Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1648. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2009, stran 4751.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je občinski svet na 32. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2009
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2009 obsega:
---------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN       v EUR
    ODHODKOV
---------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/  Zaključni
    Konto/Podkonto       račun 2009
I.   SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74+78)     7.997.877
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)   3.891.998
70   DAVČNI PRIHODKI       2.305.324
    700 Davki na dohodek in
    dobiček           1.995.407
    703 Davki na premoženje    218.265
    704 Domači davki na blago
    in storitve           91.651
    706 Drugi davki           0
71   NEDAVČNI PRIHODKI      1.586.674
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja     453.193
    711 Takse in pristojbine     2.814
    712 Globe in druge denarne
    kazni              2.553
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev       867.898
    714 Drugi nedavčni
    prihodki            260.218
72   KAPITALSKI PRIHODKI       11.445
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev         534
    721 Prihodki od prodaje
    zalog                0
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev      10.911
73   PREJETE DONACIJE         8.417
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov          3.917
    731 Prejete donacija iz
    tujine              4.500
74   TRANSFERNI PRIHODKI     4.086.017
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij           457.012
    741 Prejeta sredstva iz
    državnega proračuna iz
    sredstev proračuna
    Evropske unije        3.629.005
II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43+45)       8.874.817
40   TEKOČI ODHODKI        1.144.185
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim           225.693
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost       36.360
    402 Izdatki za blago in
    storitve            810.586
    403 Plačila domačih
    obresti             54.043
    409 Rezerve           17.504
41   TEKOČI TRANSFERI       1.509.742
    410 Subvencije         62.001
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom       753.283
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam   209.363
    413 Drugi tekoči domači
    transferi           485.095
    414 Tekoči transferi v
    tujino                0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI    5.720.755
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev      5.720.755
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI    500.135
    431 Investicijski
    transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki     447.586
    432 Investicijski
    transferi proračunskim
    uporabnikom           52.549
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I- II)
    (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)         –876.940
---------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
---------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)            0
75   PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL               0
    750 Prejeta vračila danih
    posojil               0
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev               0
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije            0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)          0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV         0
    440 Dana posojila          0
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb          0
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije       0
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih
    skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti       0
VI.  PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)    0
---------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)    2.000.000
50   ZADOLŽEVANJE         2.000.000
    500 Domače zadolževanje   2.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)    34.473
55   ODPLAČILA DOLGA         34.473
    550 Odplačilo domačega
    dolga              34.473
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  1.088.587
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)            1.965.527
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X- IX.) 876.940
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
    LETA             –522.582
---------------------------------------------
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2009 naslednje stanje:
+--------------------------+-----------+------+
|Prenos sredstev iz leta  | 36.493,66|EUR  |
|2008           |      |   |
+--------------------------+-----------+------+
|Prihodki sredstev v letu |  1.000,00|EUR  |
|2009           |      |   |
+--------------------------+-----------+------+
|Odhodki sredstev v letu  |    0,00|   |
|2009           |      |   |
+--------------------------+-----------+------+
|Stanje denarnih sredstev | 37.493,66|EUR  |
|rezerv 31. 12. 2009    |      |   |
+--------------------------+-----------+------+
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2009 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/2010
Komen, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina