Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 478-6/2007 Ob-2945/10 , Stran 998
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1, travnik, v izmeri 985 m2, in 2199/2, njiva, v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960, k.o. Jesenice. Zemljišči se prodajata izključno skupaj. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice, nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste – na Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice, v območju J2/S15/1 – e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča) – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za zemljišči: – s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice, znaša 59.100,00 EUR (brez DDV), – s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice, znaša 22.260,00 EUR (brez DDV), skupaj znaša 81.360,00 EUR (brez DDV). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 5. 2010, ob 14. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice, v višini 8.136,00 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47860710 s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice; Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice, se prodajata izključno skupaj in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS), iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa: – da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; – da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba; – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. 5. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko, s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe). IX. Dodatne informacije o zemljiščih Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. št. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur, od dneva objave javne dražbe do 18. 5. 2010. Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si – razpisi).

AAA Zlata odličnost