Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 330-0007/2010-1 Ob-2905/10 , Stran 977
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2010, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. 2. Okvirna vrednost sredstev Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik za leto 2009 predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. 3. Upravičenci Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Vojnik, – so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Vojnik, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirana in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti, – dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov. – njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička. Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bil njihov program oziroma projekt v letu 2010 kakorkoli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 4. Merila in kriteriji Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: Število vseh članov društva Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Omejetve Pomoč se ne dodeli: za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet tega javnega razpisa. 5. Prijava na razpis Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka do petka, 28. maja 2010 za prijavo dosegljiva na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpis obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu. 6. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo, 2. junija 2010. Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za leto 2010. 7. Rok in način prijave na razpis Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis Kmetijstvo društva 2009«, najkasneje do vključno, petka, 28. maja 2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur. 8. Nadzor in sankcije: v primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih porabi nenamensko, oziroma dela ni izvršil je dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur ali po telefonu, vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03/78-00-620/647 ali 051/315-841).

AAA Zlata odličnost