Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki, stran 4824.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 31. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08 in 17/09 – popravek) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi na spletni strani občine, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena pravilnika, tako, da se glasi:
»Prispele vloge pregleda komisija in ugotovi ali je posamezna vloga pravočasna ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če komisija ugotovi, da vloga katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni.«
3. člen
Črta se 11. člen pravilnika.
4. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost