Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci, stran 4739.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 27. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05 in 106/08) se črta druga alineja 2. člena in spremeni prvi odstavek 3. člena, ki na novo glasi:
»Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture in
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.«
2. člen
Spremeni se 4. člen in na novo glasi:
»Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se določijo v letnem programu financiranja kulture v Občini Črenšovci, ki ga sprejme po sprejemu proračuna za tekoče leto odbor za družbene dejavnosti.
Sprejeti letni program financiranja kulture v Občini Črenšovci je podlaga za pripravo predloga javnega razpisa za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se objavi na spletni strani občine in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge prispele na javni razpis odpre in ugotovi formalne pogoje vlagateljev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vrednotenje prijavljenih programov, skladno z merili, pripravi odboru za družbene dejavnosti občinska uprava. Predlog razdelitve sredstev na podlagi javnega razpisa pripravi odbor za družbene dejavnosti. Sklep sprejme župan.
Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na podlagi sklenjene pogodbe med županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakazujejo v 15 dneh po predložitvi poročil in dokazilih o izvedbi prijavljenega programa. Poročila se dostavljajo na sedež občinske uprave.«
3. člen
Črtajo se podnaslovi drugega poglavja pravilnika: a) neprogramski del, društvena dejavnost, dejavnost umetniških skupin in b) programski del.
4. člen
Črta se 7. člen pravilnika.
5. člen
Črta se 8. člen pravilnika.
6. člen
9. člen se spremeni in na novo glasi:
»Osnova za določitev obsega sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti so merila v obliki točkovnega sistema.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev.
Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) izven občine, na območju UE Lendava 50 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) izven občine, na območju Pomurja 100 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) na območju Slovenije (izven Pomurja) 150 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) v tujini 200 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na samostojnih nastopih (celovečerna predstava, samostojni koncert …) izven občine 50 točk/predstavitev.
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena:
– celovečerna dramska predstava (premiera) 200 točk/premiera
– celovečerni koncert (glasbeni, folklorni) 100 točk/prireditev
– celovečerna prireditev (literarni večer, veseli večer) 50 točk/prireditev
– otroška gledališka predstava 50 točk/premiera
– priprava razstave z izdelki članov društva 100 točk/prireditev
– organizacija natečaja (literarni, fotografski, slikarski …) in objava prispevkov 50 točk/natečaj
– organizacija gledališkega abonmaja 50 točk/število predstav
– organizacija celovečerne krajevne prireditve, ki je ni mogoče uvrstiti v prejšnje alineje 50 točk/prireditev
– organizacija celovečerne krajevne prireditve s sodelovanjem več društev v občini 60 točk/prireditev
– organizacija celovečerne krajevne prireditve s sodelovanjem več društev v občini in izven občine 80 točk/prireditev
– organizacija celodnevne krajevne prireditve s sodelovanjem več društev v občini 80 točk/prireditev
– organizacija celodnevne krajevne prireditve s sodelovanjem več društev v občini in izven občine 100 točk/prireditev
– organizacija večdnevne krajevne prireditve s sodelovanjem več društev v občini 150 točk/prireditev
– organizacija večdnevne krajevne prireditve s sodelovanjem več društev v občini in izven občine 200 točk/prireditev
– soorganizacija območnih srečanj 50 točk/soorganizacijo
– izdaja biltena, almanaha, glasila, pesmarice, kasete, CD in podobno 100 točk/izdaja.
Spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture:
– sodelovanje na posamezni krajevni prireditvi (tudi občinska proslava) 20 točk/prireditev
– sodelovanje na posamezni celodnevni krajevni prireditvi 40 točk/prireditev
– sodelovanje na posamezni večdnevni krajevni prireditvi (sodeluje več kot en dan) 50 točk/prireditev
– delavnice za otroke in mladino 50 točk/prireditev.
Izobraževanje kadrov:
Iz občinskega proračuna se sofinancira izobraževanje mentorjev, strokovnih delavcev in članov umetniških skupin. V ta namen se v proračunu zagotovi 5% sredstev namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost. Udeleženci izobraževanja morajo imeti stalno bivališče v Občini Črenšovci.«
7. člen
Črta se prvi stavek 10. člena.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. OS-163/27-10
Črenšovci, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina