Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 30312-2/2010-2 Ob-2983/10 , Stran 993
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: občina). II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: – Sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini. III. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 15.000,00 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 043062 – Sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah. V. Upravičenci Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba. 1. Do sredstev so upravičena podjetja ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. 2009 v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09); – imajo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine; – za prvo udeležbo na sejmih in razstavah. 2. Do sredstev niso upravičena: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000; – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi; – podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št, 1407/2002; – podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora; – podjetja v težavah. VI. Upravičeni stroški: Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: – stroške najema razstavnega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini (potni stroški in dnevnice niso opravičeni stroški razpisa). VII. Višina odobrenih sredstev: Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov najema razstavnega prostora in postavitve stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto upravičeni stroški (brez DDV). Minimalna višina zneska odobrenih sredstev znaša 200 EUR. V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva: Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa. IX. Merila za ocenitev vlog Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril: – vloge se točkuje in glede na zbrano število točk razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. X. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2010. Sredstva bodo dodeljena za tiste promocijske aktivnosti, ki so se odvijale v času od 1. 1. 2010 do najkasneje 30. 11. 2010. XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 7. 6. 2010. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 7. 6. 2010. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 6. 2010, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici, z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje prispelih vlog bo 8. 6. 2010 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 45 dneh od zaključka razpisa. XII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.sempeter-vrtojba.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 11. uro, na sedežu občine na tel. 05/33-51-626 (Regina Dragoljević) ali na tel. 05/33-51-000 (Kristina Kozar), za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni zbornici na tel. 05/33-06-600 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si ali Boza.Lovercic@ozs.si.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina