Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1677. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009, stran 4849.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 106. člena Statuta Občine Rogatec je Občinski svet Občine Rogatec na 23. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2009 po področjih proračunske porabe. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN   |   (v EUR)|
|    |ODHODKOV         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|I.   |Skupaj prihodki      |  3.771.510|
|    |(70+71+72+73+74)     |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|II.  |Skupaj odhodki      |  4.894.791|
|    |(40+41+42+43)       |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|III.  |Proračunski primanjkljaj |  –1.123.281|
|    |(I.-II.)         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |       |
|    |IN NALOŽB         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih   |    8.346|
|    |posojil in prodaja    |       |
|    |kapitalskih deležev    |       |
|    |(750+751+752)       |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje|      0|
|    |kapitalskih deležev    |       |
|    |(440+441+442+443)     |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VI.  |Prejeta minus dana    |    8.346|
|    |posojila in spremembe   |       |
|    |kapitalskih deležev (IV.- |       |
|    |V.)            |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA    |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VII.  |Zadolževanje (500)    |   200.000|
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VIII. |Odplačila dolga (550)   |    20.856|
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|IX.  |Zmanjšanje sredstev na  |   –935.791|
|    |računih (I.+IV.+VII.-II.- |       |
|    |V.-VIII.)         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII. – |   179.144|
|    |VIII.)          |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI. + |  1.123.281|
|    |X. – IX.)         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računu |   269.692|
|    |dne 31. 12. 2009     |       |
|    |(del 9009 Splošni sklad za|       |
|    |drugo)          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2009–2012, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0002/2010
Rogatec, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina