Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje, stran 4872.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4 ter 17/08, 21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), določil Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), določil Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 54/09) tako, da se v 4. členu doda 31. točka, ki se glasi:
»Preostanek komunalnih odpadkov predstavljajo odpadki, ki so namenjeni odlaganju in ostanejo, ko imetnik iz frakcije komunalnih odpadkov loči odpadno embalažo v rumeno vrečo oziroma namenski zabojnik, odlaga ločene frakcije na zbiralnice ločenih frakcij in v zbirni center, loči biološke odpadke, nevarne in kosovne.«
2. člen
Besedilo 64. člena odloka se spremeni tako, da se na koncu tretjega odstavka pika zamenja z vejico in doda besedilo, kar je enako 5 kg preostanka odpadkov na osebo tedensko.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah (gospodinjstvih) je najmanjši skupni volumen posod za biološke odpadke 120 l, obračunan volumen je 2,5 l bioloških odpadkov na osebo tedensko, kar ustreza 1,25 kg bioloških odpadkov na osebo tedensko.«
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
Za 64. členom doda 64.a člen, ki se glasi:
»(1) Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno s tem odlokom in ostalimi veljavnimi predpisi. Cene se oblikujejo za vse povzročitelje enotno in vsebujejo vse stroške v sistemu ravnanja z odpadki.
(2) Enota količine storitev ravnanja z odpadki je masa (kg) komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji storitve prepustijo izvajalcu javne službe.
(3) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 40 l preostanka komunalnih odpadkov, kar po pretvorbi volumna v maso predstavlja 20 kg preostanka komunalnih odpadkov in 5 kg bioloških odpadkov na mesec.
(4) Za pravne osebe se upošteva volumen posode, kar po pretvorbi predstavlja razmerje 2:1, vendar ne manj kot 100 kg na mesec, razen športnih igrišč in parkirišč za katere se upošteva 50 kg na mesec.
(5) Za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša frekvenca odvoza.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-217/2008
Trebnje, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti