Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 414-05/2010-638 Ob-2915/10 , Stran 1005
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/584-40-40, faks 02/584-40-43, e-pošta: info@obcina-krizevci.si. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti je: – postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Križevci v naselju Križevci pri Ljutomeru, na ocenjeni površini 1197 m2 uporabne površine (površina strehe je opremljena s strešno kritino tipa ESAL 289 m2 in s azbestno cementno kritino SALONIT 908 m2). Vse mere so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektu. Služnost obsega pravico: – zgraditi sončno elektrarno na objektu strehe Osnovne šole v Križevcih in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – pravico vzdrževati objekt iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – pravico imeti dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objekta in naprave. Stvarna pravica služnosti se ustanavlja za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega lahko osnovnošolci dnevno preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi, izvesti sanacijo obstoječe strehe pokrite z azbestno kritino z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom na delu osnovne šole, namenjenem postavitvi fotonapetostnih modulov. Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 4% od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije. V ponudbi mora biti jasno razvidna vrednost sanacije obstoječe strehe pokrite z azbestno kritino z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom. Vrednost sanacijskih del se upošteva pri znesku letnega nadomestila od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije. 3. Vrsta pravnega posla Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da bo: – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma saniral morebitno poškodovano kritino na objektu; – zgraditi sončno elektrarno na objektu strehe Osnovne šole v Križevcih in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – zamenjal dotrajano azbestno kritino z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli, strelovod na delu strehe namenjeni postavitvi fotonapetostnih modulov; – da bo poskrbel za izgradnjo oziroma sanacijo strelovodne naprave; – po preteku služnostnega obdobja vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša; – med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine. Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na upoštevane roke postavil sončno elektrarno, najkasneje do 31. 12. 2010. V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico, katero bo Občina Križevci izkoristila v primeru, da v roku 5 mesecev od sklenitve pogodbe ponudnik sploh ne bo pričel z deli oziroma jih dokončal do roka. 4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži: a) Ekonomska in finančna sposobnost: Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter, da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. b) Tehnične zahteve: – fotovoltaične plošče: monokristalni sončni modul, najmanj 239 W; – instalirana moč: najmanj 112 kW. 5. Ponudba za najem nepremičnine mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: – BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2009, – pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12. 2009, – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran, – analiza energetskega potenciala OŠ Križevci, – ponujen odstotek nadomestila, ki ne more biti nižja od izhodiščne, – ponudbo za sanacijo obstoječe strehe pokrite z azbestno kritino z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom, – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni register, izpis iz sodnega registra, ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – izjava o sprejemanju pogojev ponudbe, – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Merilo za izbor Najvišji delež med odstotkom letne višine nadomestila ter vrednostjo sanacije obstoječe strehe, ki se izračuna po enačbi: (odstotek letne višine nadomestila) D = -------------------------------------------------------------- (vrednost sanacije obstoječe strehe) Naročnik bo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbral tistega ponudnika, ki bo dosegel najvišji delež D. V primeru, da je podanih več ponudb z enakim deležem, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno, v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 7. Omejitve v zvezi s postopkom najema Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po wpridobitvi soglasja s strani Občinskega sveta Občine Križevci, k postavitvi sončne elektrarne na Osnovni šoli v Križevci. Obveznost Občine Križevci, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občina Križevci si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi ne, da bi za to navedli razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Križevci si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do petka, dne 14. 5. 2010 do 11. ure, na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »ponudba sončno elektrarno na OŠ Križevci«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla v ponedeljek, dne 17. 5. 2010 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Križevci. 10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/584-40-40 (kontaktna oseba: Jožef Lebar). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Križevci, http://www.obcina-krizevci.si.

AAA Zlata odličnost