Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1508. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Pivka, stran 4296.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08 - uradno prečiščeno besedilo), 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4 in 17/08) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Pivka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in predaje zapuščenih vozil, ter postopki ravnanja z neprevzetimi zapuščenimi vozili.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni površini ali na javni cesti ali na varovalnem pasu ceste ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
- lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
- lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
- pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest;
- imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana;
- cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
- javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
- nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
- izvajalec je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih vozil.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, in zakon, ki ureja javne ceste.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Če občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno vozilo, na kraju samem izdela zapisnik o stanju vozila, vozilo fotografira ter na vozilo namesti obvestilo. Z obvestilom lastnika vozila obvesti, da se vozilo šteje za zapuščeno vozilo, ki ga mora lastnik odstraniti v roku treh dni od dneva izdaje obvestila, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.
(2) Če lastnik zapuščenega vozila ni odstranil v roku iz prvega odstavka tega člena, pristojni organ odredi izvajalcu odvoza odstranitev vozila v roku treh dni:
- od dneva vročitve pisne odredbe lastniku vozila,
- od dneva izdaje odredbe neznanemu lastniku vozila z namestitvijo pisne odredbe na vozilo.
4. člen
Kadar se zapuščeno vozilo nahaja na površini v zasebni lasti, se lahko odredi odvoz takega vozila le s predhodnim pisnim soglasjem lastnika zemljišča, razen kadar je odstranitev zapuščenega vozila potrebna, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
5. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek in je lastnik neznan, se po preteku roka iz prvega odstavka 3. člena izvajalcu odvoza z odredbo odredi takojšnjo odstranitev vozila in predajo v uničenje pristojnemu zbirnemu centru za reciklažo izrabljenih motornih vozil.
Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, je brez posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odstranitvijo, hrambo in javno dražbo.
Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma Občina Pivka, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
6. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz fotografirati in napisati odredbo izvajalcu odvoza.
(2) Odredba vsebuje datum prekrška, čas prekrška, kraj prekrška, registrsko številko vozila, znamko vozila, številko obvestila o prekršku in zapisnik o stanju vozila. En izvod odredbe prejme izvajalec in je priloga zapisnika, ki ga izpolni izvajalec odvoza.
(3) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo škodo.
7. člen
(obveznosti izvajalca odvoza)
(1) Izvajalec odvoza na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odredbe pooblaščene osebe odstrani zapuščeno vozilo v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani.
(2) Pri izvrševanju odstranjevanja zapuščenega vozila mora biti na kraju samem prisotna pooblaščena uradna oseba.
(3) Pooblaščena uradna oseba mora o vsakem opravljenem odvozu obvestiti policijo. Sporočiti je potrebno:
- registrsko številko vozila, znamko vozila,
- datum in čas odvoza,
- izvajalca odvoza,
- mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
8. člen
Vozila, ki predstavljajo tržno vrednost, izvajalec odvoza preda v hrambo in o tem izdela zapisnik. Izvajalec odvoza preda vozila skladno z odredbo za odvoz v hrambo upravljavcu skladišča vozil in o tem izdela zapisnik.
9. člen
(hramba vozil)
Upravljavec skladišča vozil zagotavlja za varovanje vozil:
- ograjen prostor,
- 24-urno zavarovanje prostora,
- poslovni prostor za opravljanje administrativnih opravil.
10. člen
Upravljavec skladišča vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: odredbo o odvozu, fotografijo vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom in varovanjem vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od prodanega vozila.
11. člen
Upravljavec skladišča vozil, lastnika zapuščenega vozila takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni od prevzema vozila pozove, da odpelje vozilo v treh dneh od vročitve poziva. Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odstranitve in varovanja vozila.
12. člen
Izvajalec o predaji zapuščenega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
- podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in EMŠO);
- podatke o stanju vozila pri predaji;
- podpis s strani osebe, ki preda vozilo, in
- podpis lastnika vozila.
O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
13. člen
Kadar lastnika vozila ni mogoče ugotoviti, upravljavec skladišča vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Občine Pivka ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku iz 11. člena proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo po preteku 3-mesečnega roka vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Kadar se razglas o zapuščenem vozilu objavi na oglasni deski Občine Pivka ali na drug krajevno običajen način, mora biti razglas objavljen vsaj 15 dni.
14. člen
Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil določi izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča vozil po predhodnem soglasju župana Občine Pivka.
15. člen
(prodaja oziroma uničenje zapuščenih vozil)
Po preteku 3-mesečnega roka iz 13. člena tega odloka se vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti nadzorni organ.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
16. člen
Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže na transakcijski račun Občine Pivka.
17. člen
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve vozila, varovanja vozila, stroški sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
Pred uničenjem zapuščenega vozila komisija, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Pivka, zapisniško ugotovijo identifikacijsko številko vozila (številko šasije).
V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija. V tem primeru stroške uničenja zapuščenega vozila krije Občina Pivka.
18. člen
Stroške, povezane z odstranitvijo vozila, uničenjem vozila, varovanjem vozila, sodnim cenilcem in javno dražbo, se izterja od lastnika zapuščenega vozila po predpisih o davkih občanov.
19. člen
Odvoz zapuščenih vozil ali predmetov odredi pooblaščena oseba. Če zapuščeno vozilo ali predmet ogroža druge udeležence v prometu ali kako drugače predstavlja neposredno nevarnost za okolico ali okolje, se odredi takojšnji odvoz. Odvoz se izvrši z ustreznim vozilom za odvoz in odpelje na za to določeno ustrezno deponijo na stroške voznika, če le-ta ni ugotovljiv pa na stroške lastnika oziroma uporabnika vozila.
III. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojno občinsko redarstvo in občinska inšpekcija.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v roku iz prvega odstavka 3. člena.
Z globo 1460 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza, z globo 420 EUR pa odgovorna oseba izvajalca odvoza, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena, določili 5. člena, 6. člena, 7. člena, 8. člena, 9. člena, 11. člena, 12. člena, 14. člena ter 16. člena tega odloka.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-27/2010
Pivka, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost