Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1497. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2010, stran 4279.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 38. seji dne 29. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2010
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic neurij 21. 8. 2005, ki je povzročilo škodo na območju naslednjih krajevnih skupnosti: Krško, Gora, Senovo, Rožno-Presladol, Brestanica, Senuše, Veliki Trn, Raka, Podbočje in Zdole.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 506.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov iz prvega delnega programa odprave posledic škode zaradi poplav in drugih posledic neurij oziroma naravnih nesreč:
- sanacija plazu na cesti Pijavško-Veliki    98.000,00 €,
Trn-Črešnjice
- sanacija plazu na krajevni poti v       100.000,00 €,
Kostanjku
- sanacija plazu na cesti Senuše-Veliki Trn   56.000,00 €,
(Drenovec)
- sanacija plazu pod stanovanjsko hišo      78.000,00 €,
Sajovec
- sanacija plazu na dovozni poti Ferlin     12.000,00 €,
- sanacija plazu v Koritnem           80.000,00 €,
- izdelava projektne dokumentacije za      10.000,00 €,
plazove
- izdelava raziskav plazovitega območja nad   30.000,00 €,
igriščem Senovo
- konzultanske storitve in nadzor nad      42.000,00 €.
izvedbo sanacije plazov
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne presegajo 20% skupnega obsega sredstev določenega v tem odloku.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-47/2010-O603
Krško, dne 29. marca 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost