Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1676. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2009, stran 4849.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je občinski svet na 30. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2010-3
Rečica ob Savinji, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost