Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 430-21/2010-2 Ob-2966/10 , Stran 989
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. II. Predmet prodaje: 1. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje 24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o. Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR; 2. nepremičnina, parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje, v izmeri 192,00 m2 (v naravi poslovni prostor in pisarna), na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR; 3. nepremičnina, par. št. 1801, gozd 4. razred, v izmeri 1158 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 156, k.o. Bukovje; izklicna cena: 30.000,00 EUR; Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: PREDJAMA P1/S1/1 (P1/S2/1) – Predjama – do sprejetja občinskega lokacijskega načrta. 4. poslovni prostor – lokal, v izmeri 13,19 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 11, Postojna, ki leži na parc. št. 3605/10, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 372, k.o. Postojna; izklicna cena 10.100,00 EUR; 6. nepremičnine s parc. št. 4510/12, v izmeri 311 m2 in njiva 2. razred, v izmeri 883 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1053, k.o. Slavina; izklicna cena: 39.498,00 EUR; 7. nepremičnina s parc. št. 192/3, njiva 3. razred, v izmeri 217 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1897 in parc. št. 194/2, travnik 4. razreda, v izmeri 994 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2992, k.o. Postojna; izklicna cena: 44.234,00 EUR; 8. stanovanje št. 17, v II. nadstropju stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 30, Postojna, stoječe na parc. št. 3059 in vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1183. Stanovanje meri 111 m2 s pripadajočo kletjo; izklicna cena: 41.800,00 EUR; 9. zasedeno stanovanje št. 15, v IV. nadstropju stavbe, na naslovu Tržaška cesta 34 A, Postojna, stoječe na parc. št. 124/3 in vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 3235. Stanovanje meri 31,08 m2 s pripadajočo kletjo; izklicna cena: 24.000,00 EUR. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in se zemljiškoknjižno stanje na njem še ureja. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja in pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi. III. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. 2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: obcina@postojna.si, z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa, za katero želijo razpisno dokumentacijo. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 17. 5. 2010, do 12. ure. Upoštevale se bodo le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na naslov prodajalca. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri, z izjemo nepremičnine pod točko 9., za katero se zemljiškoknjižno stanje še ureja in zanjo velja rok 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina