Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1623. Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
1624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A)

Odloki

1625. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (OdSVO)
1626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1693. Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev
1694. Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo
1695. Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem

MINISTRSTVA

1627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih
1628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
1629. Navodilo o spremembi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1630. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Sklad Rodna zemlja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1631. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1632. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

OBČINE

Brezovica

1633. Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Celje

1634. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkno

1635. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2010
1636. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno

Črenšovci

1637. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci
1638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
1639. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci

Dravograd

1640. Odlok o ukinitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja

Gorenja vas-Poljane

1641. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Hrpelje-Kozina

1642. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

1643. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

Jesenice

1644. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice
1645. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni leta 2010

Kamnik

1646. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
1647. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010

Komen

1648. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2009
1649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in priznanjih Občine Komen

Koper

1650. Sklep o pretvorbi opisa dejavnosti javnega podjetja Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. skladno s SKD 2008

Kostanjevica na Krki

1651. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki
1652. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
1653. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki
1654. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Kostanjevica na Krki
1655. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki
1656. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Sprememba in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica«
1657. Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki
1658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
1659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki
1660. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2010
1661. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010

Križevci

1662. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

1663. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

1664. Avtentična razlaga 12. člena Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji
1665. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Mirna Peč

1666. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Mirna Peč
1667. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč
1668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1669. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Mirna Peč

Nova Gorica

1670. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Novo mesto

1671. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

Prebold

1672. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC

Ptuj

1673. Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Ravne na Koroškem

1674. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ravne na Koroškem
1675. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Ravne na Koroškem

Rečica ob Savinji

1676. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2009

Rogatec

1677. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009
1678. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

1679. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju
1680. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2010
1681. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

1682. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Sodražica

1683. Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za sprejem otrok v vrtec

Sveta Ana

1684. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010

Šentjur

1685. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica

Tabor

1686. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug

Trebnje

1687. Obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje
1688. Odlok o spremembi meje območij naselij Mali Videm in Šentlovrenc
1689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

Zavrč

1690. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2009

Žalec

1691. Odlok o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010 z dne 1. 1. 2010
1692. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost