Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1694. Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, stran 4875.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja dokumentacijo in način izdaje dovoljenj, potrdil in prepovedi tranzita ter določa naloge in način delovanja Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Ta uredba določa tudi poročanje in vodenje registrov ter možnost izdaje globalnega dovoljenja za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES).
2. člen
(dovoljenje za izvoz, prenos in posredniške storitve za blago z dvojno rabo)
(1) Dovoljenja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojo rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) so individualna in se izdajo z veljavnostjo do enega leta.
(2) V skladu z drugim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 12. člena Uredbe 428/2009/ES lahko Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) kot izjemo prvega odstavka tega člena izda globalno izvozno dovoljenje. Tovrstno dovoljenje velja do dveh let, na zahtevo izvoznika pa se lahko podaljša še za največ dve leti.
3. člen
(mednarodno uvozno potrdilo in potrdilo o dostavi blaga)
(1) Potrdili iz prvega odstavka 12. člena zakona sta individualni.
(2) Mednarodno uvozno potrdilo – International Import Certificate se izda na zahtevo uvoznika blaga z dvojno rabo pred nameravanim uvozom in velja šest mesecev.
(3) Potrdilo o dostavi blaga – Delivery Verification Certificate se izda na zahtevo uvoznika blaga po opravljenem uvozu blaga z dvojno rabo. Na zahtevo ministrstva Carinska uprava Republike Slovenije preveri resničnost navedb v zahtevku.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prenos blaga z dvojno rabo znotraj Evropske unije.
4. člen
(zahtevki za izdajo dovoljenj in potrdil)
(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja iz prve in tretje alinee prvega odstavka 4. člena zakona se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zahtevek za izdajo dovoljenja iz druge alinee prvega odstavka 4. člena zakona se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Zahtevku iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba priložiti potrdilo o končni uporabi blaga in njegovem prejemniku v slovenskem in angleškem jeziku. Obrazec potrdila o končni uporabi je vezan na naravo blaga z dvojno rabo ter na aktivnost in je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku se priloži tudi tehnična dokumentacija o blagu, ki se izvaža.
(4) V zahtevku za izdajo dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči mora vlagatelj navesti opis tehnične pomoči, trajanje in končnega prejemnika, vključno z opisom blaga, tarifno številko in oznako blaga z dvojno rabo iz Priloge 1 Uredbe 428/2009/ES, na katero se tehnična pomoč nanaša.
(5) Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Zahtevek za izdajo potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Za izdajo dovoljenj in potrdil iz tega člena se plačujejo takse določene s tarifnimi številkami 1, 3 in 4 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07).
5. člen
(izdaja dovoljenj)
Vsa dovoljenja in potrdila, ki jih ureja ta uredba, se izdajo v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod vlagatelj, drugi pa ostane na ministrstvu.
6. člen
(sprememba, zavrnitev, preklic in razveljavitev dovoljenja)
(1) Dovoljenje iz 2. člena te uredbe se lahko v skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 428/2009/ES zavrne, razveljavi, spremeni, prekliče ali odloži izvršitev po uradni dolžnosti, če je bilo ugotovljeno, da kateri koli podatek v zahtevku ni resničen, ali če se je katera koli okoliščina, potem ko je bilo dovoljenje izdano, spremenila tako, da mednarodna zaveza ali obveznosti, ki so zavezujoče za Republiko Slovenijo, zahtevajo tak ukrep.
(2) Dovoljenje iz 2. člena te uredbe se lahko zavrne, razveljavi, spremeni, prekliče ali odloži izvršitev tudi na zahtevo vlagatelja, če so se spremenile okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo dovoljenja in so na strani izvoznika, posrednika, uvoznika, končnega uporabnika ali osebe, ki zagotavlja tehnično pomoč.
7. člen
(obveznosti poročanja in vodenja registrov)
(1) Na podlagi izdanega individualnega dovoljenja mora izvoznik, posrednik oziroma oseba, ki zagotavlja tehnično pomoč, v 15 dneh po vsakem tudi delno opravljenem poslu, za katerega je bilo izdano dovoljenje, poročati ministrstvu o izvedbi posla.
(2) Imetnik globalnega izvoznega dovoljenja poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno, in sicer do 15. julija ter do 15. januarja.
(3) Izvozniki, ki uporabljajo splošno izvozno dovoljenje Skupnosti iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES, morajo najpozneje v 30 dneh po prvem izvozu o tem poročati ministrstvu. Uporabnik splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno, in sicer do 15. julija ter do 15. januarja.
(4) Poročilo iz prvega odstavka tega člena se posreduje ministrstvu na obrazcu določenem v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Poročilo iz drugega in tretjega odstavka tega člena se posreduje ministrstvu na obrazcu določenem v Prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Na podlagi izdanega mednarodnega uvoznega potrdila mora uvoznik v 15 dneh po izvedbi uvoznega posla o tem poročati ministrstvu. Poročilo se posreduje ministrstvu na obrazcu določenem v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Izkoriščeno dovoljenje imetnik vrne ministrstvu v 15 dneh po opravljenem poslu oziroma najkasneje v 15 dneh po preteku roka veljavnosti.
(8) Registri ali evidence iz 20. člena Uredbe 428/2009 ES se morajo voditi pet let od konca koledarskega leta, v katerem je bil posel opravljen.
8. člen
(tranzit)
(1) Neskupnostno blago iz Priloge 1 Uredbe 428/2009 ES, namenjeno uporabam iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 428/2009/ES, ki se daje ali se nahaja v tranzitnem postopku preko carinskega območja Evropske Unije, carinski organi začasno zadržijo ter izdajo sklep o začasnem zadržanju za največ deset delovnih dni, ta rok pa se v izjemnih okoliščinah lahko podaljša do največ 30 delovnih dni. O začasnem zadržanju carinski organi obvestijo ministrstvo in deklaranta ali imetnika blaga.
(2) Odločbo o prepovedi tranzita oziroma prepustitvi blaga deklarantu ali imetniku blaga izda ministrstvo na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona. Odločbo izda v roku iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo)
(1) Naloge komisije so predvsem:
– dajanje mnenj pred izdajo dovoljenj, upoštevajoč dejavnike iz 12. člena Uredbe 428/2009/ES, in dajanje mnenj pred izdajo mednarodnih uvoznih potrdil;
– izmenjava podatkov in predlogov, pomembnih za nadzor izvoza, prenosa na carinskem ozemlju Evropske unije, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ter za zagotavljanje tehnične pomoči;
– usklajevanje in sodelovanje pri izvajanju Uredbe 428/2009/ES in zakona.
(2) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi član komisije, ki je predstavnik ministrstva. Organizacijo in način dela komisija podrobneje določi v svojem poslovniku.
(3) Vlada Republike Slovenije imenuje po enega člana komisije in njegovega namestnika, ki so predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Urada Republike Slovenije za kemikalije, Carinske uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(4) Komisija o svojem delu letno poroča Vladi Republike Slovenije.
10. člen
(elektronska izdaja dovoljenj in izmenjava podatkov med člani)
Ministrstvo lahko uredi elektronski sistem izdaje dovoljenj in potrdil. Prav tako lahko ministrstvo vzpostavi varen elektronski sistem izmenjave podatkov med člani komisije.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(komisija)
Komisija, imenovana na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona in drugega odstavka 7. člena Uredbe o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 53/05 in 4/06), po uveljavitvi te uredbe nadaljuje svoje delo do imenovanja komisije v skladu s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe.
12. člen
(zahtevki pred uveljavitvijo te uredbe)
Zadeve, za katere se je postopek ob uveljavitvi te uredbe že začel, ali za katere je ob uveljavitvi te uredbe že vložen zahtevek, se končajo po Uredbi o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 53/05 in 4/06).
13. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 53/05 in 4/06), uporablja pa se za dokončanje postopkov iz prejšnjega člena.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-15/2010/5
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2009-2111-0267
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost