Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1500. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA), stran 4281.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - UPB) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA).
(2) Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00), katera sta bila izdelana po določilih Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP). Delno so posegi lahko tudi locirani v območju, ki se prostorsko ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA) bodo določila sedaj veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00), preklicana za območja, ki se bodo na novo definirala. Enako bodo preklicana tudi določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota v delu, ki se bo na novo urejal.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA) štel za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00). Na predmetnem ožjem območju, kjer je predvidena gradnja nove avtobusne postaje za mesto Murska Sobota, je danes zelena površina in dovozne ceste k obstoječi železniški postaji. Stara avtobusna postaja je locirana v ožjem mestnem središču in je bila že pred leti predvidena za selitev na novo lokacijo. Takšna določba je zapisana tudi v Odloku o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06).
Določila sedanjega veljavnega akta za to ožje območje ne dopuščajo umestitve avtobusne postaje, zato se mora prostorski akt spremeniti po predpisanem postopku.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev ZN)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je izdelati nova urbanistično-arhitektonska določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev nove avtobusne postaje s podzemnimi garažami in novega objekta železniške postaje ter spremljajočimi zunanjimi površinami. Uredila se bo cestno prometna infrastruktura.
(2) V spremembah in dopolnitvah ZN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture, ki se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo po območju.
(3) Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec, so:
- idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne kulturno-varstvene in okolje-varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
- idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
- idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
- idejne zasnove zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega akta;
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
- druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Izvedejo se naslednji postopki:
- objava Sklepa o začetku priprave akta,
- priprava osnutka prostorskega akta,
- pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO,
- dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila),*
- preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO),*
- Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom,
- javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava,
- stališča do podanih pripomb,
- I. obravnava na seji mestnega sveta,
- priprava predloga akta,
- pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni,
- Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO),*
- II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji mestnega sveta,
- objava odloka v Uradnem list RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota,
- Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
- Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
- Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine,
- Mestna občina Murska Sobota,
- Mestni plinovodi, distribucija plina, d.o.o.,
- Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
- Komunala, Javno podjetje, d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 - ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za spremembe in dopolnitve ZN treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje,
- Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
- CATV- Kabelsko prenosni sistemi d.d.,
- UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
- T-2, d.o.o.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(4) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA) zagotovi SOBOTA-CENTER, Investicijsko podjetje d.o.o., Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0002/2010-2(182)
Murska Sobota, dne 21. januarja 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost