Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2936/10 , Stran 998
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. II. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina z identifikacijsko št. 202, vpisana v vložek št. 3987/6, k.o. Vič, ki v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje št. 2 v I. nadstropju s kletno shrambo št. 2, skupne površine 57,47 m2, na naslovu Reška ulica 17, Ljubljana. Stanovanje je v lasti Republike Slovenije do celote in je prosto bremen. Stanovanje je prazno. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 87.000 EUR. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 1.000 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo). Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112010. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112010, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail; – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec); – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko; – predloži izvirnik osebnega dokumenta; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; – potrdilo o plačani varščini; – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – predloži izvirnik osebnega dokumenta; – fotokopijo davčne številke; – potrdilo o plačani varščini; – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine; – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala zahtevana potrdila in dokumente. Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije izločeni iz postopka. V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 19. 5. 2010, ob 11. uri, v sejni sobi na naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, stavba C, pritličje. VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Onkološkega inštituta Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v navedenem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV. Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti. VIII. Drugo Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesti 2, 1000 Ljubljana, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba je Špela Svoljšak, univ. dipl. prav., tel. 01/58-79-110 in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva javne dražbe, med 9. in 15. uro. Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/58-79-110. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina