Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1684. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010, stran 4863.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 18. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 98/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |      |
|   |ODHODKOV          |      |
|   |              |      |
+---------------------------------+-----------+
|KONTO/NAZIV           |   ZNESEK|
|                 |   V EUR|
+-----+---------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 3.223.502|
|   |(70+71+72+73+74)      |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 2.036.961|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 1.839.961|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in  | 1.706.891|
|   |dobiček          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje  |   65.100|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago |   67.970|
|   |in storitve        |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki      |     –|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |  196.535|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |   23.300|
|   |dohodki          |      |
|   |od premoženja       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine  |   3.000|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne |    700|
|   |kazni           |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |   85.622|
|   |blaga in storitev     |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni     |   83.913|
|   |prihodki          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  485.000|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |   35.000|
|   |osnovnih          |      |
|   |sredstev          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |     –|
|   |zalog           |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  450.000|
|   |zemljišč          |      |
|   |in nematerialnega     |      |
|   |premoženja         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |     –|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |     –|
|   |domačih virov       |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz  |     –|
|   |tujine           |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |  702.005|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz |  456.324|
|   |drugih           |      |
|   |javnofinančnih institucij |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |  245.681|
|   |državnega         |      |
|   |proračuna iz sredstev   |      |
|   |proračuna         |      |
|   |Evropske unije       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       | 3.477.779|
|   |(40+41+42+43)       |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |  754.016|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |  168.221|
|   |zaposlenim         |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |   27.604|
|   |za socialno varnost    |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in  |  535.786|
|   |storitve          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih    |   10.405|
|   |obresti          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve        |   12.000|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |  580.721|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije       |   13.000|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom |  360.704|
|   |in gospodinjstvom     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim |   45.666|
|   |organizacijam in ustanovam |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |  161.351|
|   |transferi         |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v   |     –|
|   |tujino           |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 2.051.346|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja    | 2.051.346|
|   |osnovnih sredstev     |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   91.696|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski     |   66.105|
|   |transferi pravnim     |      |
|   |in fiz. osebam       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transfer |   25.591|
|   |prorač.          |      |
|   |uporabnikom        |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |  –254.277|
|   |II.)            |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |      |
|   |IN NALOŽB         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |   11.062|
|   |POSOJIL          |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |   11.062|
|   |POSOJIL          |      |
|   |IN PRODAJA KAP.DELEŽ.   |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |     –|
|   |posojil          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |   11.062|
|   |deležev          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |     –|
|   |privatizacije       |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOILA IN POVEČANJE |     –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |(440+441+442)       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |440 DANA POSOJILA IN    |     –|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |     –|
|   |deležev          |      |
|   |in naložb         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |     –|
|   |iz naslova privatizacije  |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA     |      |
|   |POSOJILA          |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK      |  –243.215|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-  |      |
|   |(II.+V.)          |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)     |     –|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |     –|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |     –|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|55  |IX. ODPLAČILO DOLGA (550) |   11.786|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo dolga    |   11.786|
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|IX. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-  |   11.786|
|   |IX.)            |      |
|   |              |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|X.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |  –255.001|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |      |
|   |(III.+VI.+X        |      |
|   |.)=(I.+IV.+VIII)-(II.+VX.) |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |  255.001|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA  |      |
+-----+---------------------------+-----------+
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41004-29/2010
Sveta Ana, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina