Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1482. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1483. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1484. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Humanitarna fundacija PROFICIO
1520. Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu

OBČINE

Beltinci

1485. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Meodobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana«

Bled

1486. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2009
1487. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih površin

Brezovica

1488. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2010

Cerknica

1489. Sklep o soglasju k omrežnini kot dodatku k ceni storitve oskrbe s pitno vodo
1490. Sklep o soglasju k omrežnini kot dodatku k ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Dobje

1491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje

Idrija

1492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2009

Koper

1493. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred
1494. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper

Kranj

1495. Sklep o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu
1496. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

Krško

1497. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2010

Mirna Peč

1498. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč
1499. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Murska Sobota

1500. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA)

Oplotnica

1501. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1502. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Oplotnica
1503. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Oplotnica
1504. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica
1505. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice

Pivka

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2009
1507. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Pivka
1508. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Pivka
1509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Pivka
1510. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Pivka
1511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Podčetrtek

1512. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2009
1513. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek

Puconci

1514. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja upravičenosti do socialnih pomoči na Center za socialno delo Murska Sobota
1515. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Ravne na Koroškem

1516. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda

Rečica ob Savinji

1517. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Slovenske Konjice

1518. Sklep o javni razgrnitvi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta Pristava – večstanovanjski objekt

Vransko

1519. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)
AAA Zlata odličnost