Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1656. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Sprememba in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica«, stran 4809.

Na podlagi 61. člena, v povezavi z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 6., 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 31. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Sprememba in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, v nadaljevanju OPPN, so ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04) določene spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95 in 97/01), v nadaljevanju spremembe UN.
(2) Spremembe UN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta pod št. projekta 06221-00 in 07056-00 v skladu z izdelanim okoljskim poročilom.
(3) Prostorski akt s prilogami se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
(namen sprememb UN)
(1) S temi spremembami UN se podrobneje načrtujeta dve lokaciji (A in B), ki se nahajata na otoku Kostanjevica na Krki. Lokacija A se nahaja ob Ulici talcev in v nadaljevanju ob predvideni sprehajalni poti proti reki Krki, lokacija B pa obravnava območje gostilne Kmečki hram ob Oražnovi ulici (št. 9 in 11).
(2) Določijo se nove usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovo izvedbo, s tem pa se omogoči uresničitev investicijskih namer investitorjev. Načrtovana je gradnja objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje, gradnja prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture.
II. VSEBINA OPPN
3. člen
(sestavni deli sprememb UN)
Za 2. člen se doda 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(1) Sestavni deli sprememb UN na lokaciji A (ob Ulici talcev in v nadaljevanju ob predvideni sprehajalni poti proti reki Krki) in lokaciji B (območje gostilne Kmečki hram ob Oražnovi ulici št. 9 in 11) so:
-----------------------------------------------------------------------------------
A.   ODLOK
B.   TEKSTUALNI DEL:
1.   OPIS PROSTORSKE UREDITVE
    1.1 NAMEN OPPN
    1.2 OBMOČJE OPPN
2.   UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
    2.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI
    OBMOČJI
    2.2 REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
    2.3 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
3.   ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
    OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
    DOBRO
4.   REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJENJE KULTURNE DEDIŠČINE
5.   REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
    OHRANJANJA NARAVE
6.   REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
    DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7.   ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA
    IZVAJANJE OPPN
8.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
C.   KARTOGRAFSKI DEL:
C 1.1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega    M 1:5 000
    plana s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
C 1.2: Izsek iz grafičnega dela Urbanistične zasnove Kostanjevica na  M 1:5 000
    Krki
C 1.3: Izsek iz grafičnega dela UN mestno jedro Kostanjevica –     M 1:1 000
    Arhitektonsko ureditvena situacija
Lokacija A:
C A. 1 Pregledna situacija – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi  M 1: 5 000
    območji
C A. 2 Situacija obstoječega stanja s prikazom odstranitve objektov   M 1: 500
C A. 3 Ureditvena situacija                       M 1: 500
C A. 4 Shematski prerezi                        M 1: 250
C A. 5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno  M 1: 500
    infrastrukturo in grajeno javno dobro
C A. 6 Načrt parcelacije                        M 1: 500
Lokacija B:
C B.1  Pregledna situacija – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi  M 1: 5 000
    območji
C B. 2 Situacija obstoječega stanja s prikazom odstranitve objektov   M 1: 500
C B.3  Ureditvena situacija                       M 1: 500
C B.4  Fasade stavb                           M 1: 250
C B.5  Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno  M 1: 500
    infrastrukturo in grajeno javno dobro
C B.6  Načrt parcelacije                        M 1: 500
D.   Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o
    prostorski ureditvi
E.   PRILOGE OPPN:
E1   Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2   Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3   Strokovne podlage
E4   Smernice in mnenja
E5   Obrazložitev in utemeljitev
E6   Povzetek za javnost
E7   Okoljsko poročilo
-----------------------------------------------------------------------------------
(2) Za območje, ki ni predmet sprememb UN, veljajo še naprej določila osnovnega UN. Tudi za območji predmetnih sprememb se smiselno uporabljajo določila osnovnega UN, če ni s spremembami drugače določeno.«.
4. člen
(območje sprememb UN)
V 3. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ureditveno območje lokacije A v celoti obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *61, 63, 70/3 in 68; vse k.o. Kostanjevica. Za funkcioniranje predvidenih objektov se izvede vodovod, kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode in kabelska kanalizacija z nizkonapetostnim vodom po zemljišču s parc. št. 1754, k.o. Kostanjevica (javna pot) in zemljišču s parc. št. 1740/2, k.o. Kostanjevica (Ulica talcev). Velikost območja lokacije A znaša ca. 2.184 m2.
(3) Ureditveno območje lokacije B sprememb in dopolnitev UN v celoti obsega zemljišča s parcelnimi številkami *42, 10/2 in 11 ter del zemljišč s parc. št. *43 in 10/1; vse k.o. Kostanjevica. Velikost območja lokacije B znaša ca. 2.313 m2.«.
5. člen
(dopustni posegi v prostor)
V 6. členu se dodajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN so predvidene ureditve in določeni pogoji umeščanja objektov v prostor za dve obstoječi stanovanjski stavbi (objekt 1 in 2 skladno z grafičnimi načrti), obstoječo nestanovanjsko stavbo (objekt 1a) in dve predvideni stanovanjski stavbi, za dozidave in dopolnilne objekte k tem osnovnim objektom ter za ureditev gospodarske javne infrastrukture s pogoji za priključitev objektov nanjo.
(3) V ureditvenem območju lokacije B sprememb in dopolnitev UN so predvidene ureditve in določeni pogoji umeščanja objektov v prostor za tri obstoječe nestanovanjske stavbe (objekt 1; Oražnova ulica 9, objekt 2; Oražnova ulica 11 ter obstoječi objekt v njunem zalednem delu), za dozidave in dopolnilne objekte k tem osnovnim objektom, določeni so pogoji za priključitev teh objektov na obstoječo gospodarsko infrastrukturo.
(4) V vseh stanovanjskih stavbah v območju urejanja sprememb in dopolnitev UN se lahko manj kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti, v vseh nestanovanjskih stavbah pa se lahko manj kot polovica uporabne površine uporablja za prebivanje. Nestanovanjska stavba na lokaciji A se lahko uporablja za poslovne namene ali kot gospodarski objekt.
(5) Objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjevati tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah ter ostale pogoje v zvezi z učinkovito rabo energije v stavbah, po katerih se zagotovi predpisano količino moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ali predvidim priključkom na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe. Pogoji glede dopustnih, oziroma s kulturnovarstvenega stališča sprejemljivih lastnih naprav in posledično obnovljivih virov energije, ki se v ureditvenem območju lahko uporabijo, so podani z mnenjem k tem spremembam UN s strani Ministrstva za kulturo.«.
6. člen
(dopustni posegi v prostor)
Za 10. člen se dodata 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Za ureditveno območje lokacije A veljajo glede na predpisan varstveni režim za arheološki spomenik naslednji pogoji:
– zemljišča predvidenega posega v prostor mora biti predhodno arheološko raziskano: najprej je treba opraviti intenzivni površinski in podpovršinski terenski pregled s testnimi sondami;
– na podlagi rezultatov terenskih pregledov sta nato določena obseg in način arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih 31, 33., 34. in 85. člena ZVKD-1;
– po določilu 34. člena mora arheološke raziskave zagotoviti investitor posega v prostor;
– v primeru najdb arheoloških ostalin lahko pristojno Ministrstvo zahteva spremembo izvedbenega akta in prezentiranje odkritih arheoloških ostalin »in situ«, s čimer se onemogoči izgradnja novih objektov na lokaciji.
(2) Na podlagi 28. in 30. člena ZVKD-1 je za izdajo kulturnovarstvenega soglasja investitor dolžan ZVKDS, OE Ljubljana predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na vpogled in v potrditev.
10.b člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave)
(1) Ohranjanje narave
Brežina reke Krke naj se v največji možni meri ohrani v naravnem stanju, utrjevanje in odstranjevanje vegetacije je nesprejemljivo. V času urejanja sprehajalne steze je potrebno paziti, da ureditve ne bodo ogrozile stabilnosti brežine, preprečiti je potrebno kaljenje struge zaradi zemeljskih del.
V času gradnje in po njej naj se zagotovi vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev odtekanja odpadnih voda in drugih nečistoč (razna olja, gorivo ...) v reko Krko.
(2) Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Omilitveni ukrepi v času gradnje:
– skladno z veljavno zakonodajo je potrebno omejiti čas gradnje na dnevni čas, ko za delo ni potrebna umetna osvetlitev.
Omilitveni ukrepi v času obratovanja:
– osvetljevanje območja ob reki Krki naj se omeji na obratovalni čas lokala. Načini osvetljevanja morajo upoštevati predpisane vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Za osvetljevanje naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila), reklamna in okrasna osvetlitev je na tem območju prepovedana,
– spremljanje stanja okolja (načrt razsvetljave) je v skladu z zakonodajo potrebno, če celotna moč svetil presega z uredbo predpisano moč.
(3) Površinske vode
Omilitveni ukrepi v času gradnje:
– če bi ob zemeljskih delih prišlo do izlitja olja ali goriva iz gradbenega stroja, naj tako kontaminirano zemljino takoj odstranijo, da se onesnaženje ne bi razširilo do vodotokov in jo ustrezno embalirano (v zaprte sode) predajo pooblaščeni organizaciji za ravnanje s takimi odpadki (velja tudi za varstvo podtalnice in varstvo tal).
(4) Varstvo podtalnice in vodnih virov
Omilitveni ukrepi v času gradnje:
– med gradnjo se uporabljajo se standardni brezhibni in s predpisi ustrezni delovni stroji in naprave,
(5) Varstvo tal
Omilitveni ukrepi v času gradnje:
– morebitni odpadni gradbeni material ali zemeljski višek ter ostale odpadke je potrebno odlagati na za to urejeno deponijo, odlaganje na brežino ali v strugo Krke ni dovoljeno,
– v času gradnje in po njej naj se zagotovi vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev odtekanja odpadnih voda in drugih nečistoč (razna olja, gorivo ...) v tla.
(6) Varstvo zraka
Med gradnjo objekta in urejanjem območja je treba predvsem zagotoviti čim manjše emisije v zrak iz delovnih strojev in emisije zaradi prašenja, uporabljati tehnično brezhibno mehanizacijo in transportnih sredstev, izvajati redno vzdrževanje in čiščenje cest, preprečevati emisije prahu iz začasnih deponij gradbenih odpadkov.
Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami, redno se vzdržujejo ogrevalne naprave.
Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za energetsko oskrbo stavb z upoštevanjem predpisa o uporabi obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije.
(7) Varstvo pred hrupom
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, območje spada v III. stopnjo varstva pred hrupom, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za to območje.
Pri projektiranju se upošteva predpis, ki predpisuje pogoje glede zvočne zaščite stavb.
V skladu z veljavno zakonodajo je treba izvesti prve meritve za vir hrupa za dejavnost gostinskega lokala.«.
7. člen
(prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov)
Za 13. člen se doda 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(1) Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov v ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN:
– Horizontalni gabarit stavb: prikazan je maksimalni gabarit v skladu s prikazano gradbeno mejo na grafičnem načrtu;
– Kota pritličja: kote pritličij obstoječih stavb se ohranijo, kota pritličja novih stavb je 151,90 m n.v.;
– Vertikalni gabariti: maksimalni gabariti v skladu z grafičnimi načrti;
– Napušč: tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih delov objekta na zemljišče maksimalno 1 m od gradbene meje;
– Streha, naklon strehe: kot na območju UN simetrične dvokapnice v naklonu 35–45°, razen objekta 4 (42–45°) ter obstoječe dozidave k objektu 1a (enokapnica);
– Kritina: kot na območju UN;
– Osvetlitev mansard: kot na območju UN;
– Fasade obstoječih objektov: kot na območju UN;
– Fasade novih objektov: zaglajen zidarski omet in toniran v svetlem nevpadljivem tonu;
– Objektov ni možno podkletiti;
– Objekt 4:
– dimenzije ne smejo presegati prikazanih;
– višina: pritličje in izkoriščeno podstrešje. Kolenčni zid mora biti skrit v napušču;
– streha novega objekta mora biti simetrična dvokapnica z naklonom ca. 42–45°;
– kritina objekta mora biti opečna, priporočan je bobrovec;
– gradnja izzidkov ali balkonov (na stranskih, zatrepnih fasadah) ni dovoljena;
– odprtine morajo biti pokončne in simetrično razporejene;
– stavbo pohištvo v leseni izvedbi;
– Objekt 3:
– gradnja balkonov ni dovoljena;
– frčada v srednji osi južne, vzdolžne fasade mora biti izvedena kot podaljšek osnovne fasade;
– okenske odprtine morajo ostati pokončne in simetrično razporejene;
– stavbno pohištvo naj bo v leseni izvedbi;
– Objekt 2:
– popraviti je treba odprtine v frčadah ter jih izvesti kot pokončne in deljene.
(2) Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov v ureditvenem območju lokacije B sprememb in dopolnitev UN:
– Horizontalni gabarit novih stavb: prikazan maksimalni gabarit v skladu s prikazano gradbeno mejo na garfičnem načrtu;
– Kote pritličja: kote pritličij obstoječih stavb se ohranijo (ca. 151,80 m n.v);
– Vertikalni gabariti: vertikalni gabariti obstoječih stavb se ohranijo, novi skladno z grafičnimi načrti;
– Napušč: Tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih delov objekta na zemljišče maksimalno 1 m od gradbene meje;
– Streha, naklon strehe:
– Objekt 1, 1a in 2: kot na območju UN – simetrične dvokapnice 35–45°;
– Dozidava 3 in 4: pokriti terasi z ravno streho oziroma v minimalnem naklonu;
– Dozidava 5: enokapnica v naklonu kot objekt 2;
– Kritina: kot na območju UN, izjema sta kritini centralne dozidave oziroma nadstrešnice in južne nadstrešnice;
– Osvetlitev mansard: kot na območju UN;
– Fasadi obstoječih objektov je treba prebarvati po barvni lestvici JUB silikonska barva:
– Oražnova 11, gostilna: fasadne ploskve 1164, fasadni podstavek 1492, fasadna plastika (okenske obrobe, ornamenti nad okni, podkapni venci) bela;
– Oražnova 9: fasadne ploskve bele, fasadni podstavek 1492, fasadna plastika 1494;
– Fasada dozidave: v skladu z uličnima objektoma v območju;
– Oblikovanje odprtin: kot na območju UN;
– Objektov ni možno podkletiti.
– Na JV vogalu severnega objekta se odstrani izzidek. Posledično se popravi strešina in zravna v osnovnem naklonu. Izvede se polkrožni odkapni venec.
– Vrata elektro omarice se prekrijejo, izvedba in barva bo enaka kot pri izvedbi fasade.
– Izvede se ornament med oknoma v zatrepu čelne fasade. Delilni venec na čelni fasadi se prekrije z bobrovcem.
– Pri ureditvi mansarde na objektih Oražnova št. 11 in 9 se upošteva:
– višinski gabarit objektov se ne sme spremeniti;
– polkrožni podkapni venec se ohrani v obliki in materialu;
– med strešinama je potrebno obdržati požarni zidec;
– za urbanistični spomenik so značilne fasade, ki so grajene po načelu simetrije okrog osrednje osi: frčada je podaljšek fasade nad vhodom. Možno je predvideti frčade na dvoriščni strani objektov. Idejno zasnovo (skico) je potrebno predložiti ZVKDS, OE Ljubljana pred izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja na vpogled zaradi možnih korektur;
– frčade za osvetlitev podstrešij objektov se izvedejo po vzoru obstoječih na veznem traktu: okenske odprtine morajo biti pravokotne, pokončne in deljene, stene frčad tanjše od obstoječih;
– zunanja ureditev mora biti prikazana v načrtu krajinske arhitekture z vsemi detajli.«.
8. člen
(prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)
Za 18. člen se doda 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(1) V ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN se obstoječi oporni zidovi obzidajo z naravnim kamnom ali gosto zazelenijo s plezalkami. Gradnja novih opornih zidov ni dopustna.
(2) V ureditvenem območju lokacije B sprememb in dopolnitev UN se manjši obstoječi kamniti oporni zid višine do 50 cm lahko ohrani, vendar gosto zazeleni s plezalkami. Gradnja novih opornih zidov ni dopustna. Ob dostopu do dvorišča, med obstoječim objektom ob Oražnovi ulici in kamnito ograjo na vzhodni meji parcele, se izvede kovana ograja z vrati.«.
9. člen
(dozidave obstoječih objektov)
V 21. člen se za prvi odstavek dodajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ohranijo se obstoječe dvoriščne dozidave k objektoma 1 in 1a v ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN. Druge dozidave v ureditvenem območju niso dopustne
(3) Na območju lokacije B so predvidene dozidave na območju dvorišča v centralnem delu, južnem delu in vzdolž severozahodne strani objekta 2. Dvoriščni dozidavi v centralnem delu (objekt 3) in južnem delu (objekt 4) se izvedeta kot pokriti terasi v pritlični etaži z minimalnim strešnim naklonom. Nadkriti povezovalni del ima ravno streho zaključeno s pvc strešnimi trakovi. Na streho se položi plast strešnega prodca, da zakrije neprijeten pogled na streho.
(4) Na južnem objektu se postavi nadstrešek pravokotne oblike v linijah poravnanih z objektom. Nadstrešek se izvede kot lesena pergola z nevpadljivo transparentno kritino (npr. kaljeno steklo).
(5) Nadstrešnica v centralnem delu se lahko v celoti zapre, medtem ko se nadstrešnica na južnem delu izvede kot odprta. Dozidava vzdolž severozahodne fasade objekta 2 se izvede kot pritlična, zaprta, na delu lahko tudi odprta, v maksimalni širini 2,60 m z enokapnico v naklonu, ki je enak naklonu strehe osnovnega objekta 2.«.
10. člen
(posebna merila in pogoji za posege v prostor)
V 22. člen se za drugi odstavek dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Novi tovrstni pomožni objekti na ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN niso predvideni, razen samostojnih nadstrešnic pri stavbi 3 in 4, kjer se na območju prikazanih dvorišč lahko izvede nadstrešek za osebno vozilo v tlorisni velikosti 3 x 5 m (na stiku z zemljiščem).
(4) Samostojni tovrstni pomožni objekti na ureditvenem območju lokacije B sprememb in dopolnitev UN niso predvideni. Kot dopolnitev gostinskih in spremljajočih dejavnosti objektov je dovoljena postavitev objekta za spravilo čolnov na območju prikazanega dvorišča v zalednem jugozahodnem delu območja (ob meji z zemljiščem parc. št. 12, k.o. Kostanjevica, skladno z grafičnim načrtom). V primeru zidanega objekta se fasada poenoti z osnovnim objektom.«.
11. člen
(območje otoka – grajena struktura)
V 23. člen se za drugi odstavek dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN so določeni pogoji umeščanja objektov v prostor za naslednje stavbe:
– Objekt 1 in 1.a obstoječi stanovanjski objekt Ulica talcev 8 in obstoječi nestanovanjski – gospodarski objekt, ki se stika z njim, se ohranita;
– Objekt 2: objektu se spremeni namembnost v stanovanjsko stavbo;
– Objekt 3 in 4: predvidena je gradnja dveh novih stanovanjskih stavb.
(4) V ureditvenem območju lokacije B sprememb in dopolnitev UN so določeni pogoji umeščanja objektov v prostor za naslednje stavbe:
– Objekt 1, 1a in 2: ohranitev obstoječih objektov Oražnova ulica 9 (objekt 1) in Oražnova ulica 11 (objekt 2) ter obstoječega gospodarskega objekta v njunem zalednem delu. Vse stavbe v območju so nestanovanjske.«.
12. člen
(promet za pešce)
V 49. člen se za drugi odstavek dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V ureditvenem območju lokacije A sprememb in dopolnitev UN se obstoječo dovozno cesto ali »peš pot« v skladu z UN, ki je priključena na Ulico talcev (regionalna cesta II. reda št. 419), podaljša v smeri severovzhoda v dolžini ca. 27 m. Tlakovana pešpot v širini 3,5m se uredi kot javna površina, ki hkrati služi kot dovozna cesta do novega stanovanjskega objekta.
(4) V ureditvenem območju lokacije B se ob obstoječem varovanem zidu pri župnišču kot javna površina uredi tlakovana pešpot v širini 2 m, ki povezuje Oražnovo ulico in obrežje reke Krke.«.
13. člen
(sprehajalne steze)
V 50. člen se za prvo alinejo prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: »V ureditvenem območju lokacije B sprememb in dopolnitev UN se uredi peščena sprehajalna steza ob obali reke Krke v širini 2 m kot javna površina;«.
14. člen
(vodovod)
Za 55. člen se doda 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
(1) Predvidena objekta na lokaciji A se priključita na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Ulici talcev. Iz obstoječe trase vodovoda se izvede nova veja javnega vodovoda, ki bo potekala po obstoječi in novi javni poti. Nanjo se priključi nove objekte, eventuelno tudi obstoječi stanovanjski objekt 2.
(2) Objekti lokacije B so priključeni na vodovodno omrežje, ki poteka po Oražnovi ulici. Po potrebi se obstoječi priključni vod rekonstruira.«.
15. člen
(kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih vod)
Za 56. člen se doda 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
(1) Na območju lokacije A je urejeno odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod. Glavni kolektor odpadne vode poteka po Ulici talcev in Oražnovi ulici in poteka do čistilne naprave Kostanjevica na Krki. Nanj je priključen sekundarni kanal, ki poteka v območju javne poti. Za odvajanje odpadnih voda novih objektov se v območju javne poti izvede podaljšanje obstoječega kanala skladno z grafičnim načrtom.
(2) Obstoječi objekti lokacije B so priključeni na obstoječo kanalizacijo v območju Oražnove ulice. Priključni vod se po potrebi rekonstruira.«.
16. člen
(kanalizacija za odvajanje padavinske odpadne vode)
Za 57. člen se doda 57.a člen, ki se glasi:
»57.a člen
(1) Na otoku je zgrajena padavinska kanalizacija, ki poteka po Ulici talcev in Oražnovi ulici vzporedno s kolektorjem odpadne vode.
(2) Neonesnažene padavinske vode novih objektov obeh območij se vodi v ponikovalnice na lastnem zemljišču ali javno padavinsko kanalizacijo, potencialno onesnažene padavinske vode s parkirišč, cest in drugih utrjenih povoznih površin, pa se pri tem predhodno prečiščuje na lovilcih olj.«.
17. člen
(ravnanje z odpadki)
V 58. členu se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(2) Z odpadki je treba ravnati skladno z veljavnimi predpisi in občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.«.
Za drugi odstavek se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z gradbenimi odpadki je treba ravnati v skladu s predpisi na tem področju. Posebno pozornost je potrebno posvetiti onesnaženi zemlji v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je potrebno onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določbami predpisa.«.
18. člen
Za 59. člen se doda 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen
(1) Lokacija A: V cestnem telesu Ulice talcev poteka javno elektroenergetsko omrežje. Obstoječa objekta Ulica talcev 6 in Ulica talcev 8 imata na bočnih fasadah izvedene elektro priključne omarice s pripadajočimi elektro jaški. Napajanje teh dveh objektov je izvedeno z elektro vodi PP00-A 4 x 35 + 2,5. Napajanje novih objektov se bo izvedlo iz ene od obstoječih priključnih omaric, možna pa je izvedba priključnega voda po obstoječi prazni kabelski kanalizaciji zgrajeni v cestnem telesu ceste Ulica talcev z novim odcepom iz transformatorske postaje (TP) Kostanjevica otok. Na odsekih, kjer še ni izvedene kabelske kanalizacije, ali ta nima prostih kapacitet, se zgradi nova.
(2) Lokacija B: Obstoječi objekti so priključeni na obstoječe javno elektroenergetsko omrežje v območju Oražnove ulice. V primeru nezadostnih kapacitet se obstoječe rekonstruira.«.
19. člen
(rušitve)
V 63. člen se za tretji odstavek doda odstavek, ki se glasi:
»(4) V območju lokacije B sprememb UN se odstrani neustrezne pomožne objekte skladno z grafičnim načrtom C B.2.«.
20. člen
(varstvo pred požarom)
Za 65. člen se doda 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju.
(2) Prometna ureditev in zasnova prostora omogočata dostop do predvidenih objektov za zagotavljanje dostopa za intervencijska vozila in za razmeščanje opreme za gasilce.
(3) Objekti morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe novih ureditev ne sme poslabšati.
(5) Hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
(6) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.«.
21. člen
(seizmološke zahteve)
V 66. členu se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal območje spada v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni pospešek tal 0,200 g.
(3) Pri graditvi objektov (poslovni in stanovanjski objekti, v katerih dela ali stanuje več kot 20 ljudi) je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje objekta nanjo. Debelina plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežitvi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežitev še z dodatnim 2.0 kN/m2 in v tem primeru se lahko za vse komponente vektorja obremenitve upošteva skupni varnostni faktor 1.1.«.
22. člen
(tolerance)
V 70. člen se za prvi odstavek doda odstavek, ki se glasi:
»(2) Tolerance v območju lokacij A in B v območju sprememb UN:
– dopustno je odstopanje poteka objektov gospodarske javne infrastrukture in načina priključevanja nanjo, razen cest, če gre za ustreznejše rešitve, ki ne onemogočajo gradnje in razvoja načrtovanih objektov pod pogoji tega odloka, ob upoštevanju vseh varstvenih ukrepov in pogojev, ki so določeni za posamezne vode z veljavnimi predpisi in na podlagi pozitivnih soglasij vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– dovoljena so manjša odstopanja od zakoličbenih točk gradbenih parcel in prikazanih odmikov objektov v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in glede na natančnost izdelanega geodetskega načrta.«.
23. člen
(etapnost gradnje)
V 71. člen se za tretji odstavek doda odstavek, ki se glasi:
»(4) Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta ter da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.«.
24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V 72. člen se za prvi odstavek doda odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri projektiranju in izvajanju sprememb UN je treba upoštevati vsa določila sestavin sprememb UN ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k tem spremembam.«.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(vpogled)
V 74. členu se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Ureditveni načrt je na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Kostanjevica na Krki.«.
26. člen
(nadzor)
V 75. členu se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«.
27. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2009
Kostanjevica na Krki, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost