8, neto tlorisna površina 14,53 m2. Izhodiščna cena 2.550,00 EUR (varščina 255,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Upravičenci do nakupa garaž so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj v stanovanjskih blokih Gubčeva ul. 5, 6, 7 in 8, s stalnim prebivališčem na istem naslovu. D. Zemljišče parc. št. 304/6, k.o. 850-Slovenj Gradec (ID 6100270), površina 1362 m2. Izhodiščna cena 47.670,00 EUR (varščina 4.767,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Pogoji prodaje: Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Prodajna pogodba za nepremičnine pod točko A, B in D bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00 2001–vaša davčna številka. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končani izbiri. Davek na promet nepremičnin ter vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (stroške notarskega zapisa ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in svojo korist v zemljiški knjigi) plača kupec. Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj do 15. 9. 2013. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. Besedilo razpisa in obrazec ponudbe je dosegljiv na spletnih straneh, www.slovenjgradec.si. 3. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup poslovnih prostorov – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je 7. 8. 2013, do 9. ure. Zavezujoča ponudba mora vsebovati naslednje podatke in priloge: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – potrdilo o državljanstvu, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 odstotkov izhodiščne cene nepremičnine, – potrdilo o stalnem prebivališču (samo za nepremičnino pod točko C), – dokazilo o lastništvu stanovanja v večstanovanjskem objektu (samo za nepremičnino pod točko C), – izjavo o sprejemanju vseh razpisnih pogojev, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 9. 2013. 4. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino. 5. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 15. 9. 2013 ob 10. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec. Na odpiranju ponudb se bodo ugotavljale ponujene cene posameznega ponudnika. Ugotavljanje vsebinske popolnosti vlog se bo opravilo v nadaljnjem postopku ocenjevanja. Vsi ponudniki bodo o izboru naknadno pisno obveščeni. Prav tako bodo obveščeni v primeru dodatnih pogajanj. Pri odpiranju ponudb bodo upoštevane samo popolne ponudbe, ki bodo do roka iz 5. točke prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 7. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Mestni občini Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo pri kontaktni osebi Silvi Tomažič, tel. 02/881-21-55, elektronska pošta: silva.tomazic@slovenjgradec.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost