Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A), stran 4677.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2010.
Št. 003-02-4/2010-5
Ljubljana, dne 28. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČILNIH STORITVAH IN SISTEMIH (ZPlaSS-A)
1. člen
V Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se določajo sankcije za kršitve določb Uredbe (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L št. 266, z dne 9. 10. 2009, v nadaljnjem besedilu: Uredba 924/2009/ES), pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 924/2009/ES ter odločanje o prekrških.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se določajo sankcije za kršitve določb Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (UL L št. 345, z dne 8. 12. 2006, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1781/2006/ES), pristojna organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES ter odločanje o prekrških. Ta zakon določa tudi prenose sredstev, za katere se Uredba 1781/2006/ES na ozemlju Republike Slovenije ne uporablja.«.
2. člen
V 2. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319, z dne 5. 12. 2007), spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302, z dne 17. 11. 2009, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/64/ES);
2. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne 11. 6. 1998), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L št. 146, z dne 10. 6. 2009, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES);«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(izključitev uporabe določb Uredbe 1781/2006/ES)
Uredba 1781/2006/ES se ne uporablja za prenose denarnih sredstev na območju Republike Slovenije, če se prenos opravi na plačilni račun prejemnika plačila, ki omogoča plačevanje blaga in storitev, in so izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 3. člena Uredbe 1781/2006/ES.«.
4. člen
V 4. členu se za 26. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 27. točka, ki se glasi:
»27. za namene drugega in četrtega poglavja tega zakona je podružnica poslovna enota, ki je ločena od sedeža plačilne institucije, ni pravna oseba in neposredno izvaja nekatere ali vse transakcije, ki so del poslovanja matične plačilne institucije.«.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se na koncu 1. točke pred vejico doda besedilo »ter banke tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije«.
6. člen
V četrtem odstavku 54. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. naložbe v delnice, poslovne deleže ali druge pravice v kapitalu kreditne institucije ali finančne institucije ter naložbe v njihove druge instrumente in sestavine, ki se lahko upoštevajo v izračunu kapitala,«.
7. člen
V 103. členu se črta peti odstavek.
8. člen
V 106. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ponudnik plačilnih storitev in plačnik, ki ni potrošnik, se lahko dogovorita, da se prvi in drugi odstavek tega člena ne uporabljata.«.
9. člen
V 135. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
10. člen
V 139. členu se črta tretji odstavek.
11. člen
V 142. členu se črta drugi odstavek.
12. člen
V 144. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki glasita:
»(4) Točnost in ažurnost podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena se zagotavljata s povezavo registra transakcijskih računov s Poslovnim registrom Slovenije, s centralnim registrom prebivalstva ali z davčnim registrom, preko katere se podatki avtomatično prevzemajo v register transakcijskih računov. Prevzemanje in povezovanje podatkov poteka z uporabo davčne številke.
(5) Za namen zagotovitve točnosti in ažurnosti podatkov v registru transakcijskih računov Agencija kot upravljavec registra prevzema:
– podatke o firmi, sedežu in naslovu imetnika transakcijskega računa, ki je pravna oseba, podatke o firmi, sedežu in naslovu ter imenu in priimku imetnika transakcijskega računa, ki je podjetnik ali zasebnik in podatke o nazivu in naslovu drugega imetnika transakcijskega računa iz Poslovnega registra Slovenije,
– podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča imetnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba iz centralnega registra prebivalstva,
– podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča imetnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba in ni vpisan v centralni register prebivalstva pa iz davčnega registra.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
13. člen
V tretjem odstavku 146. člena se za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ponudniki plačilnih storitev iz 1. in 6. točke 17. člena tega zakona za namen izvrševanja sklepov o izvršbi.«.
Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Agencija omogoči dostop do podatkov o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov, ponudnikom plačilnih storitev, za namen preverjanja obstoja transakcijskega računa pri izvajanju plačilnih storitev ter tekoče in učinkovito izvajanje plačilnih storitev. Ponudniki plačilnih storitev za uporabnika lahko preverjajo istovetnost podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, ki so odprti pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, če so poleg številke transakcijskega računa o imetniku računa zagotovljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe. Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom prebivališča, mora ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolniti z davčno številko posameznika.
Plačilni nalog se šteje za prejetega s strani ponudnika plačilnih storitev tudi, če se ob vpogledu v register transakcijskih računov ugotovi neskladnost podatkov o prejemniku plačila.
(6) Za dostop do podatkov iz arhiva registra transakcijskih računov se smiselno uporabljajo določbe prvega do četrtega odstavka tega člena, razen prve točke tretjega odstavka, ter določbe 147. in 148. člena tega zakona.«.
14. člen
V 149. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za namene tega poglavja delovni dan pomeni časovno obdobje, ki zajema kliring in/ali poravnavo ter druge aktivnosti, ki se izvedejo v posameznem poslovnem ciklu plačilnega sistema, kot je opredeljen v pravilih plačilnega sistema. Delovni dan, kot je opredeljen v pravilih plačilnega sistema, ni nujno vezan na koledarske dneve.«.
15. člen
Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:
»150.a člen
(povezani plačilni sistemi)
(1) Povezani plačilni sistemi so plačilni sistemi, ki na podlagi dogovora med upravljavci plačilnih sistemov omogočajo udeležencem povezanih plačilnih sistemov, da se nalogi za poravnavo, ki so posredovani v zadevni plačilni sistem, izvršijo v drugem povezanem plačilnem sistemu.
(2) Dogovori med povezanimi plačilnimi sistemi ne predstavljajo samostojnega plačilnega sistema.
(3) Za namene 163., 164. in 165. člena tega zakona se upravljavec povezanih plačilnih sistemov, ki ni udeleženec nobenega povezanega plačilnega sistema, šteje za udeleženca vseh povezanih plačilnih sistemov.«.
16. člen
V prvem odstavku 155. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. institucije iz 2. člena Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (UL L št. 177, 30. 6. 2006, str. 1, zadnjič spremenjene z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja, UL L št. 302, 17. 11. 2009, str. 97), za katere se omenjena direktiva ne uporablja,«.
17. člen
156. člen se spremeni tako, da se glasi:
»156. člen
(posredna udeležba v plačilnem sistemu)
(1) Posredna udeležba v plačilnem sistemu je dogovor med posameznim udeležencem plačilnega sistema iz prvega odstavka 155. člena tega zakona in posrednim udeležencem, ki posrednemu udeležencu omogoča posredovanje in prejemanje nalogov za poravnavo v plačilnem sistemu v skladu s pravili plačilnega sistema tako, da je posredni udeleženec znan upravljavcu tega plačilnega sistema.
(2) Za namene 163. in 164. člena tega zakona se posredni udeleženec, ki je oseba iz 1. do 7. točke prvega odstavka 155. člena tega zakona, šteje kot udeleženec plačilnega sistema. To ne omejuje odgovornosti neposrednega udeleženca, preko katerega posredni udeleženec posreduje in prejema naloge za poravnavo v plačilnem sistemu.«.
18. člen
V 157. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Pravila plačilnega sistema o trenutku nepreklicnosti nalogov za poravnavo in o trenutku vstopa nalogov za poravnavo v plačilni sistem ne vplivajo na pravila povezanih plačilnih sistemov glede vstopa in nepreklicnosti nalogov za poravnavo, razen če je izrecno drugače določeno s pravili vseh povezanih plačilnih sistemov.
(6) Pravila povezanega plačilnega sistema morajo biti v čim večji meri usklajena s pravili drugih povezanih plačilnih sistemov glede opredelitev trenutka vstopa in nepreklicnosti nalogov za poravnavo.«.
19. člen
Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Začetek postopka zaradi insolventnosti ali drugega postopka ali ukrepa pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje države zoper udeleženca plačilnega sistema, ki izključuje ali omejuje izvršitev nalogov tega udeleženca, ne vpliva na pravice in obveznosti udeležencev plačilnega sistema oziroma udeležencev povezanega plačilnega sistema v zvezi z udeležbo v plačilnem sistemu, ki so nastale pred začetkom tega postopka oziroma ukrepa.«.
20. člen
Prvi in drugi odstavek 164. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Nalog za poravnavo, ki ga v plačilni sistem posreduje udeleženec tega sistema ali udeleženec povezanega sistema, je veljaven, če je nalog za poravnavo vstopil v plačilni sistem pred začetkom postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 163. člena tega zakona zoper tega udeleženca.
(2) Nalog za poravnavo je veljaven tudi v primeru, če je vstopil v plačilni sistem po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 163. člena tega zakona zoper udeleženca tega plačilnega sistema ali povezanega plačilnega sistema, če se nalog za poravnavo izvrši v plačilnem sistemu isti delovni dan, v okviru katerega je bil začet takšen postopek ali ukrep, in če upravljavec plačilnega sistema oziroma povezanega plačilnega sistema dokaže, da ob nastopu nepreklicnosti naloga za poravnavo ni vedel in ni mogel vedeti za začetek takšnega postopka ali ukrepa.«.
21. člen
Prvi odstavek 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 163. člena tega zakona zoper posameznega udeleženca plačilnega sistema ali udeleženca povezanega plačilnega sistema ne vpliva na veljavnost in izvrševanje pravic iz zavarovanja na premoženju, ki ga je ta udeleženec zagotovil v zvezi s plačilnim sistemom ali povezanim plačilnim sistemom:
1. če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala pred začetkom postopka ali ukrepa in je udeleženec zagotovil premoženje kot zavarovanje pred začetkom tega postopka ali ukrepa, ali
2. če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala isti delovni dan, v okviru katerega je bil začet postopek ali ukrep, in je udeleženec, zoper katerega je bil začet tak postopek ali ukrep, isti delovni dan to premoženje tudi zagotovil, če upravljavec plačilnega sistema oziroma povezanega plačilnega sistema dokaže, da ob nastanku pravice iz zavarovanja na tem premoženju ali ob zagotovitvi tega premoženja ni vedel in ni mogel vedeti za začetek postopka ali ukrepa.«.
22. člen
V petem odstavku 166. člena se besedilo »Upravljavec plačilnega sistema« nadomesti z besedilom »Oseba iz 2. do 5. točke drugega odstavka tega člena«.
V šestem odstavku se besedilo »upravljavec plačilnega sistema« nadomesti z besedilom »oseba iz 2. do 5. točke drugega odstavka tega člena«.
23. člen
V 182. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor nad izvajanjem določb Uredbe 924/2009/ES.
(5) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES, razen za nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 14. člena Uredbe 1781/2006/ES, za katerega je pristojen in odgovoren Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.«.
24. člen
V 211. členu se za besedo »terorizma« črta vejica in besedilo »ter uredbe, ki ureja izvajanje Uredbe ES št. 1781/2006«.
25. člen
V prvem odstavku 218. člena se za besedama »zakonu in« doda besedilo »v zvezi z domnevnimi kršitvami obveznosti ponudnika plačilnih storitev po Uredbi 924/2009/ES, ter«.
26. člen
V prvem odstavku 221. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. ne obračuna enakih nadomestil za čezmejna plačila in ustrezna nacionalna plačila v skladu s 3. členom Uredbe 924/2009/ES ali morebitnih dodatnih nadomestil ne zaračuna v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 924/2009/ES«.
Za 6. točko se dodajo nove 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
»7. uporabniku ne sporoči IBAN uporabnika in BIC ponudnika plačilnih storitev ali mu jih ne sporoči brezplačno (prvi odstavek 4. člena Uredbe 924/2009/ES),
8. ne obračuna pristojbin za izmenjavo za čezmejne ali nacionalne transakcije z neposredno bremenitvijo v skladu s 6. oziroma 7. členom Uredbe 924/2009/ES,
9. ki ni dosegljiv za transakcije z neposredno bremenitvijo v skladu z 8. členom Uredbe 924/2009/ES.«.
27. člen
Za 230. členom se dodata nova 230.a in 230.b člen, ki se glasita:
»230.a člen
(sankcije za najtežje kršitve Uredbe 1781/2006/ES)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ne obvesti Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1781/2006/ES;
2. se kot izvajalec plačilnih storitev v treh delovnih dneh od prejema zahteve Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja slednjemu ne odzove na poizvedbo v zvezi s podatki o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev, in s tem povezano evidenco (prvi odstavek 14. člena Uredbe 1781/2006/ES).
(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
230.b člen
(sankcije za druge kršitve Uredbe 1781/2006/ES)
(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika ne zagotovi, da prenose sredstev spremljajo zahtevani podatki o plačniku (prvi odstavek 5. člena ter prvi odstavek 6. člena Uredbe 1781/2006/ES);
2. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika pred prenosom sredstev ne preveri zahtevanih podatkov o plačniku na predpisan način (drugi odstavek 5. člena Uredbe 1781/2006/ES);
3. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika ali kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ali kot posredniški izvajalec plačilnih storitev ne vodi evidence ali jo vodi pomanjkljivo ali je ne vodi vsaj pet let (peti odstavek 5. člena, 11. člen ter peti odstavek 13. člena Uredbe 1781/2006/ES);
4. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika v predpisanem roku ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila ne zagotovi popolnih podatkov o plačniku (drugi odstavek 6. člena Uredbe 1781/2006/ES);
5. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ne vzpostavi učinkovitih postopkov za odkrivanje odsotnosti zahtevanih podatkov o plačniku ali če ne izvaja kontrole glede odsotnosti teh podatkov (8. člen Uredbe 1781/2006/ES);
6. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila niti ne zavrne plačila niti ne zahteva popolnih podatkov o plačniku v primerih, ko so podatki o plačniku ob prejemu prenosov odsotni ali nepopolni (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);
7. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ne sprejme ustreznih ukrepov v razmerju do izvajalca plačilnih storitev plačnika, ki redno ne daje zahtevanih podatkov o plačniku (prvi pododstavek drugega odstavka 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);
8. kot posredniški izvajalec plačilnih storitev ne zagotovi, da se vsi prejeti podatki o plačniku, ki spremljajo prenos sredstev, hranijo skupaj s prenosom (12. člen Uredbe 1781/2006/ES);
9. kot posredniški izvajalec plačilnih storitev, ki za prenos sredstev uporablja sistem s tehničnimi omejitvami pri prenosu podatkov o plačniku skupaj s prenosom sredstev, uporablja ta sistem v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 1781/2006/ES;
10. kot posredniški izvajalec plačilnih storitev ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila ne zagotovi v predpisanem roku od prejema zahteve vseh prejetih podatkov o plačniku (četrti odstavek 13. člena Uredbe 1781/2006/ES).
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
28. člen
Za dosedanjim besedilom 232. člena, ki postane prvi odstavek se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je prekrškovni organ, ki v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odloča o prekrških iz 2. točke prvega odstavka 230.a člena tega zakona ter drugega in tretjega odstavka v povezavi z 2. točko prvega odstavka 230.a člena tega zakona in izreka sankcije zaradi teh prekrškov, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.«.
29. člen
233. člen se spremeni tako, da se glasi:
»233. člen
(odločanje prekrškovnega organa o prekršku)
(1) Postopek o prekršku po tem zakonu vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
(2) Prekrškovni organ z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, določi pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila pooblaščeni uradni osebi iz prvega odstavka tega člena.
(3) Pristojni prekrškovni organ obvesti osebo, ki ga je obvestila o domnevni kršitvi ponudnika plačilnih storitev po tem poglavju, o postopkih iz 218. člena tega zakona.
(4) Ne glede na 212. člen tega zakona se za postopek Banke Slovenije o prekrških po tem zakonu uporablja zakon, ki ureja prekrške.
(5) Globe, predpisane s tem zakonom, se lahko v hitrem postopku izrekajo tudi v višjem znesku, kakor je najnižji predpisani znesek globe, ne smejo pa presegati najvišjih zneskov glob, ki so za prekršek predpisane po tem zakonu.
KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02 – ZIZ-A, 15/03, 45/03 – uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM, 37/04, 105/04 – uradno prečiščeno besedilo, 100/05 – odločba US, 39/06, 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP in 58/09 – ZPlaSS).
31. člen
Nova 8. točka 221. člena zakona se preneha uporabljati 1. novembra 2012.
Nova 9. točka 221. člena zakona se začne uporabljati 1. novembra 2010.
Spremenjena 1. točka prvega odstavka 17. člena zakona se začne uporabljati 31. decembra 2010, nova četrti in peti odstavek 144. člena zakona pa se začneta uporabljati 1. julija 2010.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, št. 1/08).
33. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/10-12/14
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EPA 937-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina