Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1646. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010, stran 4750.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     v €
--------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov      Rebalans
                    2010
--------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI       25.025.344
   (70+71+72+73+74+78)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   22.595.457
70  DAVČNI PRIHODKI       17.600.674
   700 Davki na dohodek in   15.227.194
   dobiček
   703 Davki na premoženje   1.940.000
   704 Domači davki na blago   433.480
   in storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI      4.994.783
   710 Udeležba na dobičku in  1.460.521
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine    16.000
   712 Globe in druge denarne   50.000
   kazni
   713 Prihodki od prodaje    165.141
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni      3.303.121
   prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI      669.100
   720 Prihodki od prodaje     80.100
   osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje    589.000
   zemljišč in neopredmetenih
   sredstev
73  PREJETE DONACIJE         3.000
   730 Prejete donacije iz     3.000
   domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI     1.757.787
   740 Transferni prihodki iz  1.145.037
   drugih javnofinančnih
   institucij
   741 Prejeta sredstva iz    612.750
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna
   Evropske unije za
   strukturno politiko
II.  SKUPAJ ODHODKI       25.953.064
   (40+41+42+43)
40  TEKOČI ODHODKI        7.057.383
   400 Plače in drugi izdatki  1.387.470
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev   225.300
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in   3.565.613
   storitve
   409 Rezerve         1.879.000
41  TEKOČI TRANSFERI       8.983.549
   410 Subvencije         151.200
   411 Transferi posameznikom  5.467.250
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim  1.151.381
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači   2.213.718
   transferi
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    8.351.342
   420 Nakup in gradnja     8.351.342
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   1.560.790
   431 Inv. transferi pravnim   743.790
   in fiz. osebam, ki niso
   pror. uporabniki
   432 Investicijski       817.000
   transferi proračunskim
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     –927.720
   oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-
   II.)
--------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH       300
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751)
75  PREJETA VRAČILA DANIH       300
   POSOJIL IN PRODAJA KAP.
   DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih     300
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih       0
   deležev
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE   180.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE   180.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila          0
   441 Povečanje kapitalskih   180.000
   deležev in finančnih
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA      –179.700
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
   V.)
--------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)          0
50  ZADOLŽEVANJE             0
   500 Domače zadolževanje       0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        0
55  ODPLAČILA DOLGA           0
   550 Odplačila domačega        0
   dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   –1.107.420
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-       0
   VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE       927.720
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
--------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   1.107.420
31. 12. PRETEKLEGA LETA
--------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod in kanalizacija),
6. prihodki od najemnine za infrastrukturo in neporabljena amortizacija infrastrukture na dan 31. 12. 2009 (CČN Domžale Kamnik d.o.o.),
7. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se znesek »60.000 €« nadomesti z zneskom »259.000 €«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-142/2009
Kamnik, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost