Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 309-01/2010-1 Ob-2939/10 , Stran 986
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje ukrepe: A. subvencioniranje realne obrestne mere, B. promocija izdelkov in storitev malih podjetij, C. svetovalne storitve, D. pospeševanje poklicnega izobraževanja, E. pospeševanje zaposlovanja, F. sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 2. Višina razpisanih sredstev na postavki 140201 Malo gospodarstvo, znaša 14.407 EUR. 3. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki in mala podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo od 10 milijonov EUR (Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe), – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika, – mala podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Sedež podjetja oziroma obratovalnice mora biti na območju Občine Komen. Samostojni podjetniki morajo imeti sedež/stalno prebivališče na območju Občine Komen. Do sredstev ni upravičeno podjetje, ki: – deluje na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, – deluje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti, – deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti, – deluje na področju sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, – je podjetje v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, podjetje v težavah, ki prejema pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje) in – je že prejelo sredstva po tem Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen, vendar sredstev ni porabilo namensko. Sredstva bodo prejemnikom dodeljena po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati praga 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči ne glede na njeno obliko ali namen. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Sredstva se lahko dodelijo le, če predstavljajo za podjetje stimulativni učinek in niso namenjena zniževanju stroškov podjetja. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, če se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen iz občinskega proračuna že dobil finančna sredstva, – druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 4. Ukrepi: A. Subvencioniranje realne obrestne mere: Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij. Subvencionira se obrestna mera za kredite, najete za naslednje namene: – nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, – nakup ali graditev poslovnih prostorov, – nakup opreme, – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know how, nepatentirano tehnično znanje). Pogoji: – minimalni znesek posojila je 4.173 EUR, – posojilo mora biti odobreno v tekočem letu, – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let. Med upravičene stroške investicije se štejejo: – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, – stroški nakupa in graditve poslovnih prostorov, – stroški nakupa opreme. V primeru da so investicije (so)financirane z različnimi krediti (različne pogodbe o dodelitvi kredita), je potrebno vsako investicijo prijaviti na svojem razpisnem obrazcu. B. Promocija izdelkov in storitev malih podjetij Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ob predložitvi zahtevanih dokazil za tekoče leto. Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov. C. Svetovalne storitve Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Pogoja: – predložitev poročila izvajalca svetovalnih storitev o opravljeni delih, – predložitev ustreznih potrebnih dokazil. Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja v tekočem letu in se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov. D. Pospeševanje poklicnega izobraževanja Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja. Pogoj: – sklenjena učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali študentom s stalnim prebivališčem v Občini Komen. Upravičeni stroški so stroški izplačila mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja v tekočem letu. Višina sredstev je do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 2.,3. in 4. letnik vajeniškega razmerja, do 20% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo o izobraževanju. E. Pospeševanje zaposlovanja Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih. Pogoji: – brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje: – mora biti državljan Republike Slovenije, – prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev), – ima stalno prebivališče v Občini Komen, – sedež podjetja mora biti v Občini Komen, – zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu, – odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za ta namen. Višina pomoči: – pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD (zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo) skladno s kolektivno pogodbo; – pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba, se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD delavca skladno s kolektivno pogodbo. Upravičeni stroški so stroški dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD skladno s kolektivno pogodbo. F. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja. Pogoj: – sredstva se namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež in poslovne prostore za opravljanje dejavnosti na območju Občine Komen in sicer enkrat v obdobju petih let. Upravičeni strošek je strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme. Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta. Upravičeni strošek je pri vseh navedenih ukrepih znesek davčne osnove brez DDV. 5. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu in opremljenost ovitka Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na razpisnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana. Priloge, ki jih je potrebno priložiti poleg razpisnega obrazca za posamezen ukrep, so natančneje navedene na razpisnih obrazcih. Če vlagatelj prijavlja več različnih investicij, storitev, ki sodijo v isti ukrep, morajo biti le-te vsaka na svojem razpisnem obrazcu. Razpisni obrazci so dosegljivi: – na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave, – v sprejemni pisarni Občine Komen. Vlagatelji vlogo oddajo po pošti priporočeno na naslov »Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen« ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano »Ne odpiraj – javni razpis – malo gospodarstvo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan priimek in ime ter naslov vlagatelja. Občina Komen bo vloge sprejemala od naslednjega dne od objave razpisa v Uradnem listu RS do 25. oktobra 2010. Občina Komen odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog in sicer do porabe razpisanih sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 26. oktobra 2010. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana. Po odprtju vloge se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva na dopolnitev. Komisija lahko od vlagatelja zahteva tudi dostavo drugih dokazil, če so le-ta potrebna za razjasnitev vloge. Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Vlogo, ki vsebinsko ne ustreza pogojem razpisa, se s sklepom zavrne. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel aktivnost ali investicijo v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne. Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zaradi ugotavljanja dejanskega stanja zahteva predložitev dodatne dokumentacije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. 6. Dodelitev sredstev Na podlagi sklepov o upravičenosti sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je Andreja Štok.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina