Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1521. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1522. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1523. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1524. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1525. Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
1611. Uredba o spremembi Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev

Sklepi

1612. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2010/2011
1613. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2010/2011
1614. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2010/2011
1615. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani v študijskem letu 2010/2011
1616. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za varstvo okolja, Velenje, v študijskem letu 2010/2011
1617. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto v študijskem letu 2010/2011

MINISTRSTVA

1618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
1619. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2010

USTAVNO SODIŠČE

1526. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 12. člena, 13. člen, šesti in sedmi odstavek 29. člena, 1., 3. in 5. alineja 30. člena, 1., 3. in 5. alineja prvega odstavka 31. člena, 1., 3. in 5. alineja prvega odstavka 32. člena, prvi odstavek 33. člena v delu, ki se nanaša na pogoj zaposlitve minimalnega števila varnostnikov, 1., 3. in 5. alineja 34. člena, 1. in 4. alineja prvega odstavka 35. člena, 1., 3. in 4. alineja 35.a člena, 36. člen, četrti odstavek 36.b člena in 50.a člen Zakona o zasebnem varovanju ter četrti odstavek 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju niso v neskladju z Ustavo, in o zavrženju tretjega in petega odstavka 36.b člena, 40. ter 41. člena Zakona o zasebnem varovanju
1527. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
1528. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 28. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1529. Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
1620. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1530. Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
1531. Pojasnili k slovenskim računovodskim standardom (2006)
1532. Začasna tarifa Združenja SAZAS za mešani repertoar
1533. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bled

1534. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«

Bloke

1535. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2009
1536. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2010
1537. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev, nadomestilo za delo odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Bloški korak

Cankova

1538. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–junij 2010

Celje

1607. Sklep o podaljšanju roka javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad)

Črnomelj

1539. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1540. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1541. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1542. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

1543. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Jesenice

1544. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2009

Kamnik

1545. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Koper

1546. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper (akumulacija Kubed)
1547. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Sv. Katarina, Ankaran«
1548. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Kranj

1549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj
1550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika

Laško

1552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2009
1553. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010
1554. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško

Litija

1555. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Litija
1556. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Litija

Ljutomer

1557. Sklep o pripojitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer k Občini Ljutomer

Majšperk

1558. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk

Miren-Kostanjevica

1559. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica
1560. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1562. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
1563. Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010

Mirna Peč

1564. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009

Mislinja

1565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
1566. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Mokronog-Trebelno

1567. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mokronog - Trebelno
1568. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
1569. Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

1570. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
1571. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
1572. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota
1573. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci Murska Sobota
1574. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola I Murska Sobota
1575. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola II Murska Sobota
1576. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota
1577. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota
1578. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
1579. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Murska Sobota
1580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti za širitev poligona Španik

Odranci

1581. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2010

Rogatec

1582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v trškem jedru Rogatec

Sežana

1583. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ZS 11 – Lehte v Sežani
1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1585. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
1586. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Štorjah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana
1587. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Slovenske Konjice

1588. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Slovenske Konjice
1589. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje

Sveti Jurij ob Ščavnici

1590. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

1591. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah
1592. Spremembe in dopolnitve Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine
1593. Spremembe Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin

Šentrupert

1594. Odlok o grbu in zastavi Občine Šentrupert
1595. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve župana in člane Občinskega sveta Občine Šentrupert

Škofja Loka

1596. Statut Občine Škofja Loka
1597. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
1598. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1599. Odredba o določitvi območij za pešce

Šmarješke Toplice

1600. Dopolnitev Statuta Občine Šmarješke Toplice
1601. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice

Štore

1602. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Štore

Tolmin

1608. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2009

Trebnje

1609. Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje
1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (UPB)

Vojnik

1603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2009
1604. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova Cerkev 2
1605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik

Zreče

1606. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1621. Popravek Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka

PREKLICI

1622. Preklic Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost